Bach o gefndir y tîm yn swyddfa Llanrwst

Dafydd Peredur Jones

Uwch Weithredwr Yswiriant

Pa mor hir gyda’r Undeb? 18 mlynedd

Swyddi/addysg flaenorol? Gweithio i gwmni prynu a gwerthu peiriannau fferm Arfon Roberts a cyn hynny peiriannydd ceir mewn modurdy

Bywyd cartref (priod/sengl ac ati)? Priod ers 26 mlynedd gyda Greta a dau o blant Sabrina a Dylan

Diddordebau/gweithgareddau eraill y tu allan i’r gwaith? Pysgota, aelod o Gôr Corwst, aelod o barti Hogia Sbyty, cadeirydd cyngor Cymuned, aelod o gwmni drama Padog, ysgrifennu ac actio sgetsh

Beth mae eich swydd yn ei olygu? Holl weithgareddau yswiriant a chymorth i aelodau gyda’u hymholiadau

Cais mwyaf anarferol? Mynd a dannedd gosod oedd wedi torri i’r deintydd ar ran aelod! Beth ydych chi’n mwynhau fwyaf? Cysylltu gyda chwsmeriaid

Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd? Rhoi sicrwydd i’r cwsmeriaid a’i trin fel y buasai rhywun yn hoffi cael ei drin eu hun

Beth fyddech chi’n ei newid i wneud eich swydd yn well? Hoffwn gael mwy o amser i ymweld â chwsmeriaid yn lle bod ynghlwm i’r cyfrifiadur

Diwrnod ‘typical’? Yn y swyddfa yn Llanrwst cyn 8 y bore, ymweld â chwsmeriaid adre tua 6.30yh

Unrhyw beth arall? Rwyf yn lwcus iawn o gydweithio fel rhan o dîm yn swyddfa Llanrwst ac yn falch o gymorth fy nghyd-weithwyr Gwyn, Sarah, Eleri, Heledd, Lora ac Angharad.

Gwyn Jones

Uwch Weithredwr

Yswiriant

Pa mor hir gyda’r Undeb? Gorffennaf 2011 Swyddi/addysg flaenorol? Gweithio

mewn swyddfa bost ym Metws y Coed

Bywyd cartref (priod/sengl ac ati)? Yn briod gyda Mari ers bron iawn i 25 mlynedd. Tri o blant Guto, Mali a Wil

Diddordebau/gweithgareddau eraill y tu allan i’r gwaith? Dwi’n mwynhau cerdded, cyfarfod gyda ffrindiau a theulu a gwylio chwaraeon

Beth mae eich swydd yn ei olygu? Gofalu a gweinyddu ar ran cwsmeriaid ac aelodau i ymwneud â Yswiriant

Beth ydych chi’n fwynhau fwyaf? Gweithio hefo fy nghydweithwyr a chael cwsmeriaid bodlon

Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd? Trin pawb run fath a bod yn gwrtais bob amser

Beth fyddech chi’n ei newid i wneud eich swydd yn well? O bosib cael mwy o amser i fynd allan i weld cwsmeriaid

Sarah Collins

Gweithredwr Yswiriant

Pa mor hir gyda’r Undeb? Hydref 2015 Swyddi/addysg flaenorol? Prifysgol Bangor yn astudio marchnata

Bywyd cartref (priod/sengl ac ati)? Yn byw gyda fy mhartner Rob, roeddwn ni i fod i briodi haf yma ond wedi gorfod gohirio tan 2021 oherwydd coronafeirws!

Diddordebau/gweithgareddau eraill y tu allan i’r gwaith?

Dwi’n mwynhau cyfarfod gyda ffrindiau, cerdded hefo’n spaniel Pepper, a chwarae badminton

Beth mae eich swydd yn ei olygu? Gofalu am anghenion yswiriant fy nghwsmeriaid a delio hefo unrhyw ymholiadau gan gwsmeriaid neu aelodau

Beth ydych chi’n fwynhau fwyaf? Cael panad a sgwrs hefo fy nghydweithwyr a chwsmeriaid

Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd? Edrych ar ôl ein cwsmeriaid ac aelodau Beth fyddech chi’n ei newid i wneud eich swydd yn well? Llai o waith papur a mwy o amser!

