County News

ANGLESEY

Cyfarchion y Tymor

Ar ran swyddfa’r undeb yn Llangefni, hoffwn ddymuno Nadolig Llawen, a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd. Mae hi wedi bod yn flwyddyn heriol, ond mae’r swyddfa bellach ar ei newydd wedd, ac rydym fel staff ifanc yn llawn egni a brwdfrydedd, ac yn edrych ymlaen yn fawr i’ch cynorthwyo chi aelodau Môn yn 2019!

On behalf of the union office in Llangefni, I would like to wish you all a Merry Christmas, and a Happy New Year. It’s been a challenging year, but the office has had a bit of a revamp, and we are young, enthusiastic and energetic members of staff, and we’re really looking forward to assisting our Anglesey members in 2019

 

Ffair ‘Aeaf

Cafwyd chwip o ddiwrnod yn Ffair ‘Aeaf Môn ar faes y Primin fis diwethaf, er gwaethaf y gwynt a’r glaw! Braf oedd cael sgwrsio ag aelodau hen a newydd dros baned a Mins Pei! Er mai Alaw fu’n gyfrifol am y coginio, roedd gan Euros swydd arbennig o bwysig, sef blasu’r campweithiau cyn i’r aelodau gyrraedd! Mae pawb yn prysur ddod i ddeall mai Alaw ydi’r ora’ am ’wneud paned hefyd, ond fedar neb guro Euros am wneud ‘squash’…

Unwaith eto eleni, roedd safon y stoc yn anhygoel. Llongyfarchiadau mawr i Deiniol ac Arwel Hughes, Plas Newydd, Llanbabo, ar

gipo prif bencampwriaeth y gwartheg gyda ‘Lady in Red’.

We had an excellent day at the Anglesey Winter Fair held at Primin last month, despite the wind and rain! It was nice to chat with old and new members over a cuppa and a mince pie! Although Alaw was responsible for the baking, Euros had a very important job, to taste the products before the members arrived! Everyone is quickly learning that Alaw is the best at making the tea but no one can beat Euros for making squash… This year again, the quality of the stock was incredible. Congratulations to Deiniol and Arwel Hughes, Plas Newydd, Llanbabo, on winning the main cattle Championship with ‘Lady in Red’.

Diwrnod Ail-gychwyn Calon 2018

I nodi’r diwrnod holl bwysig hwn mynychodd Alaw sesiwn hyfforddiant CPR a ddarparwyd gan BHF Cymru yn swyddfeydd Plaid Cymru, hyfforddiant amhrisiadwy a all achub bywyd.

To mark this very important day, Alaw took part in a CPR training course organised by

BHF Wales at the Plaid Cymru offices, and received valuable training that could save a life

 

CEREDIGION

Ymweliad gydag Innovis

Ar brynhawn braf ym mis Tachwedd aeth criw o aelodau i ymweld ag Innovis yn Capel Dewi, Aberystwyth. Mae Innovis yn gwmni sydd yn ymwneud â bridio defaid a cafodd ei sefydlu yn 2004. Cafwyd amser diddorol iawn yng nghwmni Dewi yn dysgu am waith y cwmni ac aethom o amgylch y fferm yn ymweld â’r defaid i gyd.

On a nice afternoon in November a group of members visited Innovis at Capel Dewi, Aberystwyth. Innovis is a sheep breeding company that was established in 2004. It was a very interesting afternoon in Dewi’s company learning about the work of the company and there was also an opportunity to go around the farm to see the sheep

CARMARTHENSHIRE

Whist Drive

At a recent Whist Drive held last month at Pontargothi Hall, Cothi Bridge a sum of just over £300 was raised for the presidents charities. Thank you to all those who participated to make it an entertaining evening.

Making Tax Digital open meeting

An open meeting is to be held at Llanarthney village hall on the evening of Thursday January 3 2019 at 8pm to discuss new HMRC guidelines relating to tax submissions which will be presented by Eirian Humphreys of LHP accountants.

VAT-registered businesses with a taxable turnover above the VAT threshold are required to use the Making Tax Digital service to keep records digitally and use software to submit their VAT returns from April 1 2019.

Come to listen to the proposed changes and its potential effects on your business.

DENBIGH/FLINT

Cyfarfod blynyddol cangen Dinbych

Ar nos Fercher, Tachwedd 21 cynhaliwyd cyfarfod blynyddol cangen Dinbych yng nghanolfan ‘Genus’ Rhuthun. Cafwyd noson ddiddorol iawn yn trafod nifer o bynciau amrywiol ac amserol iawn gyda Huw Bill a Francis Abrokwah o gwmni Genus, Dafydd Jones, cadeirydd Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Cymru, Caryl Vaughan o gwmni cyfreithwyr Swayne Johnson a Mark Williams, Ymgynghorydd Yswiriant Bywyd UAC. Cafodd yr aelodau gyfle i holi cwestiynau i’r siaradwyr gwadd a mwynhau sgwrs dros baned i ddilyn.

