Daliwch ati ferched a chydiwch yn yr he

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

Mae yna gymaint yn digwydd o fewn ein cymdeithas a merched yn gonglfeini ein cymunedau. Braf ydoedd lansio llyfr newydd “Hanes Menywod Cymru 1920-1960”, gan yr awdures Catrin Stevens ym mhenwythnos Merched y Wawr ym Mangor – am ddarllen difyr. Ydi, mae sefyllfa merched wedi newid llawer dros y blynyddoedd, llawer er gwell ond mi fyddwn yn tybio peth er gwaeth. Os am ddarllen am gyfnod diddorol yn hanes bywyd bob dydd yn y cyfnod hwn yn sicr dyma yw’r llyfr i chi.

Mae llawer o gydweithio, rhwydweithio a datblygiadau o fewn y sector wirfoddol ac un o’r cynadleddau ddechrau hydref yn edrych ar sefyllfa ddiddorol “O’r Hafod i’r Hendre: Y gorau a’r gwaethaf o heneiddio yng nghefn gwlad”. Rhaid parhau i droi yn ôl at egwyddorion ein cyndeidiau a neiniau a chynorthwyo ein gilydd o fewn cymunedau cefn gwlad.

Rydych chi fel fi siŵr o fod wedi bod wrthi yn gwneud jam neu jeli mwyar duon, neu efallai tarten neu grymbl blasus, mae yna ddigonedd o ffrwyth yn y cloddiau eleni ac afalau blasus hefyd. Braf ydyw medru cerdded yn yr awyr iach a hel mwyar yn ogystal â pharhau gyda’r helfa sbwriel.

Diolch am fod yn ferched gweithgar, diolch am gael dathlu cerrig milltir o bwys gan gynifer o’n canghennau a chlybiau yn ddiweddar. Os oedd cyffro yn y chwedegau, dwi yn amau fod yna frwdfrydedd mawr a chyffro newydd ar y gorwel unwaith eto – daliwch ati ferched a chydiwch yn yr her.

There is so much going on in our society and women are the cornerstones of our
communities. It was great to launch a new book “Hanes Menywod Cymru 1920-1960”, by author Catrin Stevens

at the Merched y Wawr weekend in Bangor – what an interesting read. Yes, the position of women has changed a lot over the years, much for the better but I would assume some for the worse. If you want to read about day to day life during this period, this is definitely the book for you. Thank you for active women, thank you for celebrating major milestones from so many of our branches and clubs recently. If there was excitement in the sixties, I suspect there is great enthusiasm and new excitement on the horizon again – keep up the good work ladies and rise to the challenge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.