FUW COUNTY NEWS

BRECON & RADNOR

Farmers Guardian meeting

A successful meeting for us in Brecon discussing Brexit, future of lowland farms and many other #FarmingMatters with Farmers Guardian Chief Reporter Abi Kay. Thank you again to Darren and Rachel Williams for hosting and Chris Lewis and Ian price for joining us.

Baby joy for Anwen

Congratulations to our administrative assistant Anwen Price and her husband Gareth, who had a baby girl, Nia Lowri Price, on June 18 2018, weighing 10lb 1oz. A sister for Mena, Seren and Cali.

CARMARTHEN

Mansel becomes chairman of Council

The Chair of Carmarthenshire County Council for 2018/2019, Councillor Mansel Charles is a former FUW area officer covering North Carmarthenshire, for 22 years, from 1983 until 2005 and more recently became chair of the union’s publicity and bilingualism committee.

Mansel currently farms a suckler herd, predominantly Welsh Black Cattle near Felingwm Isaf.

He is a former chairman and president of RABI in Carmarthenshire and was also a founding member of Menter Bro Dinefwr and the first chairman of the Menter.

At the Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r Cyffiniau 2005, he was made a member of Gorsedd y Beirdd for his service to the community life of Towy Valley.

Everyone involved with the FUW wish Mansel every success in his year as chairman of Council.

CEREDIGION

Plîs cysylltwch â ni – rydym yma i helpu

Wel, dyma ni wedi cyrraedd rhifyn arall o bapur newydd Y Tir. Dwi’n siwr eich bod i gyd fel fi wedi bod yn brysur efo’r cneifio a’r cynaeafu – roedd e’n braf eleni medru neud y gwaith i gyd heb orfod gofidio os oedd glaw ar y ffordd neu beidio! Typical, fel rwy’n teipio mae’r nefoedd wedi agor a hithau’n tywallt y glaw – ychydig o ryddhad i bawb.

Ond mae’r tywydd sych yma yn achosi pryderon i amaethwyr efo nifer yn dechrau defnyddio bwyd y gaeaf yn barod er mwyn cadw’r stoc i fynd. Os ydych yn gofidio am unrhyw beth ac angen cymorth plîs cysylltwch â ni fel undeb – rydym yma i helpu. Os ydych yn rhan o’r cynllun Glastir mae nifer o ddatganiadau ynglŷn â’r ‘derogations’ wedi ei chyhoeddi yn ddiweddar – cadwch lygad ar ein tudalen Facebook a Twitter am y diweddaraf neu cysylltwch â’r swyddfa.

Braf oedd gweld nifer ohonoch yn y Sioe Frenhinol ym mis Gorffennaf. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y Sioeau sydd o’n blaenau yn ystod y Mis nesaf – Aberteifi ar y 4ydd Awst, Llambed ar yr 11eg Awst a Talybont ar y 25ain Awst. Galwch mewn am baned a bisged a chyfle i gael sgwrs.

Fel y soniais yn y rhifyn diwethaf rydym yn trefnu taith i’r tai cyffredin i gwrdd â’n haelod seneddol lleol Ben Lake yn Mis Hydref. Byddwn yn teithio fyny ac ymweld â fferm ar y 16eg Hydref ac yna ymweld â’r Tai Cyffredin a theithio yn ôl ar y 17eg Hydref. Mae llefydd wedi eu bwcio’n barod, felly cyntaf i’r felin. Os hoffech ymuno a ni ar y daith yma, plîs cysylltwch â ni yn y swyddfa am fwy o wybodaeth.

Fel mae nifer ohonoch wedi clywed dwi’n siŵr, mae Mr Dai Jones, Pontrhydfendigaid yn ymddeol o’r yswiriant efo’r undeb ar ôl gwasanaethu am 32 mlynedd. Rydym yn trefnu cinio ymddeol i ddathlu ei wasanaeth ffyddlon a’i ymroddiad anhygoel i’r undeb. Fe’i cynhelir yng Ngwesty’r Marine, Aberystwyth ar nos Wener 31ain Awst am 7.30yh.

Os oes gennych ddiddordeb dod i’r cinio cysylltwch â’r swyddfa sirol yn Llambed i fwcio eich tocynnau – angen enwau a thaliad erbyn Awst 20fed.

