CORNEL CLECS

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg

Roedd wythnos Mawrth 16-20 yn anarferol iawn eleni, braidd yn iasol i ddweud y gwir, wrth i’r byd cyfan blymio mewn i ansicrwydd nas gwelwyd erioed o’r blaen.

Roedd panig yn lledaenu ar raddfa gyflym wrth i Coronafeirws dynhâi’r gafael ar y byd. Ni feddyliais, na chi chwaith mae’n siŵr, y byddai’r gair yna’n parhau i ddominyddu’r sgwrs ddyddiol erbyn heddiw.

ond, er yr holl dristwch
ac ansicrwydd yn sgil y
pandemig, mae yna
bethau da wedi dod allan
o sefyllfa wael. Yn fuan ar
ôl dechrau’r cyfnod clo,
sefydlodd dwy o aelodau
Merched y Wawr,
Angharad Fflur a Gwerfyl
eidda, y dudalen Facebook
Curo’r Corona’n Coginio er
mwyn annog pobl i rannu
eu ryseitiau a’u
cynghorion. Ymhen rhai
wythnosau roedd 15,000
wedi ymaelodi â’r grŵp,
gan greu cymuned
gyfeillgar sy’n ymestyn ar draws y byd.

Roeddwn i yn un o’r 15,000 hynny, ac yn edrych ymlaen yn eiddgar bob dydd i weld pa brydiau gwahanol a rhwydd mae rhai eraill yn paratoi.

does neb yn tŷ ni yn llwgu, rwy’n gallu coginio’r hanfodion, ond fi yw’r cyntaf i gyfaddef, nad wyf yn gogydd o bell ffordd! ond roedd gweld y prydiau o fwyd cartref lliwgar, yn cynnig ysbrydoliaeth. ond yn fwy pwysig na dim, roedd y cynhwysion, mwy neu lai ar gael gan bawb yn y cwpwrdd ar adeg pan nad oedd yn dasg rwydd iawn i siopa.

er bod y byd wedi dechrau ail gydio mewn rhyw fath o ‘normalrwydd’, nid dyna ddiwedd hanes y dudalen ar Facebook. Penderfynwyd cynhyrchu llyfr ryseitiau, gyda chefnogaeth gan Hybu Cig Cymru a Cywain, i gyflwyno cyfran fechan yn unig o gynnwys y dudalen, gan ddathlu creadigrwydd ceginau Cymru a gosod y pwyslais ar ddefnyddio cynnyrch Cymreig gwych yn y gegin.

Yn ogystal â ryseitiau, mae’r gyfrol yn cynnwys detholiad o luniau’r cacennau dathlu bendigedig a ymddangosodd ar y dudalen, a lluniau plant yn coginio tra oedden nhw adref o’r ysgolion – hwb arall i ennyn diddordeb y genhedlaeth iau mewn coginio a’u hannog i baratoi pryd o fwyd o’r cychwyn cyntaf.

ond mae’n fwy na llyfr ryseitiau. Mae’n symbol o gymuned wedi dod at ei gilydd mewn cyfnod anodd, yn ysbrydoliaeth i nifer. Roedd llawer yn gofyn am gyngor ac yn gofyn cwestiynau difyr. Mae llawer o sylwadau hefyd wedi cyfeirio at y ffaith fod y dudalen yn helpu iechyd meddwl unigolion yn ystod y cyfnod clo, gan roi rhywbeth i ffocysu arno’n ddyddiol.

Wrth i’r llyfr ryseitiau gyrraedd ceginau ledled Cymru, dywedodd Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Merched y Wawr: “diolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu ac yn parhau i wneud at dudalen Curo’r Corona’n Coginio. diolch yn fawr i bawb sydd bellach yn prynu’r llyfr, mae yn atgof arbennig a chadarnhaol o gyfnod anodd a heriol ym mywydau nifer. Roedd cydweithio gyda Cywain a Hybu Cig Cymru yn fraint a gobeithio y bydd pawb yn cael mwynhad o ddefnyddio cynnyrch lleol o ansawdd gwych ac yn ychwanegu at fwrlwm y dudalen.”

Llongyfarchiadau i Ferched y Wawr, ac i’r criw i gyd sydd wedi bod ynghlwm a hyn, o’r dudalen ar Facebook i’r gyfrol lliw llawn, 150 tudalen, wedi ei rwymo â sbiral er mwyn sicrhau y bydd yn aros yn agored ar fwrdd y gegin – mae’n brawf bod modd canfod positif i bob anhawster.

Mae Curo’r Corona’n Coginio ar gael nawr mewn siopau llyfrau ledled Cymru, ar y we drwy wefan y wasg www.carreg.gwalch.cymru a gwefan y Cyngor Llyfrau www.gwales.com am £10.00, gyda’r elw a wneir o werthiant y gyfrol yn mynd i elusen Merched y Wawr, i gefnogi eu gwaith ar draws Cymru.

I roi blas o’r hyn sydd yn Curo’r Corona’n Coginio, ewch i dudalen 15 a rhowch gynnig arni – mwynhewch!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.