COUNTY NEWS

ANGLESEY

Noson wybodaeth

r ddechrau mis Medi cynhaliwyd noson wybodaeth i aelodau’r sir drwy gyfrwng cyfarfod ‘Zoom’ ar-lein. Cafwyd cyflwyniad hynod ddiddorol gan Gareth Jones, Rheolwr Rhanbarthol y Bwrdd Gwlân cyn cael y cyfle i holi cwestiynau i Huw Evans, Aelod y Bwrdd dros Ogledd Cymru. Gyda phrisiau gwlân ar lefel hanesyddol o isel o ganlyniad i effaith y cyfnod clo ar y marchnadoedd, roedd yn galonogol iawn clywed am waith marchnata ac ymchwil y Bwrdd i ddod o hyd i ddefnydd newydd ar gyfer y gwlân.

Gyda phethau yn aradeg ddychwelyd i ‘normal’ erbyn hyn roedd clywed fod y farchnad wlân yn ail gydied yn araf yn newyddion da.

I gloi’r noson, cafwyd diweddariad gan Neil Paton o Gwaredu BVD Cymru, cynllun sy’n rhedeg ers 2017 gyda 8,500 o daliadau wedi cymryd rhan a chwblhau prawf anifeiliaid ifanc o leiaf unwaith yn y cyfnod hwn, gyda 75% o fuchesi Cymru nawr wedi derbyn statws rhydd o’r afiechyd.

Mae’r cynllun ariannu bellach wedi ei estyn hyd nes ddiwedd Mawrth 2021, gyda hyd at £1,000 ar gael i ddod o hyd i anifeiliaid ‘PI’. Cafwyd trafodaeth ynglŷn â beth sy’n debygol o ddigwydd wedi i’r cyfnod ariannu hwn ddod i ben ac anogwyd yr aelodau i fanteisio ar y cynllun, ac os heb wneud yn barod cael sgwrs gyda’u milfeddyg.

Diolch yn fawr i’r tri gŵr gwadd am roi

o’u hamser a hefyd i’r aelodau a wnaeth ymuno.

At the beginning of September an information evening for County members was held via an online Zoom meeting. Gareth Jones, Regional Manager of the Wool Board, gave a very interesting presentation before an opportunity to ask Huw Evans, Board Member for North Wales some questions. With wool prices at a historically low level due to the impact of the lockdown period on the markets, it was very encouraging to hear about the Board’s marketing and research work to find new uses for the wool. With things now slowly returning to ‘normal’ it was good news to hear that the wool market is slowly picking up again. To end the evening, Neil Paton gave an update on Gwaredu BVD Cymru, a scheme running since 2017 with 8,500 holdings involved and completing a young stock test at least once during this period, and 75% of Welsh herds are now free from the disease. The scheme funding has now been extended until the end of March 2021, with up to £1,000 available to find ‘PI’ animals. Discussion continued as to what was likely to happen after the end of this funding period, and members were urged to take advantage of the scheme, and to talk to their vets if they hadn’t already done so. Many thanks to the three guest speakers for giving their time and also to the members who took part in the evening.

Gair o ddiolch

Dymuna aelod FUW Gareth Pritchard, ‘Rhen Blas, Llandrygarn, Ynys Môn, ddiolch yn ddiffuant am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag ato yn ei brofedigaeth ddisymwth o golli ei annwyl fab Rhys Llywelyn Pritchard. Hoffai ddiolch o waelod calon am y llu o alwadau ffôn, cardiau a rhoddion hael a dderbyniwyd er cof am Rhys.

“Anodd iawn yn nyddiau haf Yw osgoi ias y gaeaf”

Gareth Pritchard (canol) gyda Sister Jen o Ward Alaw ac Sister Ceri o Ward Cybi, Ysbyty Gwynedd, yn derbyn y rhoddion ariannol.

page1image3832896

Ymgymerodd Gareth â sialens
bersonol ar ddechrau’r cyfnod clo
i feicio mil o filltiroedd er mwyn codi arian tuag at GIG/NHS. Derbyniodd ymateb anhygoel gan deulu, ffrindiau a chymdogion. Mae yn hynod o werthfawrogol a diolchgar i bawb am eu haelioni. Cyflwynodd y rhoddion oedd yn gyfanswm o £5,700 i Ysbyty Gwynedd, Bangor. Rhannwyd yr arian rhwng Ward Alaw, Ward Cybi a’r Adran Gofal Brys. Cyflwynodd rodd hefyd i’r Adran Pelydr X i gefnogi eu hymdrech i brynu sganer newydd. Diolch eto i bawb, Gareth Pritchard.

