Diwrnod Rali CFfI Sir Gâr

Y LLYSGENHADON NEWYDD: GWENANN JONES, SION EVANS, SIAN WILLIAMS AC ALED THOMAS.

Y LLYSGENHADON NEWYDD: GWENANN JONES, SION EVANS, SIAN WILLIAMS AC ALED THOMAS.

Daeth y nosweithiau hir o baratoi ar gyfer y Rali i ben i aelodau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr a chafwyd diwrnod arbennig o gystadlu brwd ar Faes y Sioe, Nantyci ar ganol mis Mai. Yng nghanol y coginio, y cneifio a’r canu daeth cannoedd o bobl i gefnogi’r aelodau a chael gweld eu gwaith safonol iawn. Yn sicr, roedd gwaith y beirniaid yn sialens! ar ôl yr holl gystadlu a’r beirniadu, fe ddaeth yr awr fawr yn y seremoni anrhydeddu Llysgennad a Llysgenhades y Ffermwyr Ifanc. Llysgenhades newydd y Sir yw Gwenann Jones o Glwb Dyffryn tywi gyda Siôn evans o Glwb Llanllwni yn Llysgennad y Sir. Dirprwyon i’r ddau eleni yw Siân Williams o Glwb Llangadog ac aled thomas o Glwb Dyffryn Cothi. Yn ogystal â’r llysgenhadon, cafodd yr aelod Iau sef Sioned howells o Glwb Llanllwni a’r aelod hŷn, Carys ann thomas o Glwb Cwmann eu anrhydeddi hefyd. Stocmon Iau’r flwyddyn oedd aled Davies, Llangadog, gydag anwen Jones, Llanllwni yn Stocmon hŷn y flwyddyn. Yn ennill Buwch Goffa aled howells am y brif Stocmon dros y flwyddyn oedd Caryl howells o Glwb Llangadog. Cyn cyflwyno’r gwobrau i’r holl aelodau daeth i’r brig yn ystod y dydd, cyflwynwyd blodau i Mrs eirios thomas fel diolch am eu deugain mlynedd o wasanaeth i Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin. Yn olaf, cyflwynwyd llu o wobrau i’r aelodau a llongyfarchiadau i bob un ohonynt ar eu llwyddiant a phob lwc i’r aelodau bydd yn cynrychioli Sir Gâr ar lefel Cenedlaethol. Ni fyddai’r diwrnod wedi bod yn bosib heb gydweithrediad staff a phwyllgor Maes y Sioe na chwaith i stiwardiaid CFfI Llanymddyfri am eu gwaith cyn ac ar ddiwrnod y Rali, a hefyd am stiwardio’r ddawns. hefyd i CFfI Penybont am stiwardio’r nosweithiau Barnu Stoc. Diolch iddynt hwy a diolch hefyd i’r ffermydd wnaeth ddarparu lleoliadau a stoc i gynnal y nosweithiau Barnu Stoc. Mae’r Mudiad yn ddibynnol iawn ar ewyllys da pobl ac mae hyn yn sicr yn wir am y noddwyr sydd o hyd yn ein cefnogi. Diolch o waelod calon i Fwydydd Castell howell am fod yn brif noddwr y Rali unwaith eto eleni, ni fyddai’r Rali wedi bod yn bosib heb eich cymorth ariannol. Diolch i Swyddogion, Llysgenhadon y Sir ac i stiwardiaid y gât ac i bawb arall wnaeth helpu mewn unrhyw fodd. Roedd y Rali’n ddiwrnod llwyddiannus oherwydd eu gwaith caled a chafwyd noson hwylus iawn i ddathlu yn y Ddawns yn Fferm Brynawelon, Llanfynydd gyda diolch i Mr a Mrs Ian thomas am fodloni i gael y ddawns yno ac am baratoi’r Sied. Llongyfarchiadau i Glwb San Ishmael am ennill yr adran Iau ac i Glwb Llanfynydd am ennill yr adran hŷn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.