On Wednesday, November 21, Denbigh’s annual branch meeting was held at Ruthin’s ‘Genus’ centre. It was a very interesting evening discussing a number of diverse and timely topics with Huw Bill and Francis Abrokwah of Genus, Dafydd Jones, chairman of Wales YFC, Caryl Vaughan from Swayne Johnson Solicitors and Mark Williams, FUW’s Life Insurance Adviser. Members were given the opportunity to question the guest speakers and enjoy a chat over a cuppa.

Diolch

Cyn-lywydd cangen Dinbych UAC John Roberts a chyn-lywydd CFfI Clwyd Erina Roberts, Simdde Hir, yn nawns y llywydd eleni, diolch i’r ddau am ei gwaith caled dros y flwyddyn ddiwethaf.

Former president of the FUW’s Denbigh branch John Roberts and former president of Clwyd YFC Erina Roberts, Simdde Hir, at this year’s president’s dance, thanks to both for their hard work during the last year.

GWENT

Fancy a trip to the Lamma Show?

The UK’s leading Farm Machinery Equipment and Services Show is moving inside to the NEC in Birmingham.

The first ever indoor Lamma event will take place on Tuesday 8th and Wednesday 9th January 2019, with free entry. This will be a unique opportunity to see the very latest in agricultural machinery, equipment and services with more than 800 exhibitors taking part.

The Gwent branch of the FUW are looking to arrange a coach trip to this event on Tuesday January 8. We will be leaving the Monmouthshire Livestock Centre at 8am and returning from Birmingham at 5.30pm.

Cost of the coach will be £10 per head. Please contact the county office on 01873 853280 or Chris Lewis on 07792 232758 to book your place.

Early responses are advised as this is likely to be a popular event.

Charity auction

County executive officer Glyn Davies will once again be the auctioneer at the annual North Glamorgan Farmers’ Charity Auction, to be held at Nelson Rugby Club on Wednesday December 12 at 7.30pm.

The auction has now been held for nearly 40 years, and during that time has raised approximately £150,000 for local charities. It is a superb example of how the local farming community comes together to support others.

For further details please contact Glyn on 01873 853280.

 

MEIRIONNYDD

Cyflwyniad gwych yn y pwyllgor sirol

Diolch yn fawr iawn i Janet Phillips o Dîm Cyswllt Fferm Llywodraeth y Cynulliad am ddod atom i’n pwyllgor sirol yn ddiweddar. Cafwyd cyflwyniad gwych, a diweddariad ar nifer o faterion; adolygiad CPH, rheolau symud ac adnabod defaid, ymestyn cytundebau Glastir, benthyciadau gyda’r Cynllun Taliad Sylfaenol, TB a BCMS. Mae Janet yn gwneud gwaith gwerthfawr iawn, ac rydym yn ddiolchgar iddi hefyd am fynychu marchnad Dolgellau yn rheolaidd.

Thank you very much to Janet Phillips of the Welsh Government’s Farm Liaison Team for attending our recent county executive. It was a great presentation, with updates on a number of issues; CPH review, sheep movement and identification rules, extension of Glastir agreements, loans with the Basic Payment Scheme, TB and BCMS. Janet is doing a very valuable job, and we are also grateful that she regularly visits Dolgellau mart.

MEIRIONNYDD

Cyfarfod Cylch Penllyn

Braint fawr i ni fel cangen sirol o’r undeb ym Meirionnydd oedd noddi Cadair Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc y Sir eleni.

Fe’i cynhaliwyd ddydd Sadwrn Tachwedd 3 yn Ysgol y Gader Dolgellau. Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Iolo Puw o’r Parc ger y Bala am ei waith cywrain, roedd y Gadair yn sicr yn werth ei gweld. Llongyfarchiadau calonnog iawn i Manon Fflur o CFfI Bryncrug am ennill y Gadair.

Llongyfarchiadau hefyd i’r holl gystadleuwyr ac yn arbennig i Glwb Dinas Mawddwy a daeth i’r brig ar ddiwedd y noson. Braf iawn gweld cymaint o dalent gan yr ifanc yma ym Meirionnydd.

Mae’r mudiad yn gwneud gwaith rhagorol yn meithrin a datblygu talentau pobol ifanc, ac rydym yn falch o gefnogi ymhob ffordd posib.