FUW member Gareth Pritchard of ‘Rhen Blas, Llandrygarn, Anglesey, would like to sincerely thank all for the sympathy shown towards him after the sudden loss of his beloved son Rhys Llywelyn Pritchard. He would like to express his deepest gratitude for the many phone calls, cards and generous donations in memory of Rhys.

“It’s very difficult in the summer days To avoid the winter chills”

Gareth undertook a personal challenge at the start of the lockdown period to cycle a thousand miles to raise money for the NHS. The response from family, friends and neighbours was incredible. He is extremely appreciative and grateful to everyone for their generosity. He presented the donations totalling £5,700 to Ysbyty Gwynedd, Bangor. The money was split between Alaw Ward, Cybi Ward and the Emergency Care Department. A donation was also made to the X-ray Department to support their purchase of a new scanner. Thanks again to everyone, Gareth Pritchard.

CARMARTHEN

Remembering farmer Bryan Thomas

Carmarthenshire farmer and FUW member Bryan Thomas has sadly passed away. Bryan was awarded the Farmers’ Union of Wales-HSBC Bank plc award for outstanding service to the Welsh dairy industry at the 2009 Welsh Dairy Show, he was the first person to
receive two prestigious awards within the county as, in 2006, he won the FUW/Sioe
Sir Gâr award
for outstanding services to agriculture in Carmarthenshire.

FUW President Glyn Roberts said: “As a Union I recall his outstanding support and commitment to the Holstein Society and, of course, to the Welsh Dairy Show where he was one of the founders – an outstanding achievement. I am also reminded that it was following a farm visit to Gelli Ddu which led to the very first FUW Eve of the Welsh Dairy Show function and, at all future functions, we will remember Bryan. I extend the condolences of the FUW to his family.”

 

New venture for Hafodwen Farm

Hafodwen is a
family mixed
farm situated
on the outskirts
of Johnstown
and
Carmarthen
town on the
Llansteffan
Road. They
decided during
the summer of
2019 that as a
means of
diversification,
in order to
increase the
value of the
milk sold, a
milk vending
machine and
pasteurizer be
installed on the farm as soon as possible.

The best way to go ahead was to erect a purpose built building attached to the present dairy to house the machines. The milk could then easily flow straight through the wall in pipes through to the pasteurizer.

Work began during January but then of course came to a halt due to the Covid pandemic. It finally got finished seven months later and on August 20 the doors to LLAETH HAFODWEN were happily opened.

Rhodri and Anne-Marie are the 4th generation to farm at Hafodwen – Rhodri’s Great-Grandfather having moved down from Porthyrhyd in 1932.

The hope is that the venture may affirm a secure future in the business for the next generation, possibly Carys, Owen and Steffan. It has meant at least quadrupling the value of the milk which is most useful in these difficult and uncertain times. Locally produced eggs and honey are also offered for sale at LLAETH HAFODWEN.

The response to the venture so far has been overwhelming and grateful thanks go out to all who have called in to support. We look forward to what the future holds.

CEREDIGION

200 Club winners

1: 119 – Mr J E George, Llwynbrain

2: 150 – Mr C G Davies, Lloyd Jack

3: 108 – Mrs M Davies, Brynglas

1: 40 – Phillips, Bwlchrhandir 2: 21 – Mr G E Jones,

Cefnrhyddlan

3: 25 – Mrs Roberts, Gellideg

BRECON & RADNOR

Date for the diary

Our next County Executive meeting will be on Tuesday November 3 2020 at 7.30pm via Zoom. Guest speaker to be arranged. For further details and for an invite on Zoom please contact the County Office.

We will be sending a reminder via email before the meeting, if you would like to be included please contact us to check we have an up-to-date email address for you.

