Daw, fe ddaw eto haul ar fryn

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

MAE wedi bod yn haf rhyfedd o ran y tywydd, gydag amryw wedi cael llifogydd, nifer wedi heidio i lan y môr ac ambell un wedi llwyddo i gael afalau a mwyar duon aeddfed ar ddechrau’r haf.

Mae’n siŵr fod y tymhorau yn newid rhywfaint, ond arweiniodd cyfnod y clo mawr i nifer ohonom werthfawrogi’r byd o’n cwmpas trwy lygaid newydd. Llai o deithio, llai o lygredd, mwy o natur a mwy o sêr yn yr awyr uwchben.

Fe welsom ni fel mudiad gyfle i
ehangu ein darpariaeth, ac felly
ar Fedi’r cyntaf fe gyhoeddwyd
rhifyn dwbl o gylchgrawn Y
Wawr, gyda fersiwn, glywedol, digidol a nifer o’r erthyglau ar ffurf pod‐lediadau am y tro cyntaf erioed. Yr un diwrnod fe lansiwyd ein llyfr “Curo’r Corona’n Coginio” sy’n deillio yn uniongyrchol o’n tudalen gweplyfr.

Roedd yn fraint i gydweithio ar y llyfr a braf iawn oedd cael cefnogaeth Hybu Cig Cymru a

Cywain yn ogystal â Gwasg Carreg Gwalch. Gobeithio y daw a phleser i nifer dros fisoedd y gaeaf ‐ gydag ysbrydoliaeth, ryseitiau a nifer o gynghorion!

Ydi mae wedi bod yn anodd ar gynifer o sectorau a diwydiannau, ac mae’r gaeaf yn argoeli i fod yn hir a phryderus, ond mewn undod y mae nerth ‐ gobeithio y medrwn fel elusen gefnogi ein cymunedau lleol a bod yn glust i wrando ac yn frwdfrydig o ran ein diwylliant arbennig. Rwy’n hyderus y “Daw eto Haul ar Fryn”.

On September 1 we published a d ouble issue of Y Wawr mag azine, with a d ig ital aud io version, with many articles throug h the med ium of pod casts

for the first time. The same d ay we launched our book “Curo’r Corona’n Cog inio” which comes d irectly from our Facebook pag e. As a charity, hopefully we can support our local communities, be a sympathetic ear, and I am confid ent that thing s will g et better.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.