Addo?

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg

Blwyddyn newydd dda! Gobeithio bod chi wedi cael nadolig dymunol ac wedi cael cyfle am ychydig o seibiant dros yr Ŵyl. Edrychwn ymlaen nawr at beth sydd gan 2019 i’w gynnig i ni.

“Rwy’n addo!” Sawl gwaith y clywir hyn mewn diwrnod? Addo galw i weld rhywun cyn hir. Addo ffonio rhywun nôl, ac yna anghofio. Addo peidio bwyta’r darn olaf yna o siocled ar ôl y nadolig…? Addewidion neu addewidion gwag?

Mae’r flwyddyn newydd yn dynodi dechreuad newydd a chyfle felly i drio newid neu wella rhywbeth. ydych chi wedi gwneud addewid i’ch hunan? Addo bod yn fwy trefnus, addo peidio bwyta cymaint yn y gobaith o golli ychydig o bwysau a gwella’r ffordd o fyw, addo bod mwy prydlon? Sawl un fydd wedi cyrraedd diwedd mis Ionawr heb dorri’r addewid neu addewidion?

Mae amaethyddiaeth mewn cyfnod o newid…er gwell neu er gwaeth, amser a ddengys ac mae gan bawb ei barn wahanol am sut ddylai’r dyfodol edrych. Ond beth yw gobeithion ac addunedau’r rhai sy’n ymladd dros ein buddiannau ni er mwyn sicrhau bod yna ddyfodol ffyniannus? Aeth Cornel Clecs i holi i’r dyn ei hun, ein llywydd Mr Glyn Roberts…

“Mae rhyw ffresni newydd ar ddechrau’r flwyddyn, a dyna pam dwi’n siŵr fod pawb eisiau gwneud addunedau newydd, rhyw gymysgedd o ddymuniadau a dyheadau yw’r addunedau hyn, cofier hawdd yw gwneud adduned ond peth arall yw ei gyflawni (tybed a yw hyn yn fy atgoffa o rai agweddau o bolisi amaeth llywodraeth Cymru!)

Un adduned sydd gennyf, ac un rwyf wedi ei chadw, gobeithio, ers i mi gael fy ethol yn llywydd yn 2015, yw y byddaf yn ymladd hyd gorau fy ngallu (ac yn ddigyfaddawd) i gael cyfiawnder i’r diwydiant amaeth a chefn gwlad. Un arall fyddai cael dadansoddiad a gwybodaeth drylwyr er mwyn cyflwyno ein

hachos teilwng drosodd, a thrwy hynny edrych arnom ni ein hunain hefyd, fel y byddai nain yn dweud ‘haws tynnu carrai hir o groen gŵr arall’.
Adduned arall yw bod yn brydlon ym mhob man, gelaf weld wyneb Eifion Huws rŵan yn dweud, – dIM GOBAITH!!!”
diolch i chi Glyn am rannu eich addunedau gyda ni. wrth i ni wynebu heriau newydd y dyfodol, rydym i gyd yn rhannu’r un angerdd dros ein diwydiant a chefn gwlad, ac er efallai

bod barn pawb yn gwahaniaethu o bryd i’w gilydd ar y ffordd orau ymlaen, mae pawb yn rhannu’r un nod yn y bôn, sef sicrhau dyfodol ffyniannus i’n diwydiant amaethyddol.

Tybed a fydd Glyn yn medru cadw at yr adduned arall? Bydd rhaid cadw llygad ar y cloc am hynny!

This article is available in English on the FUW website: “Promise.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.