FUW COUNTY NEWS

ANGLESEY

Cneifio Rhosgoch

Y trefnwyr yn cyflwyno’r siec yn ddiweddar.

Yn ôl ar ddiwrnod braf yn Awst, cynhaliwyd diwrnod cneifio elusennol yn nhafarn Y Ring, Rhosgoch. Dyma oedd diwrnod llawn hwyl a chymdeithasu i’r teulu oll, gyda chystadlu brwd trwy gydol y dydd, ocsiwn fawr, ac yna gig gan Celt a Fleur De Lys gyda’r nos.

Mae ‘Cneifio Ring’ yn ddigwyddiad poblogaidd, ac yn un sy’n cael ei gynnal yn flynyddol ers 1992. Parti ymadael i’r cneifwyr oedd yn dod drosodd o Seland Newydd drost yr Haf, ydoedd yn wreiddiol, cyn iddo ddatblygu i fod yn ddigwyddiad elusennol yn yr 2000au. Ers hynny, mae’n ddigwyddiad sydd yn atynu tyrfa bob blwyddyn.

Yr ocsiwn addewidion yw’r prif ffynhonell o godi arian, gyda dros 120 o eitiemau yn cael eu rhoi gan fusnesau lleol a chefnogwyr y digwyddiad. Mae’r eitemau yn amrywio o lwyth o dail ieir i botel o wisgi! Diolch i’r busnesau lleol a’r cefnogwyr am y rhoddion hael.

Eleni, cafodd swm anhygoel o £24,108.36 ei gasglu, ac fe’i rannwyd yn gyfartal rhwng Ambwilans Awyr Cymru ac Adran Argyfwng Ysbyty Gwynedd. Llongyfarchiadau mawr i’r holl drefnwyr a diolch am eu gwaith di-flino. Rydym nawr yn edrych ymlaen at ddigwyddiad 2019!

On a nice day back in August, a charity shearing day was held at The Ring, Rhosgoch. This was a fun and social day for all the family, with enthusiastic competitions held throughout the day, a grand auction, followed by a Celt and Fleur De Lys gig in the evening. ‘Cneifio Ring’ is a popular event, and one that has been held annually since 1992. It was originally a departure party for shearers who had come over from New Zealand for the summer, and then it developed into a charity event in the noughties. Since then, it is an event that attracts a crowd every year. The promise auction is the main source of fundraising, with over 120 items donated by local businesses and supporters of the event. The items range from a load of chicken manure to a bottle of whiskey! Thank you to all the local businesses and supporters for their generous donations. This year, an incredible amount of £24,108.36 was raised, and it was split equally between the Wales Air Ambulance and Ysbyty Gwynedd Emergency Department. Congratulations to all the organisers and thank you for their tireless efforts. We look forward to 2019’s event!

Eisteddfod CFfI Cymru

Codi cyn cŵn Caer oedd hanes Aelodau CFfI Ynys Môn fore Sadwrn y 17eg o Dachwedd ar eu taith i ‘Steddfod CFfI Cymru yn Y Bari.

Diwrnod llawn hwyl a chystadlu brwd gyda naw gwobr yn dod yn ôl i Fôn. Llongyfarchiadau mawr iawn i’r holl Aelodau.Cystadleuthau ar y llwyfan:

Glesni Rhys Jones: 2il Unawd dan 21 ac 3ydd Canu Emyn dan 26
Clwb Rhosybol: 3ydd yng nghystadleuaeth y Sgets

Clwb Bodedern: 3ydd Meimio i Gerddoriaeth ac 3ydd Cȃn Gyfoes
Cystadleuthau Gwaith Cartref: Non Gwenllian Williams: 1af am ysgrifennu brawddeg

Llio Mai Huws: 2il yng nghystadleuath Rhyddiaith
Elain Rhys Jones: 2il Cyfansoddi Cân
Carwyn Jones: 3ydd Cywaith Clwb ‘Creu Hysbyseb’

It was an early start for Anglesey YFC members on Saturday November 17 as they headed on their journey to the Wales YFC Eisteddfod in Barry.

It was a fun filled day of competing with Angelsey YFC brining home nine prizes. Congratulations to all members involved.