Heledd Llwyd Hamer Cydlynydd Cyfrif

Pa mor hir gyda’r Undeb? Wedi bod hefo UAC ers Mai 2018

Swyddi/addysg flaenorol? Mi fues i’n ddisgybl yn Ysgol Llangwm i ddechrau ac yna symud i fyny i Ysgol y Berwyn, Y Bala. Yna mi es i’r Brifysgol
ym Mangor am dair blynedd i Astudio Astudiaethau plentyndod a

Chymdeithaseg. Ar ôl hynny, penderfynais ddilyn cwrs Diploma lefel 4 Cwnsela yng Ngholeg Llandrillo yn Rhos am 3 blynedd rhan amser, tra’n gweithio mewn Meithrinfa ac wedyn yn ffodus i weithio

i GIG. Cefais y cyfle i weithio am 5
mlynedd fel rhan o dîm o Gynghorwyr
Cymorth i holl staff Betsi Cadwaladr.
Roeddwn yn cynnig cyngor dros y ffôn
ar gyfer gwahanol bethau megis
iselder, salwch a chael ambell gwestiwn yn ymwneud â pholisïau’r gwasanaeth Iechyd. Gwirfoddolais fel Cwnselydd i RASA yng Nghaernarfon ac i dîm Iechyd Meddwl ieuenctid ardal Cei Connah yn ystod y cyfnod yma hefyd

Bywyd cartref (priod/sengl ac ati)? Rwyf wedi priodi ers blwyddyn bellach gyda Ben, ond gyda’n gilydd ers dros 14 o flynyddoedd. Mae gennym ddau o fechgyn, Nico John sydd yn 6 a Mabon Henri sydd yn 3

Diddordebau/gweithgareddau eraill y tu allan i’r gwaith? Rwyf wrth fy modd yn mynd allan i gymdeithasu gyda theulu a ffrindiau. Rydym yn deulu hynod o agos, ac ers rhai blynyddoedd bellach, rydw i, fy Mam (Gwennan Williams Cangen Dinbych a Fflint) a fy chwiorydd Linor ac Ilid yn mwynhau mynd i aros mewn gwesty moethus am un penwythnos y flwyddyn i ymlacio! Rwyf yn mwynhau mynd am dro gyda’r gŵr a’r hogiau ar hyd llwybrau hyfryd Dyffryn Conwy. Rwyf yn gwirfoddoli fel Rheolwr i dîm Rygbi plant o dan 7 mlwydd oed Nant Conwy ac yn rhan o gôr cymysg CoRwst yn Llanrwst

Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd? Gwneud yn siŵr fod y cwsmeriaid yn cael y gwasanaeth gorau posib a’u bod yn gadael y swyddfa yn hapus

Beth fyddech chi’n ei newid i wneud eich swydd yn well? Cerddoriaeth cefndir yn y swyddfa!

Diwrnod ‘typical’? Dechrau gyda phaned bob bore! Wedyn ymlaen i wneud y ‘Renewals’ i Dafydd. Gan ein bod ar y funud yn y cyfnod rhyfedd ‘Lockdown’ ‘ma, rwy’n ‘jyglo’ bod yn fam a gweithio o adre’r un pryd, ond mae criw Llanrwst yn gymorth mawr ac maent yn deall fod y plant angen sylw o bryd i’w gilydd! Rwy’n ateb galwadau ffôn, ffonio cwmnïau yswiriant i gael y dogfennau yn barod ar gyfer eu gyrru, ffonio cwsmeriaid i dderbyn cyfeiriadau e-byst, ateb e-byst gan gwsmeriaid, cydweithwyr a chwmnïoedd yswiriant. Rydym bob amser yn cael hwyl yn swyddfa Llanrwst, does yr un diwrnod yr un peth ond rydym i gyd yn hapus ac yn gefn i’n gilydd!

