Blaenoriaethu cynnyrch gwych Cymru

gan Glyn Roberts, llywydd UAC

MAE UAC wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd yr awenau wrth gychwyn ar y cynlluniau ar gyfer polisïau caffael cyhoeddus mwy cynaliadwy a chefnogol cyn gadael yr UE. Mae dechrau cynllunio ar gyfer polisïau caffael cyhoeddus mwy cynaliadwy a cefnogol o fudd i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ac mae hyn yn fater rwyf wedi eisoes wedi ei grybwyll wrth y Prif Weinidog Carwyn Jones a’r cyn Brif Weinidog David Cameron. Nid oes modd cuddio tu ôl i reolau cymorth gwladwriaethol rhagor; mae ein hysgolion, ysbytai, lluoedd arfog a’r holl wasanaethau cyhoeddus arall yn haeddu’r cyfle i gael mynediad at y safon uchel o gynnyrch sy’n cael ei dyfu yma yng Nghymru, ac mae ein heconomïau gwledig yn haeddu’r gydnabyddiaeth am yr hyn maent yn ei gynhyrchu. Felly, galwaf am weithredu’n syth ar ddechrau drafftio deddfwriaeth fydd yn rheoli’r caffaeliad o gynnyrch Prydeinig gan sector gyhoeddus y DU. Felly, bydd hyn yn cefnogi, yn hytrach na sbeitio’r sectorau sydd wrth wraidd ein cymunedau gwledig ac o fantais fawr i’n cenhedloedd. Yn y cyfnod llwm yma, mae yna bryder mawr nad oes gan ei Llywodraeth ni’r gallu i ymdrin â’r gwaith o ddydd i ddydd, heb son am y gwaith cynllunio sydd angen cyn gadael yr UE. Ond nid yw UAC yn gweld y gwaith sylfaenol yma fel dewis – mae’n anghenraid. Dyma le gall UAC chwarae rhan mor allweddol. Rydym oll yn gwybod ac yn deall y sialensiau sy’n wynebu ffermydd teuluol yma yng Nghymru. Rydym yn deall eu bod nhw’n chwarae rhan hanfodol yn yr economi wledig ehangach, ac rydym yn gwybod bod #AmaethamByth. Rwyf am ategu pam bod #AmaethamByth. Mae amaeth yn hanfodol i’n cyflenwad o fwyd, yn hanfodol i’n cadwyn gyflenwi, yn hanfodol i’n plant, a hefyd yn hanfodol i’n diwylliant. Mae’n rhaid i ni sicrhau bod pawb o bwys yn y Llywodraeth ac o ddylanwad y wrthblaid yn ymwybodol o bwysigrwydd hyn. Felly, mae ein neges yn glir – ein hymrwymiad ni yw hyrwyddo pwysigrwydd #AmaethamByth i’n economi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.