Here we are, another edition of Y Tir. I’ve been flat out with shearing and getting the silage in as quickly as possible – wasn’t it great to be able to do the harvesting without worrying if it would rain. Saying that, as I’m writing this, it’s pouring down.

A bit of welcome relief for everybody I think. But this dry weather has been a cause for concern for all farmers, with many having to use their winter feed in order to supplement the lack of forage. If you’re worried about possible problems due to the weather or anything else for that matter, please contact us – we are here to help. If you’ve got a Glastir contract then please keep an eye out for the updates regarding the derogations that have been announced. We’ll be updating our Facebook and Twitter regularly or contact the office.

It was great to see many of you at the Royal Welsh Show and we look forward to welcoming you to the local shows coming up in August Cardigan on the 4th, Lampeter on the 11th and Talybont on the 25th. Call in for a cuppa, sweet treat and a chat.

As I mentioned in the last column we are organising a trip to London to the House of Commons by invitation of Ben Lake MP, we will be visiting a farm on the way down on October 16 and returning on the October 17. If you’d like to join us on the trip, please get in touch. Tickets have already been sold and it’s first come first served.

As many of you may have already heard, Mr Dai Jones, Pontyrhydfendigaid is retiring from the union after 32 years of loyal service. We are holding a dinner to celebrate his outstanding service and show appreciation of his dedication to the union. It’s held in the Marine Hotel, Aberystwyth on Friday August 31 at 7.30pm. All are very welcome to come and celebrate, contact the Lampeter office to book your place. We need the final number of names by August 20.

Appointments to the Ceredigion Local Access Forum

Providing access to Ceredigion’s coast and countryside is an essential part of the rural tourism product in Ceredigion and the network of public rights of way is a valuable economic asset that helps create jobs.

What’s more, countryside access has an important role to play in health and well-being. Regular walking, cycling and horse riding can bring benefits through improving people’s health and well-being.

To those interested in developing public access and associated recreation it can be an effective interface with Ceredigion County

Council, Government Agencies and other organisations who have responsibilities or interests in these topics.

If you would like to get involved in shaping the future of countryside access in Ceredigion then we would be pleased to hear from you. The closing date for applications is August 13 2018.

Application forms and further information about the Ceredigion Local Access Forum is available on the County Councils website: www.ceredigion.gov.uk/resident/coast- countryside/local-access-forum/

DENBIGH/FLINT

Members’ daughter targets £10,000 prize as Britain’s top ‘Farming Apprentice’

Lauren Arndt, 21, is the sole Welsh finalist in this year’s “Farming Apprentice”, a biennial contest designed to “recruit the best business minds into agriculture” with a first prize of £10,000 – plus expert advice to “help invest their money wisely” at stake.

Lauren grew up at The Glen, a beef and sheep farm run by
dad and FUW member Karl at Ffrith, near Wrexham. At Coleg Cambria Llysfasi, Ruthin, she was marked out as one to watch after gaining a triple star distinction grade and graduating as the college’s agriculture student of the year.

At Aberystwyth University, where she studied Agriculture with Animal Science, her achievements continued when she became president of the Agriculture Society.

Dathlu priodas

Llongyfarchiadau i Iwan a Katie Hughes ar ei priodas ar Mehefin 8 – Mae Iwan yn fab i Rheinallt, llywydd Sir Ddinbych, a Liz Hughes, Ty Hwnt i’r afon, Llanarmon Dyffryn Ceiriog.

Congratulations to Iwan and Katie Hughes, on their recent wedding on June 8 – Iwan is Rheinallt (Denbigh county president) and Liz Hughes’s son.

GLAMORGAN

Speedy delivery!

FUW Glamorgan administrative assistant Christine Anstee became a grandmother again in May following the birth of her granddaughter Willow. The labour was very quick and the baby was born at home delivered by Christine and her son-in-law so it was all a bit dramatic! Well done and congratulations!

MEIRIONNYDD

Dathlu 30 mlynedd o weithio gyda’r undeb

Roedd yna ddathliadau mawr yn swyddfa sirol Meirionnydd ym mis Gorffennaf, gyda’r swyddog gweithredol sirol Huw Jones yn dathlu 30 mlynedd o weithio gyda’r undeb.

Ar ôl dathlu gyda cherdyn gan y brif swyddfa a chacen siocled gan y Pwyllgor Gwaith, dywedodd Huw: “Mae amser wedi hedfan ond dwi wedi mwynhau fy ngwaith gyda’r undeb yn enfawr.

