Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies

Mae ‘na un ffermwr yn lladd ei hunan pob wythnos ac mae hyn yn un o’r cyfraddau uchaf ymhlith pob math o waith. Yn anffodus rydym i gyd yn gyfarwydd a chlywed am rywun yn ein cymdogaeth sydd wedi cyflawni hunan laddiad. ac yn aml mae’n anodd dirnad y rheswm pam fod person wedi cyflawni’r fath beth. Yr achos pennaf yw iselder ac mae hyn yn effeithio ar lawer iawn o ffermwyr a’i teuluoedd er nad yw’n arwain at hunan laddiad bob tro. Yn ôl yr ystadegau gall chwarter y boblogaeth ddioddef o iselder yn ystod y flwyddyn ac mae ffermwyr ar flaen y gad yn hyn o beth. Mae’r rhesymau am iselder yn amrywiol ond yn aml mae pryder am sefyllfa ariannol yn gallu ei achosi. hefyd gall achosion unigol fel marwolaeth aelod o’r teulu, salwch neu ysgariad fod yn achos i rywun fynd yn isel ei hysbryd. Gall problemau ar y fferm achosi dechreuad o iselder fel clefyd ymhlith yr anifeiliaid, tywydd garw yn effeithio ar y fferm neu gynhaeaf drwg. Mae ffermwyr yn fwy agored i iselder am eu bod yn gweithio llawer o’i hamser ar ben eu hunain sy’n arwain at hel meddyliau. os oes rhywbeth yn eu poeni gall bod ar ben eu hunain arwain at ymchwyddo’r broblem a mwy o boen meddwl sy’n arwain at iselder yn fuan iawn. Mae pawb yn wahanol ac yn ymateb yn wahanol i argyfyngau ac yn aml ni allwn amgyffred y teimladau mae’r person sy’n isel ei ysbryd ddioddef. Dylai pawb felly fod yn ymwybodol o’r symptomau a cheisio helpu’r claf i oresgyn yr iselder. Yr arwyddion a symptomau fel arfer yw: * teimlo’n flinedig o hyd a cholli egni. * Methu cysgu. * arbed dod i gysylltiad â phobl weithiau cyfeillion neu deulu agos. * Methu canolbwyntio a theimlo’n ddiwerth. * Dim awydd bwyd. Rhain yw rhai o’r pethau sy’n dangos fod rhywun yn teimlo’n isel ond gall teulu agos weld pethau eraill sy’n rhoi arwydd fod y person yn isel ei hysbryd. Yn aml y peth anoddaf yw cael y claf i dderbyn ei bod yn isel ac angen cymorth. Mae’r gallu i gymell y claf i dderbyn ei fod angen cymorth yn hanfodol i sicrhau gwellhad a rhwystro dirywiad neu waeth. Mae llawer o gymdeithasau yn cynghori teuluoedd sut i adnabod yr arwyddion o iselder ac un ohonynt yw mudiad y Ffermwyr ifanc. Mae’r clybiau wedi cael ymgyrch i hyrwyddo’r peryglon o iselder a sut i’w adnabod. Drwy adnabod y clefyd, am mae dyna yw iselder, gall y claf gael cymorth i’w oresgyn. Mae meddygon yn adnabod y clefyd ac yn ymdrin ag o’n rheolaidd. hefyd mae nifer o gymdeithasau sy’n brofiadol yn y gwaith o gynorthwyo ffermwyr mewn sefyllfaoedd fel hyn. Y rhai mwyaf adnabyddus yw Farming Community Network 03000 111 999, y Rabi 0808 281 9490, y Samariaid 116 123 neu CFfi. Gyda chymaint o bwysau ar ffermwyr o ochr ariannol a rheolau mae’n hawdd deall sut mae rhai yn dioddef iselder ond mae cymorth ar gael. Felly i unrhyw un sy’n teimlo’n isel neu aelod o’r teulu sy’n gweld yr arwyddion mae cael cymorth buan yn gallu osgoi llawer o boen i’r dyfodol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.