Stage competitions: Glesni Rhys Jones: 2nd Solo under 21 and 3rd

Singing a Hymn under 26Rhosybol YFC: 3rd Sketch competition

Bodedern YFC: 3rd Miming to Music and 3rd Contemporary Song

Homework Competitions: Non Gwenllian Williams: 1st Sentence

Llio Mai Huws: 2nd Prose competitionElain Rhys Jones: 2nd Composing a songCarwyn Jones: 3rd ‘Creating an advert’

Tymor Ewyllys Da…

Yn dilyn y sychder mawr dros yr Haf, cafwyd newyddion calonogol bod cwmni Ynni Niwclear Horizon yn cynnig ychydig o borthiant yn rhad ac am ddim i ffermwyr yr ynys. Balch iawn oedd deall bod gan y cwmni ddiddordeb mewn cydweithio gyda’r undeb. Ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 8, daeth pawb i’r safle, un ar ôl y llall, i nôl eu porthiant. Dyna oedd bore prysur, ac oer! Diolch i gwmni Horizon am eu caredigrwydd.

Following the summer’s extremely dry weather, we received some encouraging news that Horizon Nuclear Power were offering some free fodder to the farmers of Anglesey. We were very pleased to learn that the company wanted to work alongside the union. On Saturday December 8, everyone arrived at the site, one after another, to collect their feed. It was a busy and cold morning! Thanks to Horizon for their kindness.

DENBIGH/FLINT

Flint Christmas party

Flint branch held their Christmas party at the Druid Inn, Pontblyddyn at the beginning of December, where they had a Christmas jumper competition and Tim Faire was the winner (pictured left).

County executive meeting

The Carmarthen county executive meeting was held on December 6 at the Red Lion, Llandyfaelog, where members enjoyed a Christmas dinner.

2019 Sub Branch meetings

FUW Sub Branch meetings 2019, guest speaker at all meetings will be a member of the FUW policy team:

South Carmarthenshire

Monday January 14 at the Upper Tumble Social club at 7.30pm.

North Carmarthenshire

Thursday January 24 at The Talardd Inn, Llanllwni at 7.30pm.

East Carmarthenshire

Thursday January 29 at the Cottage Inn, Llandeilo at 7.30pm.

West Carmarthenshire

Thursday February 21 at Llanboidy Football and Social club at 7.30pm.

Presentations at the events will be current policy issues. Your attendance at these meetings, where you can present your views, as the grass roots of the industry is vitally important, your contributions will assist the union to represent, fight and safeguard your interest more effectively in the future.

CEREDIGION

DNA marking event

On Monday December 10 a number of farmers attended what was called a Selecta DNA forensic marking organised by the Ceredigion branch of the FUW.

Farmers were invited to bring any small items from the farm, eg chainsaw, welders, small trailers, quad bikes to be securely marked with their postcode, and should that item be stolen and recovered by the police they could trace it back to its rightful owner.

Present from the Ceredigion Rural Crime Team was Esther Davies and Caryl Griffiths who carried out the DNA marking.

GLAMORGAN

County breakfasts

21 January 2019 – Cwm Farm Shop, Treorchy25 January 2019 – Town Hall, Cowbridge

GWENT

Well done Helen!

Gwent administrative assistant, Helen Thomas has recently attended a presentation evening of the Gwent Area Association of the Welsh Pony and Cob Society.

She was awarded Champion Section C 2&3 year old and also youngstock Champion with Danollen Torsion. Also to her surprise she had Champion section A with her 3-year-old colt Danollen Silver Comet, Helen also won the same award with “Comets” mother back in 2010.

These are special awards for Helen and her family as both horses are homebred, and home produced, it just shows hard work pays off.

100 Club

The results for the latest draw in the 100 club are:
1st Prize – £50 – Mr John Thomas, Penygarreg Farm, Bargoed

2nd Prize – £30 – Mrs Jennifer Hooper, Lower Pen Y Graig Farm, Llanellen

3rd Prize – £20 – Mr David Williams, Church Farm, Gilwern
Congratulations to the winners, to all other paid up members – better luck next time.

Membership of the 100 club cost £10 per year. Remember you have to be in it to win it.

MEIRIONNYDD

Ymweliad Ysgol Bro Idris

Ar ddiwedd mis Tachwedd, trefnodd UAC Meirionnydd ymweliad ag Ysgol Bro Idris, Safle Llanelltyd i danlinellu pwysigrwydd amaethyddiaeth i’r disgyblion.

Diolch yn fawr iawn i’r Pennaeth Safle Mrs Nia Roberts a’r staff am y croeso cynnes, a braf oedd gweld cymaint o ddiddordeb. Mae ein diolch hefyd i Geraint Davies, Fedw Arian, Y Bala, ein cadeirydd sirol am ei gymorth, ynghyd â Sion Ifans, Bryn Uchaf, Llanymawddwy, ein is- gadeirydd.

Daeth Sion a chriw o ddefaid gydag ef yn ogystal â chi defaid, gan egluro pwysigrwydd y ci i waith y fferm yn ddyddiol. Bu cyfle hefyd i sôn am ba mor bwysig yw cadw’n ddiogel ar y fferm.

