Caryl ni yn seren deledu

gan Angharad Evans, golygydd y Gymraeg, Y Tir

CARYL GRUFFYDD ROBERTS.

CARYL GRUFFYDD ROBERTS.

DROS y misoedd diwethaf, mae tîm Y Tir wedi bod yn ffodus iawn o gael rhannu swyddfa gydag un o selebs y byd amaethyddol! Caryl Gruffydd Roberts, ein Rheolwr Marchnata ac Aelodaeth oedd un o dri beirniad Fferm Ffactor eleni ac yn creu hanes wrth fod yn feirniad benywaidd cyntaf y gyfres. Cafodd Caryl ei magu ar Fferm Gosen yn Nyffryn Conwy ac mae’n cael ei adnabod yn lleol fel ‘Caryl Gosen’. Er bod amaethyddiaeth yn agos iawn i’w chalon, nid oedd am aros adref i ffermio ond yn hytrach penderfynodd ganolbwyntio ar yr ochr bolisi o amaethyddiaeth. Arweiniodd hyn at ei diddordeb yng ngwleidyddiaeth ar ôl cwblhau gradd yn y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd Caryl wrth ei bodd yn byw yn y ddinas fawr, ond ar ôl cyfarfod ei gŵr owen Roberts pedair blynedd yn ôl, penderfynodd symud i Aberystwyth a dechrau swydd newydd gyda’r Undeb. Gyda fformat Fferm Ffactor wedi newid eleni, lle gwelwyd timau o ffermwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, tasg anodd oedd yn wynebu Caryl a’r ddau feirniad arall sef Richard Tudor ac Wyn Morgan. Tra bod y ddau feirniad arall yn canolbwyntio ar y sgiliau ymarferol roedd Caryl am weld sut oedd bob un o fewn y timau’n cydweithio gyda’i gilydd a sut roedden nhw’n defnyddio’i cryfderau unigol er budd y tîm. Mae Caryl yn manteisio ar bob cyfle a ddaw i’w rhan sy’n arwain at fywyd hynod o brysur tu fewn ac allan i’r gwaith. ond gydag ychydig o drefn a disgyblaeth mae’n llwyddo i wneud y gorau o bob cyfle, gan gynnwys Fferm Ffactor. “Mae’n grêt bod gan Gymru raglen debyg i’r X Factor ond mae Fferm Ffactor yn rhywbeth hollol unigryw i’r Cymry” dywedodd Caryl. Mae wedi bod yn dipyn o flwyddyn i Caryl! Yn ogystal â swydd arall o fewn yr Undeb a’i rhan yn Fferm Ffactor, y coron ar y cwbl oedd priodi owen ar ddechrau mis Medi. Ni aeth Fferm Ffactor yn angof y diwrnod hynny chwaith gyda sawl cyfeiriad yn yr areithiau yng ngwledd y briodas at y rhaglen! Mae perfformio yng nghalon Caryl ac fel ffordd o gymdeithasu ar ôl symud i Aberystwyth, ymunodd Caryl a chriw Sgarmes sy’n gôr pop hwyliog yn y dref. Maent yn canu caneuon gan amryw o artistiaid pop fel Michael Jackson a Queen er mwyn cael hwyl, ond nid yw’r côr yn cystadlu mewn unrhyw eisteddfodau. o edrych nôl ar ei phrofiad gyda Fferm Ffactor, mae’n dweud: “Rwyf wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn. “Mae’r rhaglen, nid yn unig, wedi rhoi cipolwg i mi ar faint o waith ac amser sy’n cael ei roi i gynhyrchu’r fath raglen, ond gwelais hefyd yr angerdd a’r awch am ennill gan y rhan fwyaf o’r cystadleuwyr. “Mae amaethyddiaeth yn medru bod yn ddigalon iawn ond ffermio yw sylfaen ein cymunedau gwledig ac roedd portreadu hyn mewn ffordd hwyliog ac ysgafn yn hollbwysig.” Mae Caryl yn egluro mae’r atgof sy’n mynd i aros yn y cof o’i hamser ar Fferm Ffactor yw un o dasgau’r ffeinal, lle’r oedd rhaid i’r ddau dîm fynd i stryd fawr Bangor i wneud ychydig o ymchwil i’r farchnad. Golygfa ddoniol iawn oedd gweld Rhys wedi ei wisgo fel buwch yn bombardio siopwyr Bangor peth cyntaf ar fore dydd Llun gwlyb iawn!! Difyr iawn hefyd oedd gweld Ifan yn ceisio cyfweld a’r timau ynghanol tasgau ac yn aml iawn byddai’n baglu neu gicio rhywbeth ac yn giampstar ar fynd yn ffordd y cystadleuwyr! Mae Fferm Ffactor wedi rhoi cynrychiolaeth hynod o arbennig i’r undeb gydag aelod o staff fel beirniad, yswiriant y cerbyd Isuzu, cwestiynau’n rhan o’r tasgau a hysbysebion Yswiriant FUW. Mae’n braf bod yn rhan o bethau ysgafn y byd amaethyddol ymhlith y pynciau difrifol. Rydym ni yma yn Y Tir yn medru datgelu y bydd Fferm Ffactor yn dychwelyd eleni am gyfres newydd ac yn dilyn yr un fformat. Felly beth amdani! Sialens fach newydd yn y flwyddyn newydd, beth am wneud cais i fod yn rhan o’r gyfres nesaf: http://www.s4c.cymru/cy / a d l o n i a n t / f f e r m – ffactor/page/2579/ffurflen- gais/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.