Brwydro’n gadarn yn erbyn y negyddoldeb

gan Glyn Roberts, Llywydd UAC

MAE mis Ionawr wedi bod yn fis prysur i’r Undeb – yn wleidyddol ond hefyd o ran rheoli enw da ein diwydiant.

Er mwyn mynd i’r afael â’r negyddoldeb sy’n gysylltiedig â bwyta cig coch a chynnyrch llaeth, rydym wedi cynnal ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol (Trydar a Facebook) yn tynnu sylw at y stori gadarnhaol gan ganolbwyntio ar ffermio cynaliadwy ar y cyd â HCC.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi colofnau sy’n mynd i’r afael, yn gyhoeddus, â’r wybodaeth anghywir, gan bwysleisio’r elfen gadarnhaol o ffermio ac wedi cyfarfod â’r grŵp, ‘Owning our Reputation’ dan arweiniad AHdB cyn y Nadolig a thrwy gydol mis Ionawr er mwyn gwerthuso’r sefyllfa.

daethpwyd i gytundeb gyda holl randdeiliaid y diwydiant y byddwn yn parhau i ymgysylltu a hyrwyddo ein diwydiant yn gadarnhaol trwy gydol 2020 a thu hwnt. Mae UAC yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â’r negyddoldeb ac rydym yn barod i frwydro yn ei erbyn.

dyna pam mae’r Undeb hon eisoes wedi cychwyn ymgyrch 12 mis a mwy i wella enw da.

Ymgyrch fydd hon i atgoffa’r cyhoedd o bwy a beth ydym ni, ymgyrch sy’n hybu buddion, nid yn unig prynu cynnyrch Cymreig, ond o’r gwir fudd iechyd a ddaw o’r penderfyniad hwnnw, ac wrth gwrs ymgyrch sydd yn canolbwyntio ar gyfraniad anhygoel o gadarnhaol ffermydd a ffermydd teuluol Cymru, yn benodol, wrth ddelio â heriau newid yn yr hinsawdd a gofalu ar ôl ein gwlad hardd.

Rhoddodd ‘Veganuary’ gwmwl dros lawer ohonom gyda‘r negyddoldeb cyson sy’n peri pryder i lawer o ffermwyr ledled Cymru. Cyfres o negeseuon wedi’u dosbarthu gyda’r fath frwdfrydedd sy’n gwneud ffermwyr yn anghyfforddus iawn.

Roedd yna raglenni ac erthyglau di-rif, ac mi wylltwyd

ffermwyr gan raglenni fel ‘Meat the family’, ‘Apocalypse Cow’ a ‘How to steal pigs and influence people’ a ddarlledwyd ar Sianel 4.

Yr hyn sy’n werth ei gofio yw mai dim ond 0.6 y cant o’r boblogaeth sy’n feganiaid ac mae sglein ei hymgyrch yn araf ddiflannu. Cymysg fu’r ymateb i raglen George Monbiot ar Sianel 4. Roedd yr ymateb ar drydar yn amrywiol a gyda llawer o’r honiadau a’r ffeithiau gwyddonol ynghylch ffermio yn cael eu cwestiynu gan y gynulleidfa.

Yn wir, mae ffigurau’r diwydiant yn dangos nad oedd y tair rhaglen Sianel 4 a ddarlledwyd yn ymddangos yn y 60 rhaglen a wyliwyd orau ar draws y prif sianeli daearol.

Ar y nodyn hwnnw, hoffwn dynnu sylw ein bod wedi ysgrifennu at Gadeirydd Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu, mewn ymateb i ddarllediad Sianel 4 “How to steal pigs and influence people” ar Ionawr 14 2020. Gwnaethom yn glir y gallai darlledu cynnwys y rhaglen honno arwain at annog eraill i gyflawni troseddau.

Nid ydym fel arfer yn defnyddio geiriau V yn gyhoeddus ac mae’n bolisi mewnol i beidio â gwneud sylwadau uniongyrchol ar bethau V oherwydd bod nhw’n darparu llwyfan cyhoeddus i’w dadleuon gwan.

Yn lle hynny, byddwn yn parhau i hyrwyddo’r iachaf, y mwyaf diogel, y mwyaf blasus, y gwyrddaf a’r gorau. Byddwn yn siarad am gynhyrchwyr bwyd, arbenigwyr lles anifeiliaid, storwyr carbon, atalwyr llifogydd ac ati.

Y bobl y byddwn yn siarad amdanynt wrth gwrs yw ffermydd teuluol Cymru sy’n dangos ddydd ar ôl dydd bod ffermio yn bwysig i ni i gyd mewn amryw o ffyrdd.

This article is in English on page 3: “We are positively fighting the drip-feed of negativity.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.