Diwrnod Rali CFfI Sir Gâr

Daeth y nosweithiau hir o ymarfer a pharatoi ar gyfer y Rali i ben i aelodau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr a chafwyd diwrnod arbennig o gystadlu brwd ar Faes y Sioe, Nantyci, Dydd Sadwrn, Mai 12 2018. Daeth cannoedd o bobl i gefnogi’r aelodau a chael gweld eu gwaith safonol iawn yng nghystadlaethau megis canu, coginio, paratoi llo a chneifio, ac yn sicr roedd gwaith y beirniaid yn sialens.

ar ôl yr holl gystadlu a’r beirniadu, fe ddaeth yr amser i anrhydeddu’r Llysgennad a’r Llysgenhades newydd y Ffermwyr Ifanc yn y Sir. Llysgenhades newydd y Sir yw Caryl Jones o Glwb Llanddarog gydag arwel Jones o Glwb Llanllwni yn Llysgennad y Sir.

Dirprwyon i’r ddau eleni yw Siân elin Williams, CFfI Cwmann a Dafydd Davies, CFfI Llandeilo. Cafodd aelod Iau’r Flwyddyn, heledd Jones, CFfI Dyffryn tywi ac aelod hŷn y Sir, Siân Williams, CFfI Llangadog eu hanrhydeddu hefyd.

Stocmon Iau’r Flwyddyn oedd Nia
thomas, CFfI San Ishmael a Stocmon hŷn y Flwyddyn oedd Caryl howells, CFfI Llangadog.

Yn ennill buwch Goffa aled howells am brif Stocmon dros y flwyddyn oedd tomos Griffiths o Glwb San Ishmael. Yn olaf, cyflwynwyd llu o wobrau i’r aelodau daeth i’r brig yn ystod y dydd a

llongyfarchiadau i bob un ohonynt ar eu llwyddiant a phob lwc i’r aelodau bydd yn cynrychioli’r Sir ar lefel Cymru yn y Sioe Frenhinol neu ar lefel Cenedlaethol.

Ni fyddai’r diwrnod wedi bod yn bosib heb gydweithrediad staff Maes y Sioe na chwaith i stiwardiaid CFfI Llanfynydd am eu gwaith diflino cyn ac ar ddiwrnod y Rali, a hefyd i CFfI San Ishmael am stiwardio’r ddawns.

Mae’n rhaid diolch hefyd i CFfI Llandeilo am stiwardio’r nosweithiau Barnu Stoc. Diolch iddynt hwy a diolch i’r ffermwyr wnaeth ddarparu lleoliadau a stoc i gynnal y nosweithiau barnu stoc.

Mae’r Mudiad yn ddibynnol iawn ar ewyllys da pobl ac mae hyn yn sicr yn wir am y noddwyr sydd o hyd yn cefnogi’r Mudiad yn Sir Gâr. Diolch yn fawr i Fwydydd Castell howell am fod yn brif noddwr y Rali unwaith eto eleni, ni fyddai’r Rali wedi bod yn bosib heb eich Cymorth ariannol.

Llongyfarchiadau i CFfI Llanfynydd am ennill yr adran Iau ac i CFfI Llanymddyfri am ennill yr adran hŷn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.