Gwern yn helpu i gadw’r economi wledig yn fyw

Trefnodd cangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru ymweliad fferm ar ddiwedd mis Mehefin yn nantygwyddail, Islawrdref ger dolgellau drwy garedigrwydd Gwern a Ceri Williams, a chafwyd prynhawn llwyddiannus iawn, a chroeso cynnes yno.

roedd yr ymweliad fferm yn cynnwys swyddogion y gangen sirol ynghyd â dafydd elis Thomas AC, Pennaeth Polisi’r Undeb nick fenwick, ac un o Is-Lywyddion yr undeb eifion Huws.

Pwrpas yr ymweliad oedd dangos pa mor hanfodol bwysig yw bod ffermydd teuluol fel hyn yn cael cefnogaeth, ac yn cael eu diogelu gyda’r posibilrwydd y byddant yn cael eu heffeithio yn negyddol yn sgil gadael ewrop. Mae’r fferm yn enghraifft glir o fusnes amaethyddol sy’n cyfrannu cymaint i’r economi wledig, sydd mor bwysig i fywyd cymdeithasol a diwylliannol yng nghymru. Cafwyd cyfle i gael trafodaeth gyda dafydd elis Thomas am ddyfodol y diwydiant, a’r datblygiadau sydd ar y gweill dros y misoedd nesaf.

Mae Gwern a Ceri yn denantiaid i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac roeddent yn llwyddiannus yn cael y denantiaeth yn Hydref 2017. Maent yn teimlo yn ffodus ac yn freintiedig iawn o fod wedi cael cyfle i gychwyn

ffermio eu hunain. Mae Ceri yn fferyllydd, ac mae ganddynt ddau o blant ifanc.

Mae’r fferm yn ymestyn i tua 350 ac aceri, ond mae tua 250 ohono yn dir mynydd. Tua 20 acer yn unig sydd yn dir lle ystyrir yn iawn i godi silwair. Trafodwyd fel y mae hyn yn un o’r heriau sy’n eu hwynebu, sef bod ag ychydig iawn o dir i godi cnwd i gadw gwartheg dros y gaeaf. Cedwir 130 o ddefaid a 10 o fuchod sugno.

Cafodd Gwern y cyfle i fynegi diddordeb yn Glastir Uwch yn syth ar ôl cael y fferm, a bellach maent yn rhan o’r cynllun ers Ionawr eleni. Bydd yn gyfle gwych iddynt gael cymorth gyda gwaith cyfalaf sydd angen ar y fferm dros y blynyddoedd nesaf, ac ychwanegu at incwm y fferm drwy hefyd wneud cyfraniad i’r amgylchedd a harddwch cefn gwlad.

Mae Gwern hefyd yn rhedeg busnes trwsio tractorau yno ar ei liwt ei hun i gynnal incwm, ac yn ymweld â ffermydd yn yr ardal. o ran cefndir, bu Gwern yn gweithio i Massey ferguson yn Coventry am flynyddoedd, a hefyd yn gweithio i Massey ferguson drwy wledydd ewrop, de Affrica a’r dwyrain Canol. Mae ganddo wybodaeth arbenigol, gyda’r ardal leol bellach yn elwa o hyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.