Cadw Golwg o Ben Talar gan Aubrey Davies

MAe troad y rhod ar y trothwy ac wedyn bydd y dyddiau yn ymestyn ond y perygl yw ein bod yn wynebu’r rhan waethaf o’r gaeaf ym misoedd Ionawr a Chwefror. er hynny rydym wedi mwynhau haf a hydref da iawn sydd yn sicr o wneud y gaeaf edrych yn fyrrach. Cawsom haf bendithiol gyda chnydau llawer gwell na’r flwyddyn cynt. Mae’r ysguboriau’n llawn sy’n argoeli’n dda am y gaeaf gyda digon o borthiant i’r anifeiliaid hyd yn oed os bydd y gaeaf yn hir. er bod y cnydau wedi bod yn dda mae adroddiadau bod safon y silwair cynnar yn amrywiol iawn a bydd rhaid bod yn ofalus wrth lunio’r bwydydd cyflawn i’r anifeiliaid. Mae hyn yn mynd i effeithio mwy ar y ffermwyr llaeth gan mae hwy sy’n cynaeafu’r silwair cynnar. Cafwyd tywydd ffafriol i gynaeafu’r ŷd a chafwyd cnydau da sy’n golygu bod llawnder o ŷd ar gael. yn ôl yr adroddiadau mae hyn yn bod yn y rhan fwyaf o wledydd ac yn golygu bod pris grawn wedi gostwng yn sylweddol. Nid yw hyn yn dda i’r cynhyrchwyr grawn sydd eisiau ei werthu ond i ran fwyaf o ffermwyr Cymru sy’n magu stoc fe ddylai fod yn newyddion da. Mi ddylai’r gostyngiad ym mhris grawn olygu bod pris bwydydd anifeiliaid hefyd yn disgyn ond fel ym mhob achlysur arall nid yw’r pris i’r ffermwr yn adlewyrchu’r gostyngiad yn y grawn. dywed y melinwyr fod costau eraill wedi codi a bod rhai eraill o gynhwysion y bwyd wedi mynd i fyny felly ni allent roi’r gostyngiad cyfan i’r bwydydd. wrth gwrs mae unrhyw ostyngiad mewn pris bwydydd yn dderbyniol gan fod costau eraill ar y fferm yn dal i godi. Ac mae hyn ar amser pan mae prisiau’r cynnyrch yn y farchnad wedi gostwng a pheth yn sylweddol iawn. Mae’r ffermwyr llaeth wedi gweld cwymp sylweddol iawn ym mhris y llaeth dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae darogan y gall fynd yn is eto cyn dechrau codi. y gwyn fwyaf sydd i’w clywed yw bod y prynwyr wedi gostwng y prisiau yn gynt ac yn fwy na wnaeth prisiau’r byd. hefyd mae pris llaeth yfed wedi disgyn er ei fod yn cael ei werthu yn y wlad yma. Mae hyn yn cefnogi’r teimlad mae’r archfarchnadoedd sy’n pennu’r pris gan eu bod wedi gostwng y pris yn eu siopau. oni bai am y gostyngiad yma efallai na fyddai’r cwymp mewn llaeth yfed mor fawr. Mae Cymdeithas Brydeinig Ffermwyr Llaeth Prydain wedi dweud ei bod yn beio’r gwerthwyr am ddyfal dorri’n ôl ar y prisiau am adael nesa peth i ddim o elw i’r proseswyr a’r ffermwyr. wrth gwrs nid yw’r cynhyrchwyr llaeth ar eu pennau hunain yn dioddef y cwymp mewn prisiau gan fod pris cig eidion a wyn hefyd wedi cwympo yn y flwyddyn ddiwethaf. er bod y prisiau wedi gwella ychydig yn yr wythnosau diwethaf maent yn dal i fod yn llawer is na llynedd. o ganlyniad i’r sefyllfa cyhoeddodd dirprwy weinidog Bwyd a Ffermio Cymru, Rebecca evans, bod y llywodraeth wedi gofyn i Andy Richarson, aelod o dasglu Cymru i’r diwydiant Llaeth, wneud adolygiad annibynnol o’r sefyllfa ac i wneud adroddiad erbyn diwedd Chwefror. Mae Mrs evans hefyd yn cynnal cyfarfod i drafod y sefyllfa gyda chig eidion. dengys hyn bod y llywodraeth yn deall y sefyllfa ac yn ei gymryd o ddifrif. y gobaith yw bydd yr adroddiadau yn arwain at weithredu ac nid yn troi yn siop siarad. yn ôl yr ystadegau roedd elw ffermwyr i lawr yn sylweddol yn y flwyddyn i ddiwedd Mawrth eleni ac roedd hyn oherwydd costau uchel a thywydd gwael yn enwedig gwanwyn 2013. dioddefodd rhai ffermwyr golledion sylweddol a achosodd iddynt wneud colled ariannol yn y flwyddyn honno. Gyda’r tywydd da eleni roedd gobaith byddai’r diwydiant yn ennill peth o golledion llynedd yn ôl ond gyda’r gostyngiadau ym mhrisiau cynnyrch mae’n mynd i fod yn anodd adennill y tir a gollwyd. ein gobaith yw bydd y flwyddyn i Fawrth 2015 yn well na’r un i 2014 ac fe ddywed llawer “ni all fod yn waeth”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.