“Hoffwn hefyd ymestyn diolch i’r brif swyddfa am y negeseuon caredig, yr holl staff sydd wedi gweithio gyda mi dros y blynyddoedd a’r aelodau am ei holl gefnogaeth, ac edrychaf ymlaen at barhau i gydweithio efo chi gyd yn y dyfodol.”

There were big celebrations in the Meirionnydd county office in July, as the county executive officer Huw Jones celebrated 30 years of working with the union. After celebrating with a card from head office and a chocolate cake from the Executive Committee, Huw said: “Time has flown but I’ve really enjoyed my work with the union. I would also like to thank head office for the kind messages, all the staff who have worked with me over the years and the members for their support, and I look forward to continuing to work with you all in the future.”

Busnes newydd i Lois

Llongyfarchiadau i Lois Jones, Ty’n Drain, Trawsfynydd ar sefydlu busnes newydd o roi cyfle i ymwelwyr arwain eu defaid Zwartbles oddi amgylch y fferm. Fel rhan o’r profiad, byddant yn sôn am y fferm a hanes ardal Trawsfynydd. Braf iawn gweld merch ifanc yn meddwl am syniadau newydd mewn cyfnod ansicr yn y diwydiant amaeth.

Pob dymuniad da gyda’r fenter. Fel undeb, rydym yn gefnogol iawn i Lois a’r teulu. Ewch i lwybraudefaideryri.cymru am fwy o wybodaeth.

Congratulations to Lois Jones, Ty’n Drain, Trawsfynydd on establishing a new business that gives visitors the opportunity to walk Zwartbles sheep around the farm. As part of the experience, they will talk about the farm and the history of Trawsfynydd. It’s so nice to see a young girl thinking of new ideas during an insecure period for the agricultural industry. Best wishes with the initiative. As a union, we are very supportive of Lois and the family. Go to lookoutwales.com for more information

Codi arian ar gyfer Cymdeithas Alzheimer’s Cymru

Bu aelodau staff cangen Meirionnydd yn gweithio’n galed i godi arian ar gyfer Cymdeithas Alzheimer’s Cymru – trwy wneud a gwerthu cacennau bach! Codwyd £127.25 ar ddiwrnod llwyddiannus iawn o werthu ac rydym yn ddiolchgar i bawb a gyfrannodd a phrynu’r cacennau.

Members of the Meirionnydd branch worked hard to raise money for Alzheimer’s Society Cymru – by making and selling cupcakes! We managed to raise £127.25 on a very successful day of selling and we are grateful to everyone who donated and bought the cakes.

Wedi cychwyn y broses o drafod ymgynghoriad

Rydym, fel cangen Sirol, wedi cychwyn y broses bwysig o drafod ymgynghoriad Brexit a’n Tir: Diogelu Dyfodol Ffermio yng Nghymru.

Pwysleisiwn y dylai pob aelod cael cyfle i roi sylwadau ar y papur yma sydd ag oblygiadau difrifol i ffermwyr a chymunedau gwledig.

Croeso i chi gysylltu gyda ni os am gopi drwy e-bost neu dewch mewn i’r swyddfa am gopi.

Sioe Feirionnydd eleni

Edrychwn ymlaen yn fawr at Sioe Sir Feirionnydd, sydd i’w chynnal eleni ar Ystâd y Rhug, Corwen Dydd Mercher, 22ain Awst.

Estynnwn groeso cynnes i’r aelodau, gwahoddedigion a ffrindiau i’r undeb i alw heibio ni am baned a lluniaeth ysgafn. Bydd

eleni yn sioe arbennig gan ei bod yn dathlu yn 150 o flynyddoedd ers ei sefydlu.

The Meirionnydd County Show, will be held at the Rhug Estate, Corwen on Wednesday August 22. All welcome.

MONTGOMERY

Party in the Park

On June 21, the longest day of the year, Montgomeryshire enjoyed the evening sun with a Party in the Park with Max Boyce on the fields of Llysun, Llanerfyl the home of the 2018 Royal Welsh president Mr Tom R Tudor.

Over 900 people from all over Wales and the bordering counties enjoyed Max Boyce and his supporting acts, Cassett and Frozen Cabin.

The evening proceeds were shared between the 2018 Montgomeryshire Royal Welsh Feature County and Lingen Davies Cancer Fund.

