Diffyg cyfleusterau band llydan ym Meirionnydd yn broblem ar gyfer busnesau gwledig

gan huw Jones, swyddog gweithredol UAC Meirionnydd

PWYSLeiSio: o’r chwith, Swyddog gweithredol UAC Meirionnydd huw Jones, Cynghorydd John Pugh roberts, swyddog sirol UAC Meirionnydd euros Pugh, Liz Saville roberts AS, aelod UAC Sion ifans a’i wraig gwawr, cyfarwyddwr ofcom dros gymru rhodri Williams a rheolwr rhaglen Bt dros gymru Martin Jones.

PWYSLeiSio: o’r chwith, Swyddog gweithredol UAC Meirionnydd huw Jones, Cynghorydd John Pugh roberts, swyddog sirol UAC Meirionnydd euros Pugh, Liz Saville roberts AS, aelod UAC Sion ifans a’i wraig gwawr, cyfarwyddwr ofcom dros gymru rhodri Williams a rheolwr rhaglen Bt dros gymru Martin Jones.

Ar ddechrau mis Mehefin cynhaliwyd cyfarfod ar fferm Brynuchaf Llanymawddwy i godi ymwybyddiaeth am ddiffygion band llydan mewn ardaloedd gwledig. trefnwyd y cyfan drwy garedigrwydd Siôn a gwawr evans a’r teulu, Bryn Uchaf, Llanymawddwy ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt. Mae Bryn Uchaf yn enghraifft o fferm lle mae yna drafferthion mawr gyda’r cysylltiad, a hyn wedi arwain at anawsterau a rhwystredigaeth fawr. tra bod hyn yn bwysig i’r fferm, rhaid cofio hefyd fod gan Siôn waith arall tu hwnt i’r fferm lle mae band llydan yn bwysig, a gwawr hefyd yn medru gwneud llawer o waith adref pe bai hyn yn bosibl. roedd y trefniadau ar gyfer yr achlysur ar y gweill ers peth amser, ac roeddem fel undeb wedi gofyn mewn cylchlythyr i’r aelodau rai misoedd yn ôl am enghreifftiau o’r trafferthion drwy’r Sir. Bu hyn hefyd yn destun trafod mewn cyfarfod a gawsom gyda Liz Saville roberts AS a Dafydd elis thomas AC yn ôl ym mis Chwefror. roedd nifer o aelodau wedi codi’r materion yma gyda ni yn ystod y cyfnod llenwi ffurflenni taliad Sengl yn ddiweddar, lle daeth yn glir i ni fod nifer fawr yn ffermwyr yn methu cael band llydan na signal ffôn yn eu hardaloedd. roedd hyn yr un mor wir hefyd am gofrestru a symudiadau gwartheg, symudiadau defaid, cwblhau ffurflen treth ar Werth ar-lein, yn ogystal â’r angen i gael y gwasanaeth ar gyfer mentrau arallgyfeirio megis cael wifi ar gael mewn unedau gwyliau hunan ddarpar, a phlant a myfyrwyr sydd angen y ddarpariaeth ar gyfer eu gwaith ysgol a choleg. roeddem wedi gwahodd un o benaethiaid Bt i’r achlysur, ein haelod Seneddol Liz Saville roberts; Cyfarwyddwr ofcom yng nghymru rhodri Williams; rheolwr gyfarwyddwr UAC Alan Davies; Dylan griffiths o gyngor gwynedd a Zoe Pritchard rheolwraig Arloesi gwynedd Wledig. Yn allweddol hefyd i drefniadau’r diwrnod oedd y Cynghorydd lleol John Pughe roberts, a oedd wedi bod yn cynorthwyo gyda llawer iawn o’r gwaith o gasglu gwybodaeth am sefyllfa band llydan gan ffermwyr, busnesau a thrigolion yr ardal o ran cyflymder etc. roedd cynrychiolwyr o’r wasg hefyd yn bresennol, ac roeddem yn gwerthfawrogi hyn er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r broblem. roedd y drafodaeth yn canolbwyntio ar y buddsoddiad sylweddol iawn gan Lywodraeth y Cynulliad i mewn i’r prosiect band eang cyflym, a’r amserlen gan Bt i gwblhau’r gwaith. Yn wreiddiol roedd addewid y byddai’r gwasanaeth wedi cyrraedd 96 y cant o gymru erbyn y gwanwyn eleni, ond yn awr dywedir y bydd rhaid aros hyd at wanwyn 2017. Mae’r arafwch i gyflawni’r gwaith yn achosi llawer o rwystredigaeth ymysg ffermwyr a thrigolion cefn gwlad, ac yn wir dryswch gyda pha bryd y bydd y bydd hyn yn cael ei wneud. tra bo cyhoeddiad fod 70 y cant o Wynedd yn cael band llydan cyflym yn awr, a bod pentref Dinas Mawddwy yn benodol gyda chyflymder uchel iawn, nid yw hyn fawr o gysur i gymoedd fel Llanymawddwy lle mae nifer o gartrefi a ffermydd yn cael dim o gwbl! Un pwynt cryf a wnaethpwyd oedd bod gorfodaeth ar ffermwyr i wneud gwaith megis ffurflenni taliad Sengl ar-lein, – nid oes unrhyw opsiwn! os yw’r Llywodraeth yn gwneud hyn yn orfodol, yna dylai’r ddarpariaeth fod ar gael i bawb heb unrhyw eithriad. Mae’n amlwg fod rhai ardaloedd cefn gwlad o dan anfantais yn y cyswllt hwn, ac roedd yn bwysig ein bod yn canfod atebion a datrys y broblem hon ar ran ein haelodau. enghraifft oedd ardal Mawddwy, ond mae’r problemau yn ehangach drwy Feirionnydd – ac yn wir tu hwnt. gobeithio yn wir y bydd y digwyddiad wedi rhoi pwyslais o’r newydd ar ba mor bwysig yw hyn, a chael Bt i gyflawni’r gwaith mor fuan byth a phosibl. ein cyfrifoldeb yn awr fydd cadw mewn cysylltiad gyda phenaethiaid Bt, dilyn a monitro hyn dros y misoedd nesaf a sicrhau eu bod yn cadw at eu haddewidion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.