GLYNWCH AT Y WELEDIAD | STAND BY THE VISION

Wrth ddathlu pen-blwydd UAC yn 60 mlwydd oed mae’r llywydd Glyn Roberts yn ymbil…

GLYN ROBERTS

GLYN ROBERTS

MAE GYDA ni lawer iawn i ymfalchïo ynddo fel Undeb wrth iddi oroesi a ffynnu dros 60 mlynedd. Mae yna sialensiau i ddod yn y dyfodol ac rwy’n hyderus y gallwn gwrdd â’r sialensiau hynny oherwydd bod gen i ffydd yng ngweledigaeth y tîm llywyddol, angerdd yr aelodau ac ymrwymiad y staff. Rwy’n cofio mynychu fy nghyfarfod cyntaf o’r gangen leol yn Llanrwst, lle trafodwyd y ffordd annheg yr oedd premiwm defaid yn cael ei gyfrifo. Y diweddar Arfon Evans o Gaernarfon, a Meurig Voyle o Ddinbych, oedd y swyddogion. Ni feddyliais am eiliad y noson hynny, y buaswn yn cael yr anrhydedd o fod yn llywydd y sefydliad gwych yma. Rydym yma heddiw oherwydd gweledigaeth a phenderfyniad y sylfaenwyr a frwydrodd yn erbyn yr holl anawsterau er mwyn sefydlu llais annibynnol ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru, ac rydym yn parhau i elwa o hyn heddiw. Lle bynnag yr aiff datblygiad a ni yn y dyfodol, mae’n rhaid i ni bob amser lynu at yr egwyddorion sylfaenol a oedd yn weledigaeth honno. Gosodwyd seiliau cadarn, ac i adeiladu’n llwyddiannus arnynt, mae angen i ni ddatblygu strategaethau ar gyfer dyfodol yr Undeb, amaethyddiaeth Gymreig a chymunedau gwledig. Wrth symud ymlaen, mae angen i’r Undeb ganolbwyntio ar fod mor effeithiol ac effeithlon a phosib wrth ddiwallu anghenion ein haelodau a’r gymuned ehangach. Mae’n hanfodol bod strategaeth gadarn yn ei le os ydym am wneud hyn, ac mae hynny’n rhywbeth yr ydym yn gweithio arno. Fy athroniaeth ar gyfer amaethyddiaeth Gymreig yw cael amaethyddiaeth gynaliadwy o fewn cymuned gynaliadwy. Credaf y byddwn yn cyflawni hyn wrth edrych ar amaethyddiaeth fel rhan o’r gadwyn fwyd – yn hytrach nag fel rhywbeth a osodir ar wahân. Mae angen hefyd inni bontio’r bwlch rhwng gwlad a thref, ac i sicrhau bod ein cynrychiolwyr gwleidyddol yn cydweithio gyda ni mewn ffordd ragweithiol i sicrhau diogelwch bwyd. Mae amaethyddiaeth wastad wedi bod yn asgwrn cefn cymunedau gwledig ac os fydd amaethyddiaeth yn ffynnu, fydd hyn yn adfer a gwella eu hyfywedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. O ystyried sut mae gwleidyddiaeth wedi datblygu yng Nghymru, rwy’n bendant fod yr angen am lais annibynnol ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru erioed wedi bod yn gryfach.

On the 60th anniversary FUW president Glyn Roberts pleads…

SYLFAENWYR UAC: Rhes gefn, o’r chwith, J W O Davies, Dewi I Thomas, J H Davies, Llewelyn Bebb, Aelwyn Hughes, Tom Price. Rhes flaen, J B Evans, Ivor T Davies, D T Lewis. FUW FOUNDERS: Back row, from left, J W O Davies, Dewi I Thomas, J H Davies, Llewelyn Bebb, Aelwyn Hughes, Tom Price. Front row, J B Evans, Ivor T Davies, D T Lewis.

SYLFAENWYR UAC: Rhes gefn, o’r chwith, J W O Davies, Dewi I Thomas, J H Davies, Llewelyn Bebb, Aelwyn Hughes, Tom Price. Rhes flaen, J B Evans, Ivor T Davies, D T Lewis.
FUW FOUNDERS: Back row, from left, J W O Davies, Dewi I Thomas, J H Davies, Llewelyn Bebb, Aelwyn Hughes, Tom Price. Front row, J B Evans, Ivor T Davies, D T Lewis.

WE HAVE a great deal to be proud of as a Union to have survived and thrived over 60 years. There are challenges ahead of us and I am confident that we can rise to those challenges because I have trust in the vision of the presidential team, the passion of the members and the commitment of the staff. When I first attended my local branch meeting in Llanrwst on the agenda was the unfair way the sheep premium was calculated at that time. The late Arfon Evans, from Caernarfon, and the evergreen Meurig Voyle, from Denbigh, were the officials. Little did I think that night that I would have the privilege one day to be the president of this fantastic organisation. We are here because of the vision and determination of the founders who battled against all odds to establish an independent voice for Welsh agriculture, which we still benefit from today. Wherever evolution takes us in the future, we must always stand by the fundamental principles included in that vision. Firm foundations have been laid, and to build on those successfully we need to develop strategies for the future of the Union, Welsh agriculture and rural communities. In moving forward the focus for the Union needs to be on being as effective and efficient as possible in meeting the needs of our members and the wider community. Having a robust strategy in place is essential if we are to do this, and that is something we are working on. For Welsh agriculture, my philosophy is to have sustainable agriculture within a sustainable community. I believe we will achieve this through looking at agriculture as part of the food chain – rather than as something set apart. We also need to bridge the divide between town and country, and to ensure that our political representatives work with us in a proactive way to ensure food security. Agriculture has always been the backbone of rural communities and if agriculture thrives, that will restore and enhance their viability for future generations. Given the evolution of politics in Wales I am positive that the need for an independent voice for Welsh agriculture has never been stronger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.