Category: Notices

Gair am Air – gobaith mawr y Gymraeg

‘Gobaith mawr y Gymraeg yw’r bobl ifanc a’r oedolion sy’n dysgu’r iaith,’ meddai’r awdur, yr ymgyrchydd iaith a chadeirydd Dyfodol i’r iaith, heini Gruffudd. Daw ei sylwadau yn sgil ailargraffu’r gêm eiriau boblogaidd Gair...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer DARLLEN hanes ffermwr a gyhuddwyd o ddwyn defaid ac a lwyddodd i glirio’i enw wnaeth i mi feddwl am y berthynas rhwng ffermio a theledu. Arestiwyd Ross Hutchins yn gyhoeddus o...

Lansiad Cynllun Prynu’n Lleol Gwynedd

Cynhaliwyd lansiad swyddogol o Gynllun Prynu’n lleol Gwynedd yng ngŵyl Fwyd a Chrefftau Portmeirion ar ddechrau mis Rhagfyr. Roedd y lansiad yn cyd-fynd gyda dydd Sadwrn Busnesau Bach sydd yn ymgyrch cenedlaethol i geisio...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer GOFYNNWCH i unrhyw ffarmwr y dyddiau hyn beth sy’n ei wylltio fwyaf ac mi fetia’i fod biwrocratiaeth yn uchel iawn ar y rhestr. erbyn hyn mae’n rhaid llenwi ffurflen cyn gewch...

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies Mae son am gnydau GM yn y newyddion yn rheolaidd ond mae ffordd newydd o gynhyrchu cnydau wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar. O dan y drefn yma mae’r genyn yn...

Cyhoeddi adolygiad o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru

Mae adolygiad eang o ddyfodol parciau cenedlaethol Cymru a’i Hardaloedd o Harddwch Naturiol eithriadol wedi’i gyflwyno i Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol. Cadeirydd y panel yw’r athro Terry Marsden, Cyfarwyddwr ar y Sefydliad...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer YN ddiweddar gwahoddwyd fi i gyflwyno anerchiad yng nghwrdd diolchgarwch cangen Lledrod o fudiad y ffermwyr Ifanc. Rhaid oedd derbyn. yn wir, fedrwn i ddim gwrthod, gymaint fy nyled i’r mudiad....

Cadw Golwg o Ben Talar

gan Aubrey Davies Mae’R gaeaf ar ein gwarthaf a’r rhan fwyaf costus o’r flwyddyn o’n blaen. y drwg yw mai prisiau’r cynnyrch wedi bod yn isel eleni ac yn anwadal iawn. Er bod ychydig...

Ymweliad fferm lwyddiannus Castell Hen

Cafwyd croeso cynnes iawn gan Euros a Haf a theulu Castell Hen, Parc, ger Bala, yn ystod yr ymweliad fferm a gynhaliwyd ddiwedd mis Medi. daeth cynrychiolaeth gref o ffermwyr yno, roedd y tywydd...

Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer PAN benodwyd Gweinidog Amaeth nad oedd yn credu mewn bwyta cig i swydd Gweinidog Amaeth Cymru ym 1999 cafwyd gwrthwynebiad cryf gan ffermwyr Cymru. Ond mae’n amlwg na ddysgwyd y wers....