Cadw mewn cysylltiad yn bwysicach nag erioed

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr

YdYch chi fel gwiwer yn paratoi am fisoedd y gaeaf? Yn paratoi jam, yn rhewi llond rhewgell o sŵp tomato gyda chrop ddiwedd yr haf, yn paratoi eich pwdin Nadolig a’ch cacen fel bod digon o amser i roi dropin bach o frandi ynddi cyn ei addurno gydag eisin, neu a oes well gennych fynd i’r siopau a phrynu pob dim

pan mae’n gyfleus.
Yn yr oes fodern

hon – does dim rheolau, gallwch hyd yn oed brynu pob dim ar lein a chael y nwyddau i’ch drws

mewn lori gan yr archfarchnad.
Ond mae un peth yn sicr – mae yna fwy o brysurdeb a llai o amser i

gymdeithasu. cefais noson ddifyr yn Rhydymain ddechrau hydref gydag

aelodau cangen Mawddwy a Rhydymain wedi dod ynghyd a phedair ohonom ar banel hawl i holi.

Roedd amryw o gwestiynau ond un o’r rhai a wnaeth i mi feddwl tipyn ar ôl y noson oedd defnydd y gweplyfr, trydar ayyb. Roedd rhai yn dymuno peidio a’i ddefnyddio o gwbl tra fod eraill yn mwynhau treulio amser yn cadw mewn cyswllt ag eraill ac yn rhannu manylion gweithgareddau cymdeithasol arno.

Pa gyfrwng cymdeithasol yr ydych chi yn ffafrio? codi’r ffôn a chael sgwrs? danfon neges destun, trydar? Neu a ydych yn ymweld â’ch ffrindiau a chael sgwrs dros baned? A dweud y gwir does dim ateb cywir am wn i, ond mae cadw mewn cyswllt, dangos i eraill ein bod yn meddwl amdanynt a chael sgwrs gymdeithasol yn bwysicach yn awr nag erioed yn yr oes gythryblus sydd ohoni.

Rhaid dweud fy mod yn edrych ymlaen yn fawr am y Ffair Aeaf yn Llanelwedd lle fydd pobl o bob man yn dod ynghyd i gymdeithasu a mwynhau cwmni ei gilydd, yn edmygu’r cystadlaethau ac yn gweld y gwerth cymdeithasol o ddigwyddiad o’r math yma.

Edrychaf ymlaen at eich gweld yno – lle fydd gennym lyfrau lloffion gwerth eu gweld. cofiwch alw draw am sgwrs gymdeithasol, neu gallwch ddilyn y digwyddiad ar ein trydar neu weplyfr @ywawr – cewch chi ddewis pa gyfrwng i gymdeithasu!

Merched y Wawr reminds how important staying in touch is these days and looks forward to seeing you at the Winter Fair in Llanelwedd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.