Cyhoeddi adolygiad o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru

Mae adolygiad eang o ddyfodol parciau cenedlaethol Cymru a’i Hardaloedd o Harddwch Naturiol eithriadol wedi’i gyflwyno i Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol. Cadeirydd y panel yw’r athro Terry Marsden, Cyfarwyddwr ar y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r Panel adolygu annibynnol ar gyfer Tirweddau Dynodedig yng Nghymru yn gwneud 69 o argymhellion. Maen nhw’n cwmpasu llu o gynigion ac arsylwadau sy’n ymwneud â dibenion, egwyddorion, gweledigaeth, modelau llywodraethu, cynllunio, a chyllido. Mae’r argymhellion yn cynnwys: • peidio â newid enw na statws cyfreithiol y parciau cenedlaethol na’r ardaloedd o Harddwch Naturiol eithriadol; • gwella rôl cyrff eraill o safbwynt cynnig cymorth a chyflenwi; • creu Pwyllgor Cenedlaethol ar gyfer Tirweddau. Dywedodd y Gweinidog, yn sgil maint a chwmpas yr argymhellion, fod angen gwneud gwaith pellach nawr er mwyn deall eu manteision posibl a’u canlyniadau. Mae wedi gofyn i’r arglwydd Dafydd elis-Thomas aC arwain Gweithgor Tirweddau’r Dyfodol. Gofynnwyd iddo hefyd wahodd cynrychiolwyr o’r parciau cenedlaethol, yr ardaloedd o Harddwch Naturiol eithriadol, grwpiau buddiant, busnesau, a llywodraeth leol i gymryd rhan. Bydd y grŵp yn edrych ar yr argymhellion hyn a’r achos dros ddiwygio a bydd yr achos hwnnw’n gydnaws â’r blaenoriaethau ar gyfer diwygio’r gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Bydd y Gweithgor yn adrodd ar ei ganfyddiadau’r flwyddyn nesaf. Dywedodd Carl Sargeant: “Mae’r ardaloedd hyn yn cael eu gwerthfawrogi am eu harddwch naturiol a dwi eisiau iddynt fod yn dirweddau byw sy’n ffynnu ac sydd â chymunedau llewyrchus a chadarn. Rydw i hefyd eisiau gweld cyfleoedd ar gyfer hamdden yn yr awyr agored ac ecosystemau cyfoethog. “Rydw i’n falch bod yr adroddiad wedi mynd ati i gyfleu’r hyn sydd ym Mil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Bil yr amgylchedd. Bydd hynny’n fodd i gyplysu a gwella’r manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a ddaw i’r meysydd pwysig hyn. “Rydw i o’r farn ei bod yn hen bryd mabwysiadu dull ffres o fynd i’r afael â’r parciau cenedlaethol a’r ardaloedd o Harddwch Naturiol eithriadol ac mae’r Panel wedi cymeradwyo fy marn. “Cytunaf â chrynodeb y Panel sef bod angen ymateb yn well i’r heriau amgylcheddol mwyfwy cymhleth sy’n ein hwynebu, i’r anghydraddoldebau o ran llesiant ac iechyd, ac o ran sicrhau cymunedau gwledig mwy llewyrchus.” Dywedodd yr arglwydd Dafydd elis- Thomas: “Rydw i’n gwerthfawrogi’r cyfle unigryw hwn i fod yn gadeirydd annibynnol ar Weithgor Tirweddau’r Dyfodol. “Rydw i’n ymwybodol iawn o’r cyfrifoldeb sydd ynghlwm wrth weithio gyda’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol ac wrth wasanaethu ardaloedd unigryw ein gwlad.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.