Cymorth yswiriant

gan Dafydd P Jones, uwch weithredwr yswiriant, FUWIS

EIN gobaith fel Broceriaid Yswiriant yw cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid a drwy roi ychydig o wybodaeth a sylwadau yn y golofn yma fe all fod o gymorth i chwi heddiw neu yn y dyfodol. Mae gan ffermio nifer fawr o agweddau a rheolau sydd yn ein heffeithio o ddydd i ddydd. Felly, mae’n hanfodol bwysig eich bod yn deall yr hyn yr ydych yn talu arian amdano yn eich polisïau yswiriant a bod y gwarchod yn ddigonol ar gyfer eich anghenion.

Tan Yswirio
Mae hyn yn fater sydd yn codi ei ben yn aml yn y byd yswiriant ar hyd y wlad lle mae eiddo neu adeilad wedi ei yswirio i’r swm anghywir a difrod wedi digwydd mewn tân neu storm a.y.b . Yn fras mae cwmni yswiriant yn defnyddio formula o (Sum insured ‐: Value at risk x the loss). Er enghraifft os byddech yn anffodus wedi derbyn difrod storm gyda cholled o £20 mil ac angen gwneud cais dan y cymal gwarchod storm ar eich polisi yswiriant. Os yw’r adeilad wedi ei yswirio i £80,000 ‐: £80,000 X £20,000 byddai taliad llawn, llai’r excess yn unol â thelerau’r polisi. Ond pe bai’r adeilad wedi ei yswirio i £40,000 a’i werth yswirio yn £80,000 yna £10,000 o’r cais am ddifrod fyddai yn cael ei dalu. Ymddiheuriadau os yw hyn yn ymddangos yn gymhleth. Dim ond ceisio egluro’r pwysigrwydd o yswirio eich tŷ, cerbydau ac adeiladau fferm gyda’r swm yswiriant cywir. Mae’n bwysig nodi’r gost lawn o ail‐adeiladu neu amnewid (Re‐instatement ac Indemnity) yn lle ‘gwerth yswirio’ ‐ y mae yn hawdd meddwl bod rhyw swm yswirio yn ddigonol heb sylweddoli bod cost ail adeiladu yn cynnwys costau cynllunio, glanhau’r safle, gwaredu’r sbwriel ‐ a phosib asbestos ‐ cyn meddwl am ddechrau codi bricsen. Mae misoedd y gaeaf yn prysur nesáu ac yn anffodus y tywydd yn siŵr o waethygu. Un safle we am gymorth i weithio allan cost ail adeiladu adeilad yw www.abi.org.uk a cofiwch fod fy nghyd‐swyddogion yswiriant ar gael os ydych eisiau mwy o wybodaeth neu drafod ymhellach.

Cerbydau Gwaith/Milltiroedd Cyfyngedig
Mae rhai ohonoch wedi newid neu yn bwriadu newid trethiant eich cerbyd i “Limited Use.” Mae hyn yn bosib drwy gysylltu gyda’r DVLA yn Abertawe a chwblhau’r ffurflenni priodol. Wrth newid math trethu’r cerbyd i “Limited Use” mi fydd yn eich galluogi i deithio o un darn o dir yn eich eiddo/rhent ar y ffordd fawr hyd at 1.5 kilometr neu 0.98 milltir. Mi fydd rhaid i’r cerbyd fod gydag yswiriant priodol, nid oes rhaid cael prawf MOT ac mae’r drwydded (vehicle tax) am ddim. Rhaid cofio bod yn rhaid i’r cerbyd fod yn addas i fynd ar y ffordd, ee goleuadau yn gweithio, teiars yn gyfreithlon ac yn y blaen.

ATV ac RTV ar y ffordd
Os ydych yn berchen ar fotobeic ATV neu gerbyd RTV (Mule, Gator ayb) ac yn ei ddefnyddio ar ffordd gyhoeddus y cyngor neu fannau cyhoeddus, yna yn ôl y gyfraith y mae yn ofynnol fod rhif cofrestru a threth (sydd am ddim) ar y cerbyd. Pe bai damwain a dim rhif cofrestru mi all hyn greu anhawster mawr gydag eich cais/clêm yswiriant.

Misoedd y Gaeaf
Y mae yn prysuro at fisoedd oer y gaeaf, dyma ychydig o gynghorion i chwi ei hystyried ac os yw eich yswiriant yn ddigonol. Ffermydd Godro ‐ Nawr yw’r amser i ystyried os oes gennych warchod digonol ar gyfer llaeth heb ei gasglu “Uncollected Milk” pe bai eira mawr. Hefyd os oes gennych warchod “Business Interruption.” Pe bai unrhyw ddifrod yn golygu na fedrwch barhau gydag eich gwaith ac o ganlyniad i hyn byddai colled ariannol i’r busnes. Y mae nifer fawr o stoc/anifeiliaid gwerthfawr yn cael eu cludo ar y ffordd yr adeg yma o’r flwyddyn, a threlar cludo da byw yn mynd yn fwy o faint. Mae hyn yn enwedig i drelar sydd yn cael eu tynnu gan dractor, a oes gyda chi ddigon o warchod i’r anifeiliaid mewn cludiant “Livestock in transit?” Y mae trelar o’r maint yma yn gallu cludo’r un nifer a lori. Mae’r rhan fwyaf o bolisïau tractorau a cherbydau amaethyddol gydag estyniad i glirio eira petai angen. Edrychwch drwy eich polisi neu cysylltwch gyda’ch swyddog yswiriant am eglurhad. Ond cofiwch os ydych yn gwneud hyn i’r Cyngor Sir yna mi fydd rhaid rhoi gwybod i’r cwmni yswiriant. Gwaith “contractio” yw hyn a bydd angen y gorchudd cywir. Gwnewch yn siŵr fod eich cerbydau yn barod am fisoedd y gaeaf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.