Efallai y daw haul ar fryn unwaith eto

gan Glyn Roberts, llywydd UAC

CROESO i rifyn mis mai o Y Tir! Rwy’n siŵr bod modd i lawer ohonoch ymlacio ychydig nawr bod y wyna naill ai wedi gorffen neu’n agos iawn at orffen.

mae’r tywydd wedi bod yr un mor rhyfedd â’r byd gwleidyddol dros y misoedd diwethaf. gobeithio y daw eglurder i’n sector yn fuan.

wrth edrych ar faterion UAC mae ein staff yn y siroedd yn agosáu at ddiwedd y cyfnod SAf a hoffwn ddiolch yn fawr iawn am eu gwaith caled parhaus. mae eu harbenigedd, eu hymroddiad i’r undeb a’r gwasanaethau y maent yn eu darparu i aelodau drwy’r flwyddyn yn rhywbeth y gallwn ymfalchïo ynddo.

mae’r tymor sioeau’n cychwyn ym mis mai i ni hefyd ac rwy’n siŵr y byddaf yn gweld llawer ohonoch dros y misoedd nesaf ar hyd a lled y wlad yn dangos eich anifeiliaid ardderchog (credwch ai peidio ond mae’r Sioe frenhinol 12 wythnos i ffwrdd!). felly, os ydych chi yn eich

sioe leol, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i mewn i babell UAC am baned a sgwrs am faterion amaethyddol.

Y mis hwn rydym hefyd yn cyflwyno ein tri swyddog gweithredol sirol newydd sef Alaw, Euros a Caryl Jones, sydd wedi ymgymryd â’u rolau newydd ar Ynys môn ac yng ngheredigion. Rwy’n falch iawn o weld pobl ifanc y diwydiant yn dod i’r undeb ac yn dod â brwdfrydedd, talent, syniadau newydd a chyfoeth o wybodaeth am ffermydd. Rwy’n dymuno pob lwc iddynt yn eu rolau newydd ac rwy’n hyderus y byddwn yn gallu cynnig gwasanaethau newydd sbon a gwell i aelodau yn fuan iawn. mwy o fanylion i ddilyn!

Er fy mod i’n teimlo’n frwdfrydig am faterion yr undeb, rwy’n poeni fy mod yn llai brwdfrydig ynglŷn â’r byd gwleidyddol. Rydym yn byw mewn amser rhyfedd a dweud y lleiaf.

Ar ddiwedd mis Ebrill, bu llywodraeth y dU yn herio’r ddeddfwriaeth Brexit Albanaidd a Chymreig mewn anghydfod

cyfansoddiadol dyfnach ynghylch pwy ddylai gael y gair olaf ar bolisi mewn meysydd fel pysgota a ffermio pan fydd Prydain yn gadael yr UE. Ymddengys nad oes unrhyw ddiwedd i’r giamocs gwleidyddol!

Ac ar yr un pryd, ymddengys bod ymgynghoriad diweddaraf dEfRA ar ddyfodol amaethyddiaeth wedi gosod y drefn yng nghymru, gyda thaliadau am ddarparu nwyddau cyhoeddus wrth galon hyn. Ac felly, mae pethau’n cymhlethu … gyda phethau’n mynd yn annealladwy, tywyll yw’r rhagolwg

fodd bynnag, cyn i mi ymgolli ynghanol digalondid ynglŷn â chanlyniadau posib ar ôl Brexit, rwy’n atgoffa fy hun fod yr undeb hon yn cynrychioli ffermwyr yng nghymru, yn craffu ar lywodraethau ac yn ymladd, nid yn unig am oroesiad amaethyddiaeth, ond goroesiad ein ffordd o fyw, economi a threftadaeth. Efallai y daw haul ar fryn unwaith eto.

This article is in English on the front page: “The sun may still shine on us.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.