CAERNARFON

Sion yn ymuno o Awstralia

Cafwyd Pwyllgor Gwaith difyr iawn yn Sir Gaernarfon mis diwethaf pan ymunodd Sion Aron Jones, sef cyn Swyddog Sirol y sir gyda ni i rannu ei brofiadau ers symud gyda’i deulu i fyw i Awstralia. Un o fanteision cyfarfod dros y we yw bod hi’n bosib ymuno gyda’r cyfarfod o unrhyw le yn y byd sydd gyda chysylltiad band eang, a dyna a wnaeth Sion pan roedd hi’n 5.30 y bore gydag ef ac 8.30 yr hwyr yma yng Nghymru.

Rhoddodd ychydig o hanes y teulu a’r hyn y mae Esther ei wraig a’r plant, Brandon a Jason, yn ei wneud erbyn hyn, ac yna eglurodd ei ddyletswyddau yn gweithio i’r “Department of Primary Industries” Llywodraeth De Cymru Newydd, lle mae’n Gyfarwyddwr ar dîm o 50 sydd yn gyfrifol am Ymchwil a Datblygu o fewn y sector gwartheg, defaid a geifr, ansawdd bwyd/bwyta, maeth a’r gadwyn gyflenwi.

Roedd yn gyflwyniad difyr tu hwnt ar sut mae’r Llywodraethau ar bob lefel yn Awstralia yn cynnig cefnogaeth i’r diwydiant amaeth a sut mae’r ffermwyr yn cynorthwyo ei gilydd gyda’r nod o wella effeithlonrwydd y diwydiant. Difyr oedd clywed sut roedd y diwydiant yn hapus i 40% o’i lefi gael ei wario ar ymchwil a datblygu yn hytrach na marchnata.

A very interesting Executive Committee was held in Caernarfon last month when Sion Aron Jones, former Caernarfon County Officer joined us to share his experiences since moving to live in Australia with his family. One of the advantages of meeting over the internet is that it is possible to join the meeting from anywhere in the world with a broadband connection, which is what Sion did when it was 5.30am with him and 8.30pm here in Wales. He gave a brief family background, and what Esther, his wife and children Brandon and Jason are doing now. He then explained his duties working for the Department of Primary Industries, New South Wales Government as Director of a team of 50 responsible for Research and Development within the cattle, sheep and goat sector, food/quality, nutrition and supply chain. It was a fascinating presentation on how the Government at all levels in Australia offer support to the agriculture industry and how the farmers help each other with the aim of improving the efficiency of the industry. It was interesting to hear how the industry was happy for 40% of its levy to be spent on research and development rather than marketing

GLAMORGAN

Theft warning

We are urging farmers to be vigilant following reports by South Wales
Police that there has been an increase throughout the UK of the theft of high value Tractor Navigation Systems.

It is believed that farms are being targeted and the devices are being exported and sold via various auction platforms worldwide. Fully licenced, these systems can cost upwards of £20,000, all carry unique serial numbers which can be checked with manufacturers.

FUW Glamorgan County executive officer Rachel Saunders, (pictured right), said: “We urge members across the county and indeed Wales to be extra vigilant. If you are using these systems on your farm, take some crime prevention action by photographing all items relevant to the system including a close up of the serial numbers and

mark them up with your surname, farm name,
post code etc. Any removable parts should be removed from agricultural machinery and locked away safely each night and not left on the tractors. The advice is for such items to be stored in a safe place within the main property.”

MEIRIONNYDD

Pwyllgor Gwaith y Sir

Cyfarfu’r Pwyllgor Gwaith drwy Zoom unwaith eto ar ddechrau mis Medi, a’r prif bwnc dan sylw oedd y papur ymgynghorol ‘Ffermio Cynaliadwy a’n Tir – argymhellion i barhau a symleiddio cefnogaeth i ffermwyr a’r economi wledig’. Roedd ein Pennaeth Polisi Nick Fenwick yn bresennol gyda ni, a chafwyd trosolwg cyffredinol ganddo, wrth iddo sôn am y sefyllfa dros y dair mlynedd nesaf yng nghyswllt y Cynllun Taliad Sylfaenol a’r RDP. Penderfynwyd cynnal cyfarfod pellach i drafod y cwestiynau unigol yn fanwl.

