A oeddech chi wedi gwneud addunedau blwyddyn newydd?

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

A oeddech chi wedi gwneud addunedau blwyddyn newydd? Ac os felly a ydych wedi eu cadw neu eu torri yn barod? Mae’n debyg bod ffitrwydd yn un o brif nodau nifer o bobl ar ddechrau blwyddyn ond i bawb mae’n debyg “Iechyd ydyw’r trysor mwyaf”.

dwi yn bersonol yn hoff iawn o gael cyfle i gymdeithasu gyda ffrindiau, ac o ddysgu sut mae mwynhau creu crefft newydd. Ac yn wir dyna a ddigwyddodd yn Glasdir Llanrwst ganol Ionawr gyda hanner cant o ferched yn dysgu sgiliau newydd a’r thema “blodau” yn ysbrydoli pawb yn barod i gystadleuaeth “eden Werdd” yn sioe Llanelwedd.

Fe fyddwn yn dysgu mwy am grefftau yn y de ym mis Mawrth – lle bydd, creu blodau o bapur, ffeltio, gosod blodau a chreu bag – ac yn sicr fe fydd yn ddiwrnod cymdeithasol. dwi hefyd yn dwli ar y tywydd oer rhynllyd, lle mae’r barrug yn troi’r byd yn wyn ac am olygfeydd godidog sydd gennym yng Nghymru.

Beth am fynd allan i gofnodi prydferthwch eich cymunedau – tynnu llun ar y camera neu’r ffôn symudol a’i rannu gyda gweddill y byd? Beth am gofnodi blwyddyn o gefn gwlad, amaethyddiaeth neu fyd natur? dwi yn grediniol ein bod yn byw mewn gwlad i’w thrysori a’i mwynhau

Ac er bod costau postio yn mynd yn uwch ac yn uwch, beth am ddanfon nodyn, cerdyn post neu hyd yn oed un o’ch lluniau at ffrind, perthynas neu rywun o’ch ardal enedigol i ddweud eich bod yn meddwl amdanynt ac yn danfon eich cofion atynt.

Mae Mawrth 1af yn gyffrous iawn i ni fel mudiad, gwelwn ddathlu 20 mlynedd ers agor y ganolfan sy’n cael ei defnyddio gan amryw o fudiadau a sefydliadau – galwch draw i’n gweld yno.

eleni mae yn flwyddyn yr “Awyr Agored”. Felly ewch amdani – ymunwch ar daith gerdded, ewch i gynorthwyo rhywun sydd yn cynnal prosiect cymunedol neu beth am blannu rhai coed neu flodau i wella eich cymuned leol.

Felly peidiwch â gofidio os oes adduned blwyddyn newydd wedi ei dorri – mae yna ddigon o bethau da a hwyliog y medrwn wneud i wella ein bywydau. Yn y cyfamser cychwynnwch sgwrs a mwynhewch gwmni eich gilydd.

Have you made any new year’s resolutions? If so, have you kept them or broken them already?! Fifty Merched y Wawr members took part in an event in Llanrwst recently to learn new skills on the theme of ‘Flowers’. There will be a chance to learn new skills in South Wales in March with paper flowers, felting, flower arranging and creating a bag on the agenda. What about going outside to take pictures of our beautiful community? Why not record a year of the countryside, agriculture or nature? Don’t worry too much about breaking resolutions, there are so many good and fun things we can do to make life better.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.