It was a great privilege for us as the FUW Meirionnydd county branch to sponsor the Chair at this year’s YFC County Eisteddfod. The Eisteddfod was held on

Swyddog sirol yr undeb Huw Jones yn cyflwyno’r Gadair i cadeirydd CFfI Meirion Elen Medi.

 

Noddi Cadair

Daeth nifer dda iawn ynghyd i yfarfod cylch Penllyn o’r ndeb yn Neuadd Ysgol y Parc, er y Bala. Diolch yn fawr iawn Alun Cae Coch am gyflwyniad iddorol a chlir ar y papur

Brexit a’n Tir’ a mynd dan roen y pwnc. Diolch yn fawr efyd i’r merched am baratoi luniaeth fel arfer.

There was a good turnout for the Penllyn branch meeting at Ysgol y Parc, near Bala. Many thanks to Alun Cae Coch for an interesting and clear presentation on the paper ‘Brexit and Our Land’. Also many thanks to the women for preparing refreshments.

Saturday 3 November at Ysgol y Gader Dolgellau. We would like to thank Iolo Puw from Parc near Bala for his brilliant work, the Chair was certainly worth seeing. Congratulations to Manon Fflur from Bryncrug YFC for winning the Chair. Also, congratulations to all the competitors and especially to Dinas Mawddwy YFC who won the Eisteddfod. It’s nice to see so much young talent here in Meirionnydd. The organisation is doing excellent work in nurturing and developing young people’s talents, and we are proud to support in every possible way.

Cyfarfod Cylch Corwen

Charlotte Priddy, swyddog polisi’r undeb o’r Brif Swyddfa yn Aberystwyth oedd y siaradwraig wadd yng nghyfarfod Cylch Corwen a gyfarfu yn y Dudley, Llandrillo. Cafwyd noson ddiddorol iawn yn ei chwmni a daeth nifer dda ynghyd.

Charlotte Priddy, FUW Policy Officer from Head Office in Aberystwyth was the guest speaker at the Corwen branch meeting held at the Dudley, Llandrillo. It was an extremely interesting evening in her company and was well attended.

Trafodaeth fuddiol gyda’r heddlu

Cafwyd trafodaeth fuddiol iawn gyda’r Cwnstabl Dewi Evans o Dîm Troseddau Cefn Gwlad Gogledd Cymru yn y swyddfa sirol yn ddiweddar. Pwysleisiodd mor bwysig yw cadw mewn cof pethau syml fel cloi drysau a giatiau, a pheidio gadael goriadau mewn cerbydau a thractorau. Braf yw gweld cysylltiad agos gyda’r undeb a phresenoldeb yr heddlu mewn marchnadoedd da byw.

We had a very beneficial discussion with Constable Dewi Evans of North Wales Police Rural Crime Team at the county office recently. He emphasised the importance of keeping in mind simple things such as locking doors and gates, and not leaving keys in vehicles and tractors. It is nice to see the close relationship between the union and police and their presence at livestock markets.

Trafod y papur ‘Brexit a’n Tir’

Cafwyd cyfarfod da iawn gyda Liz Saville Roberts AS yn swyddfa sirol UAC Dolgellau ar ddechrau is Tachwedd i drafod ein pryderon difrifol am argymhellion y papur ‘Brexit a’n Tir’. Bu’n gyfle i styried holl agweddau’r papur mewn manylder. Rydym yn ddiolchgar iawn am ei chefnogaeth fel arfer.

We had a very good meeting with Liz Saville Roberts MP at the Dolgellau office in early November to discuss our serious concerns about the recommendations of the ‘Brexit and Our Land’ paper. It was an opportunity to consider all aspects of the paper in detail. We are very grateful for her support as usual.

Gwaith diweddaraf Cyfoeth Naturiol Cymru

Cafwyd cyfarfod da iawn gyda Dylan Williams a Keith Jenkins o Gyfoeth Naturiol Cymru yn diweddar er mwyn trafod y gwaith diweddaraf ar geg yr Afon Dysynni ger Tywyn.

Roeddem yn ddiolchgar dros ben i’r ddau gynrychiolydd am ddod atom. Mae’r cydweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dwyn ffrwyth ac mae’r system dreinio yn y Dyffryn yn amlwg wedi gwella yn sylweddol ers y cwynion mawr yn haf 2017.

Mae croeso bob amser I unrhyw un gysylltu gyda swyddfa sirol yr undeb yn Nolgellau os oes angen dwyn sylw i’r materion hyn yn y dyfodol.

