Dathliad dwbl, dwbl Megan!

gan Angharad Evans, Golygydd y Gymraeg

NID wyf yn berson lwcus iawn, cymryd rhan mewn cant a mil o rafflau, cwisiau ayyb ond byth yn ennill dim! Dychmygwch y teimlad felly o ennill y dwbl, dwbl!

Dyna’n union beth mae un ferch ifanc o Geredigion wedi ei wneud yn ddiweddar a hynny gyda’r CFfI. Yn ystod penwythnos cyntaf mis Tachwedd, creuodd Megan Lewis o Lanfihangel-y-Creuddyn ger aberystwyth hanes wrth iddi ennill, nid un, ond dwy o brif wobrau eisteddfod Ffermwyr Ifanc Ceredigion, y cyntaf erioed i gipio’r brif wobr am farddoniaeth a rhyddiaith yn yr un eisteddfod – camp anhygoel.

Ond, nid dyna ddiwedd y stori! Pythefnos yn ddiweddarach roedd Megan yn sefyll ar lwyfan eisteddfod CFfI Cymru yn y Barri ac wedi efelychu camp ei hun yn yr eisteddfod sir bythefnos cynt….roedd hi wedi ennill y dwbl eto, yn Fardd a Llenor Cymru ac unwaith eto’n creu hanes!

Wrth i’r newyddion dorri, cafodd Cornel Clecs egsliwsif bach a chael cyfle i holi Megan am y dwbl dwbl…

Sut deimlad yw hi i greu hanes wrth ennill y dwbl gyda’r CFfI yn sirol ac yn genedlaethol?

Mae’n deimlad arbennig ac yn brofiad a fydd yn aros yn y cof am amser
hir. Ni wnes i erioed ddychmygu cael cydnabyddiaeth o’r fath yn sirol,
felly roedd cael clywed y byddai’n rhaid i mi deithio i’r Barri ar gyfer
eisteddfod CFfI Cymru yn gwbl anghredadwy. er bod yn rhaid i mi gadw’r
gyfrinach am ddiwrnod neu ddau, ro’n i wrth fy modd yn cael rhannu’r
newyddion â’m teulu a’m ffrindiau wedi hynny. Bydd y Barri yn lle arbennig iawn i mi o hyn allan.

Beth neu pwy sy’n dylanwadu/ysbrydoli dy waith creadigol?

“Cefn gwlad Cymru a’r byd amaethyddol yw’r ysbrydoliaeth fwyaf ar fy ngwaith. Rwy’n teimlo’n ffodus iawn i gael fy magu ar fferm ynghanol cymuned Gymraeg, gref. Mae yna gymaint o straeon i’w dweud a chymaint o bynciau i’w lleisio ym myd amaeth ac yng nghefn gwlad. Mae’r stori, er enghraifft, yn sôn am ferch sy’n dychwelyd i fro ei mebyd ar

ôl cyfnod yn y ddinas, ac yn gefnlen i’r cyfan mae yna gyfeiriad at ddamwain ar y fferm a ddigwyddodd flynyddoedd maith yn ôl. Mae hwn yn bwnc llosg gan fod ein ffermydd yn safleoedd gwaith peryglus, ond hefyd yn gartref i deuluoedd.”

Pa mor bwysig yw CFfI i ddyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru?

“Mae’r CFfI yn gwneud gwaith mor bwysig ar lawr gwlad ac mae’n gam naturiol i gymaint o bobl ifanc. Mae’n cynnig cyfleoedd a sgiliau gwych, o farnu stoc i berfformio ar lwyfan, ac yn cyfoethogi ardaloedd gwledig â brwdfrydedd yr ifanc.”

Mae cefn gwlad yn thema amlwg yn dy waith creadigol – sut wyt ti’n gweld dyfodol cefn gwlad ar ôl Brexit?

“Mae’r byd amaeth yn agos iawn at fy nghalon, ac rwy’n poeni am yr hyn a ddaw ar ôl Brexit. Mae’n bwysig nad yw’r gwleidyddion yn cymryd yr hyn y mae cefn gwlad yn ei gynnig yn ganiataol. Ry’n ni’n gallu cynhyrchu bwyd o’r safon uchaf yma yng Nghymru, ond hefyd ry’n ni’n asgwrn cefn i’r iaith Gymraeg a’r bywyd Cymreig. ac mae gan y CFfI ran allweddol i’w chwarae yn hyn o beth trwy roi cyfleoedd i bobl ifanc fyw yn hyderus yng nghefn gwlad Cymru.”

Mis diwethaf mi wnes i gyfeirio at dalent pobl ifanc ein cymunedau gwledig a’r angen i feithrin eu talent. Mae Megan yn enghraifft berffaith o hyn ac rydym yn ffodus bod merch ifanc mor dalentog wedi dewis aros

ym mro ei mebyd yn hytrach na dilyn y llif i’r ddinas.
Mae enw Megan Lewis yn sicr yn un i’w gofio, ac i ategu geiriau Rocet arwel Jones,

beirniaid Llên eisteddfod CFfI Ceredigion, “Mae etifeddiaeth awduron cefn gwlad fel Caryl Lewis a Heiddwen Thomas mewn dwylo diogel.” Pob hwyl i Megan yn y dyfodol ac ymfalchïwn yn ei llwyddiant.

ar ddiwedd blwyddyn arall, dymunaf Nadolig Llawen iawn i chi gyd a diolch am fod yn ddarllenwyr ffyddlon eleni eto. Welai chi gyd yn 2019!

This article is in English on the FUW website: “Megan’s double celebration!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.