Eleri Jones

Cydlynydd Cyfrif

Pa mor hir gyda’r Undeb? 15 mlynedd – Ebrill 2005 Swyddi/addysg flaenorol? Gweithio ym Manc HSBC am chwarter canrif!

Bywyd cartref (priod/sengl ac ati)? Cymar Emyr Owen yn cael ei adnabod hefyd fel Dei Em!

Diddordebau/gweithgareddau eraill y tu allan i’r gwaith?

Diwylliant Cymreig a chymryd rhan yn y gymdeithas leol a’i gweithgareddau gyda Merched y Wawr a bod yn drysorydd papur bro Yr Odyn. Garddio, mynd allan i fwyta – hynny ydi cyn y COVID-19, cerdded a bod yng nghwmni teulu/ffrindiau

Beth mae eich swydd yn ei olygu? Delio gydag ystod eang o ymholiadau ynglŷn ag yswiriant gyda’n cwsmeriaid a phrosesu ceisiadau a dogfennau ar y cyfrifiadur

Cais mwyaf anarferol? Cynorthwyo Dafydd Peredur i ddal llygoden fawr fyw yn yr hen swyddfa!! Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd? Rhoi gwasanaeth o’r radd flaenaf i’r cwsmeriaid a bod yn

gywir yn y gwaith Beth fyddech chi’n ei newid i wneud eich swydd yn well? Mwy o oriau mewn diwrnod!

Lora Roberts Cydlynydd Cyfrif

Pa mor hir gyda’r Undeb? Bron i flwyddyn

Swyddi/addysg flaenorol?

Gweithio mewn oriel ym Metws-y – coed

Diddordebau/gweithgareddau eraill y tu allan i’r gwaith? Treulio amser gyda fy merch Alaw Medi yn mynd am dro neu fynd i weld teulu. dwi hefyd yn mwynhau mynd ar fy ‘paddle board’ ar lynnoedd lleol, pan fydda i’n cael amser i fy hun

Beth mae eich swydd yn ei olygu? darparu cymorth gweinyddol i’r gweithredwyr yswiriant yn y swyddfa

Beth ydych chi’n mwynhau fwyaf? Gweithio fel rhan o dîm a helpu cwsmeriaid

Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd? sicrhau bod y gwaith a wnaf i safon uchel a bod pob cwsmer yn hapus.

Angharad Mair Williams

Cydlynydd Cyfrif

Pa mor hir gyda’r Undeb? Ers Awst 2019
Swyddi/addysg flaenorol? Astudio gradd mewn Troseddeg am 3 mlynedd ym

Mhrifysgol Aberystwyth

Bywyd cartref (priod/sengl ac ati)? Byw adra efo mam, dad, a fy mrawd bach yn llanrwst

Diddordebau/gweithgareddau eraill y tu allan i’r gwaith? wrth fy modd yn mynd i wylio rygbi, enwedig tîm lleol Clwb Rygbi Nant Conwy. Mynd am dro o gwmpas yr ardal pan mae’n braf

Beth mae eich swydd yn ei olygu? Gofalu am ein cwsmeriaid ac aelodau sydd yn ymwneud efo yswiriant ac weithiau ar ochr yr Undeb

Beth ydych chi’n fwynhau fwyaf? Cael gweithio efo staff sydd yn hwyl ac sydd bob tro yn cefnogi ein gilydd, enwedig yn y cyfnod digon od yma. Fy mod i yn dysgu rhywbeth newydd bob dydd yn fy ngwaith

Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd? sicrhau fod ein cwsmeriaid yn derbyn y ‘customer service’ gorau bosib, ac i helpu allan os ydyn nhw efo unrhyw drafferthion efo’i yswiriant yn ogystal â gwneud yn siŵr fod y ‘renewals’ yn cael ei gyrru allan ar amser

Diwrnod ‘typical’? dechrau gan wneud panad o de, wedyn mynd ati i wneud ‘renewals’ ar gyfer Gwyn Jones, ac ateb y ffôn a delio gydag unrhyw ofynion gan y cwsmeriaid. Gorffen y dydd gyda bancio a mynd a llythyrau i’r swyddfa Bost (pan rydym ni yn gweithio yn y swyddfa).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.