Cynhyrchu bwyd a chadwraeth amaethyddol law yn llaw

CYNhALiWYd diwrnod agored ar fferm Fedw Arian, Rhyduchaf, Y Bala, yn ddiweddar, a daeth nifer dda iawn o wahoddedigion a ffermwyr ynghyd i’r digwyddiad. Roedd yr achlysur wedi’i drefnu gan UAC ar y cyd gyda FWAG Cymru, a thrwy garedigrwydd Geraint a Rachel davies. Geraint yw cadeirydd presennol cangen Meirionnydd o’r undeb.

Cafwyd cyfle yn ystod y dydd i weld y tir, yr adeiladau, a’r safon uchel o stoc sydd yno, ynghyd a’r holl waith amgylcheddol a gwarchod bywyd gwyllt sy’n mynd ymlaen. Mae’r fferm yng nghynllun Glastir ac hefyd yn cael ei ffermio’n organig. Cafwyd cyfle i weld a thrafod y gwaith sy’n rhan o’r cynllun Glastir ac hefyd gwaith o dan rhaglen Tir Eryri, sy’n cael

ei weinyddu gan Parc Cenedlaethol Eryri, a oedd yn cynnwys cynefinoedd, coridorau glan-nant, fensio gwrychoedd a choedlanau.

Neges ganolog y diwrnod oedd dangos sut mae’r fferm yn cynhyrchu bwyd, a edrych ar ôl yr amgylchedd yn mynd law yn llaw, ac mae Geraint a Rachel yn gweithio’n agos gyda FWAG Cymru, RSPB Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Roedd yno gwraig wadd arbennig sef Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd yr Amgylchedd a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru a chafwyd cyflwyniad ganddi a chyfle i ofyn cwestiynau. Cafwyd cyfle wedyn i fynd a Lesley Griffiths oddi amgylch y fferm. Roedd yna gyflwyniad gan

Tegwyn Jones, Tal Glannau, Mallwyd, sy’n Gadeirydd FWAG Cymru ac sydd hefyd yn llywydd UAC Meirionnydd.

Roedd lluniaeth i bawb wedi’i baratoi gan Arlwyo Nia Cyfnod, a’r cyfan wedi’i noddi gan Birch Plastics. Rydym yn ddiolchgar dros ben iddynt. Mae ein diolch hefyd i bawb a gyfrannodd i lwyddiant y diwrnod, yn arbennig Geraint a Rachel am yr holl waith paratoi a’r croeso cynnes.

The full article is available in English on the FUW website: “Meirionnydd upland sheep farm shows how food production and environmental conservation go hand in hand.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.