Cenhinen Bedr ninnau yn cael ei chroesawu ar draws y wlad

MERCHED MEWN AMAETH

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr

WFWSHIRES_Page_11_Image_0001TYBED ai’r tywydd fydd testun trafod mis Mawrth? ‘Bwa’r arch y bore aml gawode, bwa’r arch y prynhawn ‐ tywydd teg a gawn’ Dwi’n dwli ar fis Mawrth fel merch a gafodd fy ngeni a magu ar fferm, dyma dymor yr wyn bach, ac ar y coed y bywyd newydd gyda chynffonnau wyn bach. Yn Sir Benfro eleni fe fydd môr o liw hyfryd gyda chennin Pedr a blannwyd gan yr aelodau i ddathlu’r aur yn ymddangos. Bydd ‘Gwawr’, ein Cenhinen Bedr ninnau hefyd yn cael ei chroesawu ar draws y wlad a’r fersiwn newydd wydr yn boblogaidd iawn, gyda un wedi teithio mor bell â gwlad Thai. Mae Mawrth y 1af hefyd yn ddiwrnod y mae llawer iawn yn edrych ymlaen ato yn eiddgar i dderbyn eu copi o gylchgrawn Y Wawr. Mae’r amrywiaeth o fewn ei gloriau yn fendigedig, ac yn amrywio yn eang gan roi sylw i bob math o eitemau ‐ y tro yma fe fydd gennym hanes cwmni pasta ger Llandysul, llau pen ayyb. Eleni hefyd mae pob un aelod o Ferched y Wawr wedi derbyn bag newydd gyda darluniau hyfryd o’r merched traddodiadol Cymreig a gynlluniwyd gan Ruth Jen. Edrychwn ymlaen at weld hwy yn teithio yng Nghymru a thu hwnt ‐ fe fydd y bagiau yma ar werth hefyd mewn digwyddiadau fel y sioe fawr yn Llanelwedd. Mae’r gwanwyn i mi yn cynrychioli bywyd newydd, bwrlwm newydd ac ychydig mwy o egni yn dilyn y gaeaf. Mae’n amser i dacluso a chynllunio. Siom ydyw sylwi nad oes yna welliant wedi bod mewn sawl cymuned wledig o ran derbyn band eang cyflym ‐ mae hi’n wirioneddol yn rhwystr i ddatblygiadau busnesau cefn gwlad. Bu trafodaethau mawr yn ein pwyllgorau Chwefror am wasanaethau’r banciau yn dirywio yn arw, gyda changhennau yn cau ar draws Cymru a gwasanaethau trwy’r Gymraeg yn diflannu gydag anogaeth i wneud pob dim ar lein ‐ gyda dim math o obaith wedyn i weithredu yn y Gymraeg, nac yn gyflym i nifer o Gymry. Mae materion yn ymwneud â gofal a iechyd hefyd yn cael cryn dipyn o sylw, a siom ydyw gweld fod cymaint o amrywiaeth o un feddygfa i’r llall ac yn wir y gwahaniaeth enfawr o un sir i’r llall. Mae rhestrau aros am lawdriniaethau hefyd yn amrywio yn sylweddol a phellter teithio am driniaethau. Ond cofiwch fod gan bob yr un ohonom lais a modd i gyfathrebu ‐ y pwysigrwydd ydyw cydweithio i sicrhau fod eraill yn ymwybodol o’n pryderon a rhannu gofidiau. Mae yna bobl sy’n barod i wrando a gweithredu a chofiwch fod rhaid cael cawod o law cyn cael gweld ysblander lliwiau bwa’r arch neu’r enfys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.