Cefnogwch eraill yn eich cymunedau

gan Glyn Roberts, Llywydd UAC

MaE’n amlwg fod sefyllfa’r Coronafeirws yn achosi pryder ymhob rhan o fywyd bob dydd bellach, ac mae’n argoeli mai gwaethygu gwnaiff y sefyllfa cyn gwella. nid yw’r diwydiant amaeth yn eithriad i hyn, ac mae’n anochel y bydd effaith ar ein diwydiant. Yn anffodus nid oes modd gwybod beth fydd y sefyllfa mewn wythnos, heb sôn am fisoedd.

I ddechrau hoffwn atgoffa ein haelodau o gyngor y Llywodraeth, yn benodol, y canlynol:

• Y symptom mwyaf cyffredin o’r Coronafeirws (COVID-19) yw peswch parhaus neu/a thymheredd uchel. Os oes gennych unrhyw un o’r rhain, arhoswch adref a pheidiwch â gadael y cartref am 14 diwrnod. nid oes rhaid i chi ffonio’r Gwasanaeth Iechyd er mwyn hunan-ynysu. Os yw’r symptomau’n gwaethygu yn ystod y cyfnod o hunan-ynysu, neu os nad ydynt yn well ar ôl 7 diwrnod, cysylltwch â’r Gwasanaeth Iechyd 111. Dylid ffonio 999 mewn argyfwng meddygol.

• Golchwch eich dwylo yn fwy rheolaidd na’r arfer, gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth am o leiaf 20 eiliad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi dwylo ar ôl tisian, tagu a chwythu trwyn, ac ar ôl bod mewn ardaloedd poblog. Defnyddiwch hylif diheintio dwylo os nad oes modd golchi dwylo.

• Er mwyn lleihau lledaeniad afiechydon wrth dagu neu disian, gorchuddiwch eich ceg a thrwyn gyda hances, neu ddefnyddio llawes y fraich os nad oes hances ar gael. Peidiwch â defnyddio eich dwylo. Defnyddiwch hances bapur bob tro os ydi hyn yn bosib.

• Os ydych yn byw gydag unrhyw un arall, a bod unrhyw un ohonoch yn dangos symptomau, dylai pob un person sy’n byw yn y cartref aros adref, a ni ddylid gadael y cartref am 14 diwrnod. Mae’r cyfnod o 14 diwrnod yn dechrau o’r diwrnod y bydd y person cyntaf yn dangos symptomau.

a hithau’n gyfnod mor brysur i nifer ohonom, mae elfen o hunan ynysu blynyddol i ni fel ffermwyr defaid yn beth digon cyffredin! Mae’r cyfnod wyna yn mynd yn ei flaen fel arfer, a does ond gobeithio y bydd effaith yr argyfwng hwn drosodd cyn gynted â phosib.

Rhaid lleihau cyswllt cymdeithasol lle mae modd, ond fel yr ydym i gyd yn gwybod, rhaid i waith y fferm barhau. Mae gennym i gyd ran bwysig i chwarae i gynnal ein busnesau ac i barhau i fwydo’r genedl. ni ellir rhagweld beth fydd effaith yr argyfwng hwn ar y diwydiant eto, ond rwyf wedi siarad gyda nifer sydd yn dweud wrthyf fod y siopau bychain lleol yn brysur, a phawb yn dal i siopa am gynnyrch.

Mae’n braf gweld y cyhoedd yn gwerthfawrogi a

chefnogi siopa’n lleol, a byddwn yn gwneud bob dim o fewn ein
gallu i sicrhau

fod y gadwyn gyflenwi yn parhau er mwyn i ni barhau i allu cynnig ein cynnyrch i’r cyhoedd.

Ynghanol y pryder hwn, mae’n galondid i ni fel Undeb

fod y
gymuned
amaethyddol wedi dod at ei gilydd i gefnogi’r rhai mwyaf bregus mewn cymdeithas. Rwy’n ymwybodol fod nifer o aelodau clybiau ffermwyr ifanc yn cynnig trefnu gwirfoddolwyr i gefnogi’r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau.

Mae hyn yn arwydd clir o’r ysbryd cymunedol sy’n bodoli yn ein cymunedau gwledig.

Byddwn fel Undeb yn trafod gyda’r cynrychiolwyr lleol ymhob sir ac yn cynnig unrhyw gymorth y gallwn yn ystod y cyfnod hwn.

Rwy’n gofyn i aelodau’r Undeb i gefnogi a chadw golwg ar eraill yn ystod y cyfnod anodd o’n blaenau, ac rwy’n ffyddiog y byddwch oll, lle mae’n bosib, yn gwneud eich gorau i gefnogi eraill yn eich cymunedau. Bydd yr argyfwng hwn yn heriol i ni oll, ond fel mae’r diwydiant wedi ei ddangos yn y gorffennol, wrth gefnogi’n gilydd byddwn yn gorchfygu’r her yma fel holl heriau’r gorffennol.

Hoffwn sicrhau aelodau ein bod mewn cysylltiad cyson gyda Llywodraeth Cymru, ac y byddwn yn cynghori Swyddogion Sirol ynghylch y materion hyn cyn gynted a bo modd. Mae modd i chi gysylltu gyda’r swyddogion lleol er mwyn trafod unrhyw fater.

Bydd yr Undeb yn parhau i ddarparu unrhyw gymorth a chyngor yn ystod yr argyfwng cenedlaethol hwn, ac yn diweddaru’r aelodau gydag unrhyw wybodaeth cyn gynted ag y bo modd.

This article is in English on page 3: “Support others in your communities.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.