Cyn-lywydd yn diolch i aelodau

LLYTHYRON I’R GOLYGYDD

Annwyl gyd aelodau
Hoffwn, drwy gyfrwng Y Tir ddatgan fy niolchgarwch i bob un ohonoch fel aelodau am eich cefnogaeth yn ystod y pedair mlynedd diwethaf. Gallaf eich sicrhau nad penderfyniad hawdd oedd sefyll i lawr fel llywydd gan fod yr Undeb a’i holl egwyddorion yn golygu cymaint i mi. Braint aruthrol i mi oedd cael gwasanaethu’r undeb fel llywydd a byddaf yn trysori’r llu o brofiadau a gefais am byth. Yn ystod y 15 mlynedd y bum ar dîm llywyddol yr undeb cefais gyfleoedd i gyfarfod a chydweithio gyda nifer fawr o bobl – unigolion yr wyf yn eu hystyried yn ffrindiau mawr bellach ac ‘rwy’n sicr y bydd y cyfeillgarwch hwn yn parhau. Gallaf eich sicrhau y byddaf yn parhau i gefnogi’r undeb hyd eithaf fy ngallu ac yn cadw mewn cysylltiad ymhob agwedd o’r gwaith. Diolch yn fawr iawn i chi unwaith yn rhagor a dymuniadau gorau i’r dyfodol.
Yn gywir
Emyr Jones

Dear fellow members
I would like to use this issue of Y Tir to declare my sincerest gratitude to each and every member for their support during the last four years. My decision to step down as president has not been an easy one as the FUW and its principles are so close to my heart. It has been a great honour for me to serve as president for the FUW and I will treasure the many experiences I encountered forever. Over the 15 years that I served on the presidential team I have had the privilege of meeting and working with a great number of people – individuals whom I now regard as good friends and I am certain that this friendship will continue. I will carry on to support the FUW in every possible way and will keep abreast of all aspects of the work. Thank you once again and best wishes for the future.
Yours sincerely
Emyr Jones

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.