Cyfaill ffyddlon Glyn

CORNEL CLECS

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg

HIRES_Page_02_Image_0001Wel! Mae’r flwyddyn yma’n hedfan heibio’n gyflym eto a ninnau wedi cyrraedd y pumed mis yn barod! Gyda threigl amser wrth gwrs, rydym ni gyd yn heneiddio hefyd. Faint ohonom fu’n cwyno bore yma wrth godi bod gyda ni boenau yn ein hesgyrn a’n cymalau? Wnaethoch chi estyn am y poen laddwyr yn syth? Yn yr oes sydd ohoni, ydyn ni’n troi at dabledi yn rhy rhwydd? Mae yna ddulliau arall o ymdrin â phroblemau heb gymryd yr un dabled, dewis o bosib sy’n ddieithr i’r rhan fwyaf ohonom ond mae’n bwysig pwyso a mesur manteision y dulliau amgen hyn. Wrth fynd yn hŷn ac yntau’n 11 mlwydd oedd, roedd Roi, ci defaid ffyddlon ein llywydd Glyn Roberts yn dechrau dangos ei oedran ac yn arddangos symptomau o gryd cymalau, cyflwr sy’n datblygu’n ynghynt mewn cŵn sy’n gweithio oherwydd bod nhw allan ymhob tywydd. Gan fod Glyn yn awyddus i Roi gael ymddeoliad o ansawdd da ac wedi gweld effaith tabledi gwrthlidiol ar organau corff ci arall blynyddoedd yn ôl, penderfynodd chwilio am ffordd arall o leddfu poen Roi. O dan ofal ei filfeddyg lleol, Mary Hancock o filfeddyfga’r Wern yn llanrwst, rhoddwyd cynnig ar gwrs o aciwbigo i Roi. Cyflwynwyd aciwbigo ar gyfer anifeiliaid am y tro cyntaf ym 1971 yn yr Unol daleithiau gan ddau aciwbigwyr o’r Gymdeithas Aciwbigo Genedlaethol Gene Bruno a John Ottaviano. Mae’r galw am aciwbigo milfeddygol wedi cynyddu’n gyson ers y 1990au. Techneg therapiwtig o wthio nodwyddau mân mewn mannau allweddol o’r corff yw aciwbigo. Mae’n cymell y broses o wella drwy unioni anghydbwysedd egni’r corff, gwella cylchrediad y gwaed ac yn ysgogi’r system nerfol gan ryddhau hormonau sy’n lleddfu poen. Yn ôl meddyginiaeth Tsieineaidd draddodiadol fe leolir pwyntiau aciwbigo ar feridianau lle mae’r grym bywyd yn llifo. Nid yw’n driniaeth ddiethr ymhlith pobl gan bod tua tri miliwn o bobl yn cael triniaeth aciwbigo bob blwyddyn yn y deyrnas Unedig. Ond a yw’r driniaeth hyn yn llwyddiannus mewn anifeiliaid? Yn ystod sesiwn o aciwbigo, byddai Mary’n gosod nodwyddau main soled ar fannau penodol ar Roi yn seiliedig ar sianelau ar y linellau meridian. Mae’r llinellau meridian yn llinellau anweladwy sy’n cario egni drwy’r corff. Ni ellid teimlo na gweld y llinellau fel systemau arall yn y corff megis y system gylchredol neu’r nerfau. Mewn amgylchiadau iach, byddai’r egni’n llifo’n rhwydd drwy’r meridianau. Mae’r newid yng nghymeriad Roi ar ôl yr aciwbigo yn amlwg i Glyn, gyda Roi yn fwy sionc, yn awyddus i weithio eto ac yn dangos yr egni a fu ganddo yn gi ifancach. Mae’r berthynas rhwng ffermwr a’i gi yn un arbennig a ffyddlon iawn. Nid oes gan Roi ddiddordeb gweithio i neb arall ond Glyn. Gwerthwyd Roi pan oedd yn dair oed i ffermwr arall, ac er y gofal gan ei berchennog newydd, nid oedd Roi yn fodlon gweithio, a prynodd Glyn y ci yn ôl. Y funud oedd Glyn a Roi nôl gyda’i gilydd, dechreuodd weithio eto, dyna ffyddlondeb ar ei orau i chi. Nid oes gan Glyn unrhyw amheuaeth o gwbl am y driniaeth amgen yma ac yn argymell trio aciwbigo fel dewis arall i’r meddyginiaethau traddodiadol. Gobeithio ceith Roi flynyddoedd lawer o ymddeoliad di-boen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.