Towards the end of November Meirionnydd FUW organised a visit to Bro Idris School, Llanelltyd Campus to highlight the importance of agriculture to the pupils. Thank you to the Head of Campus Mrs Nia Roberts and staff for the warm welcome, it was nice to see so much interest. We must also thank Geraint Davies, Fedw Arian, Bala, our county chairman for his help, aswell as Sion Ifans, Bryn Uchaf, Llanymawddwy, our vice chairman. Sion bought a flock of sheep and a sheepdog with him, explaining the importance of the dog to the farm’s work on a daily basis. There was also an opportunity to talk about the importance of keeping safe on the farm.

Brecwastau sirol

Ionawr/January 22 – Tŷ Mawr, Carrog, Corwen
Ionawr/January 24 – Canolfan Pennal Centre, MachynllethIonawr/January 25 – Fedw Arian Uchaf, Y Bala
Ionawr/January 26 – Bryn Uchaf, Llanymawddwy, Dinas Mawddwy

Ymweliad fferm Defaidty, Cwmtirmynach

Trefnwyd ymweliad fferm yn Defaidty, Cwmtirmynach yng nghanol mis Rhagfyr, lle cafwyd trafodaeth dda iawn am yr heriau sy’n wynebu ffermwyr ifanc yn yr ucheldir. Rydym yn ddiolchgar iawn i Llŷr Huws Gruffydd AC a Liz Saville Roberts AS am eu presenoldeb a’u cyfraniad. Diolch arbennig i deulu Defaidty am y croeso cynnes a braf oedd gweld tair cenhedlaeth frwdfrydig a gweithgar dros amaeth.

In mid December a farm visit was arranged at Defaidty, Cwmtirmynach, where a good discussion was held on the challenges facing young farmers in the uplands. We are very grateful to Llŷr Huws Gruffydd AM and Liz Saville Roberts MP for their attendance and contribution. Special thanks to the Defaidty family for the warm welcome and it was nice to see three generations of the family so enthusiastic over farming.

MONTGOMERYSHIRE

FUW Farmhouse Breakfast Week

The County of Montgomeryshire will be hosting two Farmhouse Breakfasts in January 2019:Monday January 21 2019, Café Maengwyn, Machynlleth
Friday January 25 2019, Plas Du, Llanrhaedyr YM hosted by county chairman Aled Roberts. Please contact the county office if you would like to attend.

‘Making Tax Digital’ Meeting

he Montgomeryshire branch have organised a ‘Making Tax Digital’ meeting in preparation for the changes being implemented in April. This will take place on the evening of Thursday Febru- ary 7 2019 at Welshpool Livestock Sales.

Please contact the county office for more information or if you would like to attend.

Police matters discussed

rom left, Police and Crime Commissioner, Dyfed Powys Police Dafydd Llywelyn, assistant police constable, Dyfed Powys Police Richard Lewis, Farm Liaison officer Janet Phillips, FUW life insurance consultant Mark Williams and FUW head of policy Dr Nick Fenwick.

A successful meeting with the Police and Crime Commissioner took place at Y Plas, Machynlleth at the end of November.

The FUW Montgomeryshire Branch would like to thank all the guest speakers who attended a very informative meeting, it gave members of the Bro Ddyfi area an opportunity to discuss local issues and police matters.

PEMBROKESHIRE

Breakfast events

Why don’t you join us for a full Welsh breakfast on either Tuesday January 22 2019, at Hermon Hall, Hermon, SA36 0DT or Friday January 25 2019, at Crundale Hall, SA62 4DF?

Breakfast will be served from 8am to 10.30am in Hermon and 8.30am to 11am in Crundale and will cost £10, with all the proceeds being split between Alzheimer’s Society Cymru and The Farming Community Network.

To book your place at the table or to offer your assistance at the events, contact us on 01437 762913.

Information evening

It was great to see so many members attending our recent information evening. Julian Harries and Gethin Davies, of DMB
Davies accountants, explained about the upcoming changes to the VAT submission system from April 1 2019 and PC Gerwyn Davies and PCSO Jude Parr, of Dyfed Powys Police’s Pembrokeshire Rural Crime Team, outlined their new roles explaining how they could assist farmers and how farmers could help them to fight rural crime.
We are looking to arrange similar meetings in the future so if there are any issues that you would like us to arrange a meeting on, just let us know in the county office.

Transfer and lease of BPS entitlements

If you wish to trade entitlements in time for the 2019 scheme year you will need to ensure that your transfer form is submitted, via RPW Online, before midnight on April 30 2018.

Greening requirements for 2019

f you would like any assistance with the calculation of your EFAs or crop diversification figures for 2019, before you plant your crops, please contact the county office to make an appointment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.