Amaethyddiaeth – beth mae’n golygu i chi?

A DyNA ni! Diwedd ‘Royal Welsh’ arall a hithau’n un arbennig, y canfed sioe, ni siomwyd neb wrth i bawb fwynhau wythnos i’w chofio unwaith yn rhagor. Pedwar diwrnod o dangos ein diwydiant ar ei orau, o’r stoc ragorol, y bwyd a’r diod gwych, i’r cymdeithasu hwyliog hollbwysig sy’n gweld pawb yn dod at ei gilydd i fwynhau ychydig o seibiant ac ymlacio ynghanol prysurdeb beunyddiol.

Wrth wylio a bod yn rhan o’r sioe, rhywbeth sy’n dod yn fwy amlwg o hyd yw pwysigrwydd ein diwydiant i weddill y byd, ac mae hynny’n ffaith i ni gyd fod yn browd ohono. Ond beth mae amaethyddiaeth yn ei olygu i chi, y rhai sy’n cadw’r olwynion i droi bob dydd? ychydig wythnosau cyn y Sioe Frenhinol, bu yna gystadleuaeth ar ein cyfryngau cymdeithasol i ennill par o docynnau i’r sioe fawr, ac i fod yn gymwys gofynnwyd pam bod #AmaethAmByth – gwir bwysigrwydd amaethyddiaeth i bobl a dyma rai o’r sylwadau:

#FarmingMatters #AmaethAmByth

“#AmaethAmByth – oherwydd bod ein cynnyrch o ansawdd uchel – mae cig eidion a chig oen Cymru heb ei ail! Ein fferm yw ein hunig incwm – dyma fywyd y gŵr, ein ffordd o fyw (nid yw’n swydd) a’r ffordd orau i gadw cefn gwlad hyfryd Cymru, ddim yn gallu meddwl am ffordd well o fagu ein plant.”

“#AmaethAmByth – Dwi yn falch ac yn browd o fod yn ferch ac erbyn hyn yn wraig fferm. Mae ffarmwrs yn gweithio pob awr o’r dydd i gynhyrchu’r gorau mewn cig a llaeth. Cadw’r tir ar adeiladau yn daclus. Yn hynod o browd o hynny.”

“#AmaethAmByth – oherwydd ei fod yn bwydo ein cenedl ac yn cadw ein cefn gwlad yn fyw.”

#AmaethAmByth – i mi oherwydd ei fod yn gymuned, yn gefnogol bob amser ac mae’r gystadleuaeth iach rhwng ffermwyr yn dod â’r gorau allan ohonynt. Nid yn unig mae’n ffordd o fyw, ond wrth edrych o’n cwmpas, mae ffermio yn dylanwadu ar bron popeth. Y bwyd rydyn ni’n ei fwyta, y dŵr rydyn ni’n ei yfed, yr aer glân rydyn ni’n ei anadlu, y golygfeydd rydyn ni’n eu gweld. Rwy’n falch o fod yn ffermwr.”

“Mae #AmaethAmByth yn bwysig i mi gan ei fod yn ffordd o fyw i lawer yn fy nheulu. Heb amaeth, bydd dim bwyd ar y bwrdd ac mae’n ffordd o ddod a’r gymuned at ei gilydd.”

“#AmaethAmByth – Cymdeithas ein cefn gwlad! Mae’n bwysig cefnogi ffermwyr lleol, prynu’n lleol.”

“#AmaethAmByth – i ni fel teulu oherwydd bod ffermwyr a ffermio fel cymuned yn darparu’r cynnyrch gorau y gallwn fel y gall y genedl a thu hwnt fwynhau cynnyrch blasus gwych. Fel rhieni balch rydym yn cefnogi’r cenedlaethau nesaf sy’n frwdfrydig iawn dros amaethyddiaeth.”

“#AmaethAmByth – dim ffermwyr – dim bwyd.”

“#AmaethAmByth – Ni fyddai Cymru mor rhyfeddol o hardd heb ffermio.”

“#AmaethAmByth

– i mi oherwydd ei fod yn ffordd o fyw i lawer o bobl ac yn bwysig bod y genhedlaeth iau yn cael yr un cyfleoedd â’n rhieni a’n teidiau a’n neiniau cyn ni.”

Dyma eiriau cadarn iawn ac sy’n dangos yn glir rôl allweddol ffermio yn yr economi wledig ehangach ac yn dangos pwysigrwydd cymdeithasol a diwylliannol ehangach ffermio yng Nghymru. Mae amaethyddiaeth yn bwysig i ni gyd, mewn amryw o ffyrdd gwahanol, felly #AmaethAmByth!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.