Ymysg pynciau eraill oedd yr angen i ethol Llywydd i’r gangen sirol. Adroddwyd fod Olwen Ford, Llanfrothen wedi cwblhau tymor o ddwy flynedd, a diolchwyd yn fawr iawn iddi am ei gwaith. Yn dilyn trafodaeth a phleidlais, penderfynwyd ar enw Euros Puw, Parc y Bala fel Llywydd ar gyfer Cangen Sirol Meirionnydd am 2020-22. Diolchodd Euros am yr enwebiad, a mynegwyd ein dymuniadau gorau iddo.

Ymysg nifer o faterion eraill oedd yr angen i ail- ethol cynrychiolwyr i holl bwyllgorau’r Undeb yn y Brif Swyddfa am y flwyddyn i ddod. Aethpwyd drwy’r rhestr, a byddai angen trafod hyn eto yn y cyfarfod nesaf.

Once again, the Executive Committee met through Zoom at the beginning of September. The main topic being the consultation paper ‘Sustainable

farming and our land: simplifying agricultural support”. Our Head of Policy Nick Fenwick was present, and he gave a general overview, and explained the situation for the next three years in relation to the Basic Payment Scheme and the RDP. It was decided to hold a further meeting to discuss the individual questions in detail. Other topics included the need to elect a County Branch President. It was reported that Olwen Ford, Llanfrothen had completed a two year term, and she was thanked for her work. Following discussion and a vote, Euros Puw, Parc y Bala, was elected as the Meirionnydd County Branch President for 2020-22. Euros thanked everyone for the nomination, and we expressed our best wishes to him. Amongst many other issues was the need to re-elect representatives to all Union committees at Head Office for the coming year. We went through the list, and this will need to be discussed again at the next meeting.

Cyfarfodydd ardal o fewn Meirionnydd

Byddwn fel arfer yn cychwyn ar y gwaith o drefnu 10 o gyfarfodydd ardal o fewn y sir ym mis Medi – ond eleni wrth gwrs mae’r sefyllfa yn dra gwahanol!

Byddwn yn ail-edrych ar hyn ymhen tua 3 mis, ond yn y cyfamser, os oes unrhyw Gangen yn gweld y posibilrwydd o drefnu cyfarfod drwy Zoom, byddwn mwy na pharod i gynorthwyo a threfnu.

Gallwn drefnu siaradwyr gwadd, neu bwnc o ddiddordeb, a gallai aelodau o ganghennau eraill ymuno os ydynt yn dymuno hynny. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

We usually start organising 10 area meetings within the county in September – but, of course, the situation this year is very different! We will review this in about 3 months’ time. In the meantime, if any Branch feels the need to arrange a meeting through Zoom, we will be more than happy to assist and organise. We can arrange guest speakers, or a topic of interest, and members of other branches could join if they so wish. We look forward to hearing from you

Gwlân Gwynedd a Môn

gan aelod FUW Elfed Wyn Jones, Hafodwen, Trawsfynydd

Y ddafad…mae’n gyffredin i ffermwyr Cymru, wedi eu cynnal am genedlaethau. Eu teuluoedd a’u cymunedau wedi ffynnu o’i herwydd. Cig ydi’r cynnyrch mwyaf gwerthfawr rydym yn cael gan y ddafad heddiw, ond, cwta hanner canrif yn ôl roedd gwlân y ddafad yn allweddol i’r ffermwr cyffredin, gan alluogi iddo dalu rhent y fferm, a bwydo’i deulu drwy’r gaeaf.

Heddiw, mae’n stori wahanol, gyda gwlân yn cael ei weld fel melltith i ffermwr. Mae’n teimlo nawr mai cosb ydi cneifio dafad, gyda phris cneifio yn uchel a gwlân mor isel. Ymateb i frwydr ein ffermwyr i gynnal y diwydiant gwlân ydi’r prosiect yma; i adnabod gwerth ac i gynhyrchu incwm teg i bob ffarmwr. Dyna ydi pwrpas cwmni gwlân Gwynedd a Môn. Model fydd hwn i drosglwyddo i Gymru gyfan wedi
llwyddiant adra. Byddwn yn ailsefydlu gwlân Cymru fel conglfaen
i ffermydd Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch: gwlangwyneddamon@gmail.com

