Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies

Mae son am gnydau GM yn y newyddion yn rheolaidd ond mae ffordd newydd o gynhyrchu cnydau wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar. O dan y drefn yma mae’r genyn yn cael ei olygu ac yn ei ffurf fwyaf syml mae hyn yn golygu torri ac atgyweirio’r genyn. Yn ôl y gwyddonydd, Yr athro Huw Jones, mae’r ffordd yma o newid genynnau yn galluogi creu planhigion sy’n gallu goddef plaon neu glefydau. Drwy olygu genynnau mae’n bosibl cael cnydau goddefgar yn gynt na sy’n bosibl drwy groesbeillio a magu’r planhigion. Mae’r athro Huw Jones wedi bod yn gweithio am flynyddoedd ar y dechneg yma yn Rothamstead Research. Dywed yr athro ei fod yn cymryd deng mlynedd i fagu planhigion yn gonfensiynol ond drwy’r ffordd yma mae’n bosib cywasgu’r amser. ar hyn o bryd mae’r gwaith yn cael ei ddefnyddio i greu planhigion ac mae math o’r planhigyn canola sy’n oddefgar i chwynladdwyr wedi ei ganiatáu gan yr awdurdodau yng Nghanada a’r UDa. Mae gwaith yn cael ei wneud i ddileu nodweddion fel gwenwyn neu alergeddau mewn planhigion. Gall hyn arwain at olygu genynnau mewn gwenith i’w wneud yn oddefgar i bobl syn anoddefgar i coeliac. Ym myd meddyginiaethau mae gwyddonwyr yn yr UDa yn treialu meddyginiaethau i drin aIDS. Yn Tsieina maent yn gweithio ar olygu genynnau i ail-greu cyfnewidiad naturiol sy’n gyfrifol am wartheg heb gyrn. Byddai hyn yn dod a phosibilrwydd byddai gorfod cael gwared â chyrn gwartheg drwy driniaeth i ben. Mae hefyd wedi cael ei ddefnyddio i ail-greu’r ffurfiau o gyhyrau sydd i’w gweld yng ngwartheg Glas Belg mewn bridiau eraill o wartheg, moch, defaid a geifr. Mae’r dechnoleg yma’n cael ei weld gan y rhai sy’n gwrthwynebu GM fel rhan o GM. eu dadl yw bod y gwyddonwyr yn ymyrryd a’r genynnau ac felly yn newid y genynnau er nad ydynt yn rhoi defnydd newydd yn y genyn. Dywed Yr athro Huw Jones fod y dechnoleg yma’n wahanol i’r dechnoleg GM gan mae golygu’r genynnau sy’n cymryd lle ac nad oes unrhyw ran o enyn arall yn cael ei gyflwyno. Yn nhyb yr athro ni ddylai’r dechnoleg yma ddod o dan y ddeddfwriaeth sy’n rheoli organebau sydd wedi eu newid yn enynnol. Mae’r dadleuon yn cael eu hystyried gan y Comisiwn ewropeaidd i benderfynu a ddylai’r dechnoleg yma gael ei reoli gan y ddeddfwriaeth bresennol. Neu a oes eisiau addasu’r ddeddfwriaeth i gynnwys y dechnoleg newydd. ar hyn o bryd mae’r gwaith gwyddonol yn mynd yn ei flaen ac mae’r cnydau ac ati sy’n cael eu cynhyrchu wedi cael eu derbyn mewn llawer gwlad. Y gamp nawr fydd sicrhau eu bod yn cael eu derbyn yn eang fel caiff y buddiannau eu gweld yn gyffredinol. Mae addasu genynnau wedi creu cynnwrf am lawer blwyddyn am fod y dechnoleg yn golygu rhoi rhannau o enynnau estron i mewn i’r organeb sydd angen ei newid. Y gwahaniaeth sylfaenol yn y dechnoleg newydd yw na fydd ymyrraeth o’r tu allan i’r organeb. Mae’r newid o fewn yr organeb ei hun ac felly dylai fod yn fwy derbyniol. Mae gwyddoniaeth a thechnoleg ym myd ffermio yn newid yn gyflym ac mewn rhai meysydd mae’n rhaid ei derbyn gan y gallent fod o fudd i oll ddynolryw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.