Croeso penigamp yn aros amdanoch yn Nyffryn Conwy

gan Dafydd P Jones, Uwch Weithredwr Yswiriant FUWIS

Ar ôl dwy flynedd o drefnu dyma ni – yr Eisteddfod yma yn Nyffryn Conwy, ger tref Llanrwst. Yr unig beth na fedraf ei sicrhau yw tywydd a theilyngdod, ond medraf sicrhau y cewch ‘Steddfod i’w chofio a chroeso penigamp yma yn Nyffryn Conwy.

Eisteddfod Sir Conwy yw hon fydd yn cael ei chynnal yng nghalon y Dyffryn hardd hwn. Mae pentrefi gwledig o Lannefydd i Gapel Curig, o Gerrigydrudion i Lanelian a heb anghofio trefi’r glannau wedi bod yn frwd wrth godi arian tuag at yr Ŵyl.

Heb os mae cael Eisteddfod Genedlaethol i ardal neu fro yn hwb i gymuned gyd-weithio a chael hwyl a phleser wrth godi arian tuag at nod y targedau lleol. Dros y ddwy flynedd mae amryw o weithgareddau i godi arian wedi cymryd lle.

Er bod rhywun yn tybio bod pob syniad o godi arian wedi ei ddefnyddio, roedd syniad newydd bob mis yn yr ardaloedd, oedd yn dangos clyfrwch, dygnwch a dyfeisgarwch pobol yr ardal.

roedd ychydig o her a thynnu coes rhwng y pentrefi gwledig lle roeddent o ran cyrraedd y targed gosodedig. Yn sicr bod hyn yn dynnu coes iach ac yn sbardun i gyrraedd y nod.

Mae Dyffryn Conwy yn ardal braf iawn o Ysbyty Ifan i dref Conwy, ardal cadernid yr iaith Gymraeg ac ardal sydd yn cynhyrchu cynnyrch amaethyddol o’r safon uchaf posib.

Wrth ymweld ar fro hardd yma mynnwch

gynnyrch lleol fydd ar gael yn nifer iawn o siopau’r fro ac ar faes carafanau’r ‘Steddfod.

Pleser o’r mwyaf i Undeb Amaethwyr Cymru oedd cael noddi Cadair yr Eisteddfod, ac am gadair hardd, urddasol yw hi (gwelwch lun ar dudalen 6). Campwaith Gwenan Jones, Fferm Ty’n rhos, Pentrefoelas ac os dwi’n gywir y ferch gyntaf i ddylunio a chreu Cadair Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Mae’r gadair yn clodfori a dehongli Dyffryn Conwy gydag Afon Conwy ac amaeth yn rhan fendigedig ohoni. Dewch draw i babell yr Undeb i weld y dyluniadau a chael sgwrs gyda Gwenan. Diolch o galon i’r aelodau a chyfeillion am eu haelioni wrth godi arian tuag at noddi’r Gadair.

Cofiwch alw ym mhabell yr Undeb, stondin rhif 430-432. Bydd croeso cynnes a phaned neu ddiod oer i’ch croesawu ac mi fydd cystadlaethau ac arddangosfeydd di-ri drwy’r wythnos. Diolch am eich cefnogaeth a phob hwyl i Eisteddfod Ceredigion yn Nhregaron yn 2020.

The Conwy National Eisteddfod will mark the end of two years of planning and fundraising which has seen different communities within the county joining forces to reach their fundraising target. The Union has proudly sponsored this year’s beautiful Chair and the design and work of Gwenan Jones of Fferm Ty’n Rhos, Pentrefoelas is well worth seeing. Call in to the FUW stand (430-432), where a warm welcome awaits you with various competitions and exhibitions held throughout the week.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.