CORNEL CLECS

Ymfalchio yn anrhydedd Emyr
gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg

Rydym bellach wedi camu mewn i fis Gorffennaf, gobeithio wir fod yr haf ddim yn gorffen fel roedd yr hen Geltiaid yn cyfri eu tymhorau nhw ac yn gweld y mis fel gorffen yr haf! mae’r tymor sioeau amaethyddol yn eu hanterth, ac rydym fel amaethwyr yn troi’n golygon at y tymor cynhaeaf, ac wedi’r gwaith caled, cael cyfle i gymdeithasu yn y sioeau amaethyddol. Uchafbwynt arall wrth gwrs yng nghalendr diwylliannol Cymru yw’r Eisteddfod Genedlaethol, a bydd dolydd y Castell, y Fenni yn llawn bwrlwm ddechrau mis nesaf. Un o gydrannau pwysicaf yr Eisteddfod yw’r Orsedd. Sefydlwyd Gorsedd Beirdd ynys Prydain gan Edward Williams sef Iolo morgannwg, a hynny ar Fehefin 21 1792 ym mhrimrose Hill, Llundain. Gosodwyd cylch o gerrig mân ar y maes a thu fewn i’r cylch bu rhai o gyfeillion Iolo yn ei gynorthwyo gyda’r defodau. Cymdeithas o feirdd, llenorion, cerddorion a phobl nodedig eraill y byd diwylliannol Cymraeg sy’n creu Gorsedd y Beirdd, bob blwyddyn, anrhydeddir Cymry amlwg sydd wedi gwneud cyfraniad i Gymru, y Gymraeg ac i’w cymunedau lleol ar hyd a lled Cymru. yn unol â threfniadau Urddau er Anrhydedd Gorsedd y Beirdd, mae pob aelod newydd yn dod yn aelod ar yr un gwastad, sef fel derwydd. mae pob person sy’n derbyn aelodaeth trwy anrhydedd yr Orsedd yn cael eu derbyn un ai i’r Wisg Werdd, neu’r Wisg Las, yn ddibynnol ar faes eu harbenigedd. mae’r rheini sydd yn amlwg ym myd y Gyfraith, Gwyddoniaeth, Chwaraeon, Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau, gweithgaredd bro/neu cenedl yn derbyn Urdd derwydd – y Wisg Las am eu gwasanaeth i’r genedl. mae’r Orsedd hefyd yn urddo aelodau newydd i’r Wisg Werdd am eu cyfraniad i’r Celfyddydau. Bydd y rheini sydd wedi sefyll arholiad neu sydd â gradd gymwys ym maes Llenyddiaeth, Cerddoriaeth, drama neu Gelf, hefyd yn derbyn y Wisg Werdd, yn ogystal ag enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts bob blwyddyn ac enillwyr Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd. dim ond enillwyr prif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol a urddir i’r Wisg Wen. mae yna gysylltiad agos rhwng y byd amaethyddol a’r Orsedd gyda nifer o ffigyrau amlwg y diwydiant wedi cael eu derbyn i’r Orsedd dros y blynyddoedd. mae gwasanaeth y bobl yma, boed hynny, yn yr ardal leol, yn weithgar gyda’r CFfI neu ym myd y cyfryngau yn holl bwysig i gadw cefn gwlad yn le llewyrchus. mewn cydnabyddiaeth o’i gwalth caled mae Charles Arch, Eirios Thomas, Aled Owen a dei Tomos, i enwi ond rhai wedi ymuno a’r Orsedd. Pleser i ni fel Undeb rai misoedd nôl oedd clywed bod Emyr Jones (gweler ar y chwith), Rhiwaedog, Rhosygwaliau ger y Bala, neu fel mae darllenwyr Y Tir yn ei adnabod, y Llywydd dros gyfnod o 4 blynedd o 2011 i 2015 yn cael ei urddo i’r wisg las yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni. mae Emyr yn bod yn hynod o gydwybodol ac ymroddedig dros yr egwyddorion y seiliwyd yr Undeb arni. mae’n weithgar gyda nifer o fudiadau a chymdeithasau amaethyddol ers blynyddoedd, ac mae wedi ennill amryw o wobrau ac wedi’i anrhydeddu gan wahanol gyrff a chymdeithasau yn y byd amaethyddol yng Nghymru. mae’n angerddol iawn dros yr iaith Gymraeg ac am weld yr iaith yn ffynu yng nghefn gwlad Cymru. Anrhydedd teilwng iawn felly. Felly Emyr, derbyniwch ein llongyfarchiadau diffuant iawn, rydym yn ymfalchïo yn eich anrhydedd ac edrychwn ymlaen at dderbyn llun i’w gynnwys yn Y Tir yn y dyfodol agos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.