Sheep … common to Welsh farmers, sustained them for generations. Their families and communities have

flourished as a result. Meat is the most valuable product we get from sheep today, but, only half a century ago,

sheep’s wool was key to the average farmer, enabling him to pay the

farm rent, and to feed his family through winter. Today, it’s a different story, with wool being seen as a curse. Shearing a sheep can feel like a punishment, with shearing prices high and wool low. This project is a response to our farmers’ battle to sustain the wool industry; to recognise value and generate a fair income for farmers. That is the purpose of Gwlân Gwynedd a Môn. This will be a model to transfer to the whole of Wales after success. We will re-establish Welsh wool as a cornerstone of Welsh farms for future generations. For information contact: gwlangwyneddamon@gmail.com

MONTGOMERYSHIRE

Support for Powys farmers

Unique support for Powys farmers is on offer from Care & Repair in Powys and Age Cymru Powys. This is the only project in Wales where both organisations have come together to reach out to the farming community. Working together they bring years of experience in supporting older people to live independently and live well.

Welsh Government support means that additional staff have been employed to offer free home visits, no matter how remote the location.

Respecting Covid guidelines, new staff, Elin Bowen and Gethin Edwards, have the time to talk to working or retired farmers or farm workers over 50 and find out what would make their lives better. This could be practical changes to their home, benefit entitlements, to reduce isolation or help plan for the future.

Both Elin and Gethin were chosen for this work because of their background, Elin from a farming family and Gethin is familiar to many Powys farmers through his previous business advice work.

They both speak Welsh and are keen to hear from anyone who wants to find out more about the support on offer.

The advice is free and that first phone call could mean that asking for help is the first step to greater independence and a more contented life.

Please contact either Elin at Care & Repair
or Gethin at Age Cymru Powys:

Email: gethin.edwards@acpowys.org.uk Telephone: 01597 825908

Email: ebowen@crpowys.co.uk Telephone: 01686 620760

Mae cymorth unigryw i ffermwyr Powys ar gael gan Gofal a Thrwsio ym Mhowys ac Age Cymru Powys. Hwn yw’r unig brosiect yng Nghymru lle daeth y ddau sefydliad ynghyd i ymestyn allan i’r gymuned ffermio. Rhyngddynt mae gan y ddau sefydliad flynyddoedd o brofiad mewn cefnogi pobl hŷn i fyw’n annibynnol a byw’n dda. Mae cymorth Llywodraeth Cymru yn golygu y cyflogwyd staff ychwanegol i gynnig ymweliadau am ddim i gartrefi, pa bynnag mor anghysbell ydynt. Gan barchu canllawiau Covid, mae gan yr aelodau newydd o staff, Elin Bowen a Gethin Edwards, amser i siarad gyda ffermwyr neu weithwyr fferm dros 50 oed sy’n dal ati i weithio neu wedi ymddeol a chanfod beth fyddai’n gwella eu bywydau. Gallai hyn fod yn newidiadau ymarferol i’w cartref, hawl i fudd-daliadau, i’w gwneud yn llai ynysig neu helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Cafodd Elin a Gethin ill dau eu dewis ar gyfer y gwaith oherwydd eu cefndir. Mae Elin yn dod o deulu ffermio ac mae Gethin yn adnabod llawer o ffermwyr Powys drwy ei waith blaenorol ym maes cyngor busnes. Mae’r ddau ohonynt yn siarad Cymraeg ac yn awyddus i glywed gan unrhyw un a hoffai wybod mwy am y gefnogaeth sydd ar gael. Mae’r cyngor yn rhad ac am ddim a gallai’r galwad ffôn cyntaf hwnnw olygu mai gofyn am help yw’r cam cyntaf i fwy o annibyniaeth a bywyd mwy bodlon.

Gellir cysylltu a naill ai Elin yn Gofal a Thrwsio neu Gethin yn Age Cymru Powys:

E-bost: gethin.edwards@acpowys.org.uk Ffôn: 01597 825908

E-bost: ebowen@crpowys.co.uk Ffôn: 01686 620760

 

Congratulations Edward and Fiona

Edward Gethin and Fiona Reuter were married at Welsh Chapel in Llawryglyn on Saturday September 5 2020.