The feature county committee would like to thank you all for your continuous support throughout the year.

PEMBROKESHIRE

Pembrokeshire County Show

We extend an invitation to you and your family to visit our stand, B13, by the Grand Arena, at this year’s County Show running between 14 and 16 August.

Members of staff from Trading Standards Consumer Safeguarding Team will be with us all week to offer advice and assistance on how to spot scams and protect yourself from them. In addition, if you have any examples of scams which you have received please bring them with you as they will be more than happy to discuss them.

Emma Taylor from Building Resilience in Catchments (BRICs) will be with us on the Wednesday of the show between 10am and 3.30pm, to provide information on their research project into reducing the level of nutrients entering the Milford Haven Waterway through improving water, nutrient

and habitat management on farms. The project will focus on the three sub-catchments of Pelcomb Brook, Winterton Marsh and Llys y Fran, so if you farm in any of these areas pop in to find out more.

Philip Meade, of Davis Meade Property Consultants, one of the union’s land agents, will also be with us on the Wednesday of the show to provide advice on a variety of issues ranging from rent reviews to renewable energy contracts.

We will also be focusing on the Welsh Government’s ‘Brexit and our Land’ consultation which has recently been issued on the future shape of support for the industry in Wales. We are really keen to hear your views so please call in to see us for a chat. We look forward to seeing you.

Facebook

We have recently started a Facebook page, FUW Pembrokeshire, so if you want to keep up to date on what we are doing, events, deadlines for schemes and other useful information please like and share our page.

Hedge Cutting

Don’t forget that you are not allowed to cut hedgerows between March 1 and August 31. However, if you wish to grow a winter arable crop and the normal agricultural practice determines that it is planted before August 31 you can cut the relevant sides of the hedgerow from August 1.

YNYS MÔN/ANGLESEY

Barod am Sioe Môn?

Yda chi’n barod amdani? Wel Sioe Môn debyg iawn (Awst 14 a 15)! Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar i’ch croesawu i babell yr undeb eleni. Bydd bwrlwm a hwyl yn eich aros, gyda chystadlaethau amrywiol i’r plant, a chyfle i roi’r byd yn ei le dros baned. Bydd cyfle hefyd i chi’r ffermwyr ddweud eich dweud wrth wleidyddion.

Bydd hefyd un cymeriad enwog yn disgwyl amdanoch y tu allan i’r babell, ond beth a’r wyneb y ddaear yw ei enw? Cofiwch alw heibio felly am baned a sgwrs, gewch chi benderfynu pa yntau fi Euros neu Alaw yw’r gorau am wneud tê!

Cafwyd diwrnod hynod fuddiol yng nghwmni Huw a Lousia draw yn Nolgellau fis diwethaf. Do, mi fentrodd Alaw dros y bont i’r tir mawr! Roedd yr ymweliad hwn yn gyfle gwerthfawr i ni fel swyddogion sirol newydd weld sut oedd Meirionnydd yn gweithredu fel Sir a pha mor llwyddiannus yw Huw ar reoli’r swyddfa a rhoi’r gwasanaeth gorau i’r aelodau.

Braf oedd gweld pa mor ddefnyddiol i Huw oedd yr amrywiol systemau cyfrifiadurol a’r cyfryngau ar-lein. Rydym yn ddiolchgar iawn am eich croeso, ac am eich parodrwydd i’n cynorthwyo ers ymuno a’r undeb yn enwedig gan y staff yswiriant a chi aelodau Ynys Môn.

Are you ready for it? Anglesey Show of course (August 14 and 15)! We’re eagerly looking forward to welcome you to the union pavillion. There will be lots of events and a variety of competitions for children as well as a chance to put the world to rights with a

cup of tea. There will also be a chance for members to speak to high-level politicians. You might also meet a new character in the porch, but what on earth is it’s name? Please call in for a cuppa and chat, you can decide if it’s me Euros or Alaw that makes the best cuppa. Last month we visited Huw Jones and Louisa Moore at the FUW office in Dolgellau. Can you believe it, Alaw ventured over the bridge to the mainland! This was a really valuable visit as it gave us an insight to how Huw Jones manages the office and gives a professional and competent service to the members. Huw has really embraced the various IT programmes and social media and it was great to see how useful it is. We’re very grateful for the welcome and assistance we’ve received since joining the union and in particular from the insurance staff at the office and of course Anglesey members

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.