Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies

HI_RES_Page_06_Image_0001ERBYN hyn bydd Torquay wedi dod dros ymweliad y CFfI yn eu cyfarfod blynyddol. Mae Torquay wedi arfer croesawu cynadleddau i’r dref ond fel arfer rhai gan y pleidiau gwleidyddol ydynt ac mae’r rheini yn fwy syber na’r hwyl a’r miri iach sy’n gysylltiedig â chyfarfodydd CFfI. Er bod y cyfarfod yn achlysur i’r aelodau o bob cwr o Gymru a Lloegr gyfarfod a chymdeithasu a chael hwyl, mae ochr mwy sobr i’r gweithgareddau. Maent yn trin a thrafod pynciau o bwys i’r mudiad ac i gymdeithas yn gyffredinol yn ogystal â chystadlu yn ffeinal y cystadlaethau adloniant. Cafodd clybiau Cymru gryn lwyddiant yn y cystadlaethau gan gipio tair gwobr gyntaf. Tregynon yn y ddawns stryd, Trefyclo yn y “cheerleading” a Llanfyllin yn cofio Aberfan. Cafodd perfformiad Llanfyllin effaith fawr ar y gynulleidfa gan eu harwain drwy’r hanes o’r trychineb ddigwyddodd ym 1966. Dangosodd y clwb sut mae aelodau’r mudiad yn gallu trin materion syber fel trychineb Aberfan a chreu naws arbennig mewn cynhadledd fel hon. Mae’n hysbys erbyn hyn fod trychineb Aberfan wedi ei achosi gan ddiffygion gan reolwyr y lofa a’r ffaith eu bod wedi anwybyddu rhybuddion y trigolion a bod materion ariannol wedi goresgyn diogelwch. Dwysawyd galar trigolion Aberfan gan wadiad yr awdurdodau fod unrhyw beth o’i le a ni oedd yn bosibl rhagweld y dinistr. Wedi blynyddoedd o frwydro daeth cadarnhad fod rhybuddion y trigolion yn ddilys ond anfodlon iawn oedd yr awdurdodau i gyfaddef. Yn anffodus mae hyn yn dal i ddigwydd mewn llawer maes ble mae pethau’n mynd o’i le a’r awdurdodau’n gyndyn o gyfaddef eu bai. Pan maent yn gorfod gwneud, eu hymateb yw bod “gwersi wedi ei dysgu” ond yn aml nid ydynt wedi dysgu. Pan mae’r un peth yn digwydd eto run yw’r ymateb llipa. Mae’n hawdd dweud “mae gwersi wedi eu dysgu” ond nid yw llawer o’r rheolwyr sy’n dweud hyn yn sicrhau ei fod yn wir a bod y camau priodol wedi eu cymryd i’w gweithredu. Hawdd yw meddwl am y ffermwyr ifanc fel pobl ifanc sy’n mwynhau hwyl a miri iach ond maent hefyd yn dangos eu cyfrifoldeb at y gymdeithas ehangach. Mae’r clybiau i gyd yn cyfrannu at hel arian i achosion da ac roedd rhai wedi gwneud ymdrechion anarferol i gyrraedd y gynhadledd a thrwy hynny godi arian i nifer o achosion da. Roedd y gynhadledd nid yn unig yn rhoi cyfle i’r aelodau gymdeithasu ond hefyd i drafod pynciau o bwys sy’n effeithio arnynt yn bersonol ac fel ffermwyr. Gyda’r etholiadau a Brexit mewn golwg roedd digon i’w drafod. Mae’r blynyddoedd nesaf yn mynd i fod yn dyngedfennol i’r wlad ac i amaethyddiaeth. Wedi’r trafodaethau dros Brexit ddod i ben mi fydd y wlad ar ben ei hun ac yn gorfod creu cytundebau newydd. Bydd hyn yn heriol iawn ac yn gosod cynsail i’r dyfodol. Cyn belled ac mae amaeth a ffermio’n rhan o’r sefyllfa mi fydd rhaid sicrhau bod bwyd yn cael ei gynhyrchu yn y wlad yma ac na fyddwn yn ddibynnol ar fewnforion. Hyd at nawr mae polisïau yn ymwneud ac amaeth wedi eu cytuno gan holl wledydd yr undeb Ewropeaidd gan gynnwys Prydain. Wedi i ni adael bydd rhaid creu polisïau newydd fydd yn cael effaith hir dymor. Pan fydd y llywodraeth yn llunio’r polisïau newydd mae’n amlwg bydd y grwpiau amgylcheddol yn ceisio dylanwadu a chael fframwaith sy’n cyd-fynd a’i daliadau hwy. nid cynhyrchu bwyd yw eu bwriad felly mae’n rhaid i ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd weithio i sicrhau eu bod yn gallu bwydo pobl y wlad yma. nid yw’r gwahaniaeth rhwng mewnforion ac allforion wedi cael sylw mawr ers degawdau ond efallai y bydd yn fwy amlwg wedi gadael yr undeb. Yn y gorffennol pan roedd gwerth y mewnforion yn fwy o lawer na’r allforion roedd y llywodraeth yn annog cynhyrchu mwy o fwyd. Efallai daw hyn yn ôl oherwydd bydd unrhyw ddiffyg yn cael effaith ar werth y bunt. Gan mae materion hir dymor yw’r rhain mae’n angenrheidiol fod y bobl ifanc yn cael mewnbwn i’r drafodaeth. Y ffermwyr ifanc fydd rhaid ymdopi gyda’r newidiadau mewn polisïau ac felly mae’n hanfodol bod eu safbwyntiau yn cael eu hystyried. Er mwyn sicrhau tegwch fe ddylai’r llywodraethau, yr awdurdodau eraill a’r cymdeithasau sy’n trafod y dyfodol ymgynghori a’r bobl ifanc. Hwy yw’r dyfodol a hwy fydd yn rhaid gweithredu’r polisïau newydd. Mae’n hanfodol rhoi llais iddynt am eu dyfodol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.