Edward is the son of Cyril and Janet Gethin (Cyril is an ex-County Chairman, Montgomeryshire), Tynywaen, Y Fan, Llanidloes and Fiona is originally from East Grinstead, West Sussex.

Ed is a self employed farmer and contractor and Fiona works for Roger Parry in Llanidloes. Fiona moved to Wales for a six month college placement where she met Ed whilst wrapping bales for the farm she was working at and ended up staying. The rest is history!

All the best for your future happiness.

 

Thirst Quenchers

A group of rural young people recently donned their cycle helmets to support three charities whose regular fund raising has been cut due to Covid-19 restrictions.

Thirst Quenchers, a mobile bar company based on the Powys border works with the farming community to provide bars for special occasions, such as weddings, luncheons and black tie balls.

In a normal year the company would support numerous events who raise money for charity, but as all events have been cancelled this year, staff and friends decided to do there bit to raise much needed funding to support the continuing work of charities close to their heart.

With all of the bookings in place for 2020, the company would have travelled 250 miles around Montgomeryshire and Shropshire. In lieu of this, the decision was taken to dig out bikes and cycle 250 miles for Parkinsons UK, Breast Cancer Now and the Wales Air Ambulance. Cyclists took the route from Holyhead to Cardiff, following Wales’ longest cycle route, Lon Las Cymru, over four days, whilst camping on route, whilst taking into account social distancing following Covid restrictions.

To date the group have raised over £12,000 for the charities and thank everyone for the genorsity to date.

 

Upcoming EOI window details

Scheme

Summary

Window closes

Farming Connect funding application window

The next funding application window for training opens on September 7. Those registering for the first time during this window to apply for funded training or to update their account should contact Farming Connect before 5pm on October 26. Despite restrictions and the uncertainty around when face to face training will resume, Farming Connect Development Officers have continued to work, assisting those wishing to apply.

30 October 2020

Welsh Government 2020 BPS support scheme

The scheme will pay a loan of up to 90% of the business’ anticipated BPS claim value from December 7 to successful applicants and to those whose full BPS claim is not processed. RPW will ensure that claimants whose support scheme applications are rejected are prioritised for processing to ensure that everyone receives either a full or support payment as early as possible. The FUW would urge all members to apply for the support scheme and to contact local FUW County staff for assistance if required.

27 November 2020 Opt-in via RPW Online

Farm Business Grant – Yard Coverings

The Farm Business Grant Yard Coverings scheme seeks to support farmers to improve their current infrastructure for yard coverings – covering feeding areas, slurry pits etc – where rainwater can be separated from slurry/manure. The scheme will have two windows and offer support of between £3,000 and £12,000. Further information and guidance will become available on the Welsh Government website this month.

9 November – 18 December 2020 (£1.5 million)

 

PEMBROKESHIRE

Meeting with Stephen Crabb MP

Stephen Crabb MP joined members of the County Executive Committee at their September meeting held via Zoom. The main discussions centred around Brexit and the ongoing trade negotiations, with a specific focus on the potential problems of a No Deal Brexit and the assistance that the industry would require from Government to counteract disruption in the market place. In addition, the Agriculture Bill, slow rural broadband, affordable rural housing for local people and the BWMB were all discussed.

We are looking forward to holding a further meeting with him later in the year to receive a further update on Brexit.

Assistance

If you need
any
assistance
with the
completion of
paperwork or
have any
queries –
don’t forget
that even
though we
are currently
not able to meet with you in our
office due to Covid-19, we are available at the end of the phone or e-mail, just give us a ring on 01437 762913 or e-mail pembrokeshire@fuw.org.uk

200 Club+ winners

July

£25 – Davies, Penrhiw
£10 – Lewis, Tŷ Rhug
£10 – Young, Upper Bastleford

August

£25 – Thomas, 5 Bryn Road £10 – Rees, Creampots
£10 – Jones, Trefach

If you would like to be in with the chance of winning one of three monthly prizes and are not yet signed up to our 200+ Club, please contact the county office for further information.

September

£25 – Vaughan, Maes Y Deri £10 – Glanville, Llwynpinner £10 – James, Quarter Park

page1image3677088

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.