Recently, we had a very good meeting with Dylan Williams and Keith Jenkins of Natural Resources Wales to discuss the latest work on the Dysynni river near Tywyn. We were very grateful to both representatives for meeting with us. The collaboration with Natural Resources Wales has proved to be very productive and the drainage system in the valley has clearly improved significantly since the complaints during the summer of 2017. Anyone is always welcome to contact the union’s county office in Dolgellau if these issues need to be addressed in the future.

 

PEMBROKESHIRE

A big thank you to everyone who supported our recent charity bingo, you helped us raise the fantastic sum of £427 for the president’s charities, Alzheimer’s Society Cymru and the Farming Community Network.

Glastir Advanced Capital Works

If you have a Glastir Advanced contract you need to ensure that you have completed all of your 2018 capital works by December 31 2018. If there are extenuating circumstances as to why you are unable to comply with the deadline you need to notify these, in writing, to RPW as soon as possible for them to consider whether a derogation can be applied.

Farm Business Grant – round 5

If you require any assistance with accepting a FBG Round 5 contract please contact the county office by December 19 2018, at the latest.

Postage Stamps

A big thank you to all of you who have saved your used postage stamps and given them to us to pass onto charity. We are still collecting so please keep up the good effort . All you need to do is tear/cut the stamps off the envelope leaving a good margin of paper around the stamp, including if possible, the Post Office’s frank mark, showing the date of posting etc., and drop them into the county office when you next visit.

GLAMORGAN

Charity quiz night

A successful charity quiz night, organised by FUW Glamorgan branch, has raised over £450 for the union’s charitable causes Alzheimer’s Society Cymru and the Farming Community Network (FCN).

The event was held on Friday November 2 at Heol Y Cyw Rugby Club, where local farmers and friends of the FUW tested their general knowledge.

FUW Glamorgan county executive officer Rachel Saunders said: “We had a great night, and I would like to thank all of you for joining us and making it such a success. A special thank you of course must go to our Quiz Master Lorraine Howells who kept an eye out for any cheating or foul play and Christine Anstee who prepared both the quiz questions and the buffet food.

“We had the best turn out we’ve ever had and so far have raised £453 but donations are still coming into the office. A big thank you also to all the people that donated money or raffle prizes.”

FCN’s David Williams, who gave a short presentation on the work of the charity, said: “On behalf of everyone at FCN, we offer our sincerest thanks to everyone at FUW Glamorgan for their support. Fundraising efforts like this prove just how dedicated the FUW is in supporting Welsh farmers. This money will go a long way to helping our Welsh volunteers reach out and support farmers and the rural community in Wales, where there seems to be a growing need for help.”

MONTGOMERYSHIRE

A testament to the agricultural industry

Members of the Montgomeryshire county executive committee warmly congratulated John and Sarah Yeomans, Llwyn Y Brain, Adfa for their well-deserved ‘Sheep Farmer of the Year’ Award. Members were proud of their achievement and echoed the judges’ commendations that they are excellent stalwarts of the farming community and a testament to the agricultural industry.

County Eisteddfod

THe Montgomeryshire 69th County eisteddfod was held in October at Llanidloes High School. Congratulations to the organising committee who managed to organise a very successful event and the day ran smoothly.

This year the committee was made up of members from Llidiartywaen YFC, Bro Ddyfi YFC, Llanbrynmair and Carno YFC and Trefeglwys YFC. The officials for the day were; emma Baker Llidiartywaen YFC – chairwoman, Ilan Jones Bro Ddyfi YFC – vice chairman, Aled Rees Trefeglwys YFC – treasurer and Cath Rowlands Llidiartywaen – secretary.

The day consisted of a number of competitions for all members to get involved with and be able to display a wide variety of talent, the competitions were divided into three main categories; arts and crafts, literacy, and stage.

The FUW trophy was awarded to Bro Ddyfi YFC for receiving the highest amount of points overall in the literature section. Sian Roberts, Dyffryn Tanat YFC won the Song Composition 26 and under for the second year running.

The club with the highest number of points in the stage competitions was Bro Ddyfi YFC, winning an impressive four trophies in total in the stage section alone. The Mrs W Rogers Perpetual Trophy and the Mrs Marion Wilson Baton awarded to the club winning the Choir competition this year went to Dyffryn Banw YFC.

The overall winners of the 69th Montgomeryshire eisteddfod were Bro Ddyfi YFC, closely followed by Dyffryn Banw YFC (2nd) and Dyffryn Tanat YFC (3rd). Berriew YFC were awarded the shield for the club with the highest increase in points from the previous year. With Bro Ddyfi being awarded the shield for the Club with a membership of 40 or less that have the highest number of points in the eisteddfod.

On behalf of the county we would like to congratulate all members who took part in the eisteddfod. It was a very successful event and it is great to see so many clubs from across the county participating.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.