Cadw Golwg o Ben Talar gan Aubrey Davies

=MaE cig wedi bod yn bwnc sydd wedi cael gryn sylw dros yr haf. Y prif sylw oedd dros y cwymp yn y prisiau, yn enwedig cig eidion. rydym wedi gweld gostyngiad sylweddol ym mhris eidion dros y misoedd ac mae hyn wedi creu anobaith mewn llawer sy’n pesgi eidion. Yn ôl yr ystadegau mae pris eidion wedi cwympo 64c y kilo rhwng Ebrill 2013 a Mehefin 2014 tra bod y pris yn y siopau wedi codi 43c y kilo. Mae’r ffigyrau yma yn achosi i ffermwyr bryderu am y dyfodol. Os yw’r pris i’r ffermwr yn disgyn a’r pris i wraig y tŷ yn codi gall hyn ond arwain at un casgliad fod y siopau yn cynyddu eu helw. Yn aml mae’r bys yn pwyntio at yr archfarchnadoedd gan mae hwy sy’n gwerthu’r rhan fwyaf o’r cig. Mae pris wyn wedi llithro’r haf yma ac yn llai eu gwerth nac oeddent flwyddyn yn ôl. Unwaith eto’r archfarchnadoedd sydd o dan y llach am eu bod yn mewnforio cig oen pan mae digonedd ar gael yn y wlad yma. Er bod prisiau wedi hawlio llawer o’r sylw roedd rhai pethau eraill yn codi ac un o’r rhain oedd labelu bwyd. Mae nifer fawr o bobl wedi bod yn galw am well labelu i sicrhau fod tarddiad ein bwyd yn glir. Mewn rhai achosion nid yw’r wlad a gynhyrchodd y bwyd yn cael ei ddangos ar y label. tro arall mae wedi ei ysgrifennu mor fach mae’n anodd ei ddarllen. Mae galwadau di ri’ wedi eu gwneud i gael labelu clir o darddiad yr holl gynhwysion sydd yn ein bwyd. Bu llawer o drafod yn y cyfryngau am gig wedi ei ladd o dan drefn halal a bod peth yn cael ei werthu i’r cyhoedd yn gyffredinol heb ddweud ei fod yn gig halal. roedd llawer yn gwrthwynebu bwyta cig halal am y ffordd cafodd yr anifail ei ladd. O dan gyfraith Islam mae’n rhaid i’r anifail gael ei ladd drwy dorri ei wddf a phan mae hyn yn digwydd mae gweddi yn cael ei hoffrymu. Mae’n rhaid i’r anifail fod yn ymwybodol o’r weddi ac felly ddim yn anymwybodol pan mae’n cael ei ladd. Yn ôl cyfreithiau’r wlad yma mae’n rhaid sicrhau nad yw’r anifail yn dioddef poen wrth gael ei ladd ac felly mae’r ffordd halal o ladd yn cael ei ystyried gan rhai yn groes i’r ddeddf. Ond mae’r Mwslemiaid yn dweud nad yw’r anifail yn dioddef ac felly nid yw’n groes i’r ddeddf. Gyda gwerthiant cig halal yn y wlad yma werth £2.8 biliwn mae’n amlwg bod rhaid bod yn wyliadwrus sut mae’r mater yma’n cael ei drin. Y peth sy’n poeni pobl yw’r ffaith fod mwy o anifeiliaid yn cael eu lladd o dan reolau halal na sydd eu hangen ac mae’r gweddill yn cael ei farchnata yn y farchnad agored. Mae pobl yn galw am labelu’r cig yma fel cig halal fel y gall pobl ddewis ei brynu neu beidio. ar hyn o bryd ni allant ddewis. Mae rhai anifeiliaid yn cael eu stynio ac yn cael eu derbyn fel cig halal. Y gofyn yw am labelu cig halal a gwahaniaethu rhwng y cig sydd wedi ei gynhyrchu drwy stynio a’r cig heb ei stynio. Gyda marchnad mor fawr mae’n rhaid sicrhau fod pawb yn ymwybodol o beth maent yn bwyta. Cafodd cig cyw sylw hefyd ond am resymau gwahanol sef bod chwech o bob deg cyw ffres a werthwyd yn y Deyrnas Gyfunol wedi ei heintio a campylobacter. hwn yw’r ffurf fwyaf cyffredin o wenwyn bwyd ac mae’n effeithio ar tua 280,000 o bobl pob blwyddyn a’r rhan fwyaf yn dod o fwyta cig cyw. Mae asiantaeth Safonau Bwyd yn cynnal arolwg o fis Chwefror eleni am flwyddyn i Chwefror nesaf ac yn mynd i brofi pedair mil o samplau o gywion ieir meant am brynu o bob math o siopau yn y Deyrnas Gyfunol. Yn y chwarter cyntaf o’r cyfnod maent wedi profi 853 o samplau ac roedd 59 y cant ohonynt yn dangos bod campylobacter yn bresennol ac mewn 16 y cant roedd mwy na chan gwaith y lefel i heintio. Cafodd yr haint ei ddarganfod ar y tu allan i’r pecynnau mewn pedwar y cant o’r achosion. Mae’r haint yma’n gyffredinol iawn ond mae’r diwydiant dofednod yn agored iawn iddo ac mae gofyn i bawb sy’n ymwneud a’r cywion i fod ar eu gwyliadwriaeth. Gwelsom hyn yn yr adroddiadau am yn helynt yn y safle trin dofednod yn sir Fôn. Y wers i bawb o’r fferm i’r siop yw glanweithdra i gadw campylobacter allan o’r gadwyn fwyd. Er mwyn sicrhau cefnogaeth y cyhoedd mae’n hanfodol bod y cigoedd a’r bwyd parod wedi ei labelu’n iawn a’i fod yn ddiogel i’w fwyta. Mae’r labelu allan o ddwylo ffermwyr ond fe allent ddylanwadu ar y siopau i sicrhau bod y cig yn cael ei ddisgrifio’n gywir. heb wneud hyn mae’r ffermwyr yn golledwyr ar ôl eu gwaith called yn magu’r anifeiliaid. Ond mae hefyd gyfrifoldeb arnynt i gynhyrchu anifeiliaid ac adar yn rhydd o hain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.