Gwybodaeth a chyngor ar gael ym mhabell UAC

gan Huw Jones, swyddog gweithredol UAC sir Feirionnydd BU Sioe Meirionnydd a gynhaliwyd yn Tywyn ar y 23ain o Awst yn llwyddiant ysgubol, a bu pabell UAC ar y maes yn llawn gweithgarwch a phrysurdeb drwy gydol y dydd. Diolch i bawb fu’n cynorthwyo mewn gwahanol ffyrdd i lwyddiant yr achlysur, ac yn arbennig Merched Undeb Amaethwyr Cymru o fewn cylch Tywyn a fu mor ddiwyd yn paratoi’r lluniaeth. Diolch i bawb hefyd oedd wedi cyfrannu. Gwerthfawrogwn y cyfan yn fawr iawn. Fel rhan o weithgarwch y diwrnod, cafwyd cynrychiolaeth o nifer o wahanol gyrff yn bresennol i roi gwybodaeth a chyngor i’r aelodau yn ol y galw. Roedd hyn yn cynnwys Dr Glenda Thomas, Cyfarwyddwraig FWAG Cymru; Eryl P Roberts, Swyddog Datblygu Meirionnydd i Cyswllt Ffermio; Cynrychiolwyr o’r Farming Community Network ynghyd a Stephen Evans o Ysbyty Dolgellau a oedd yn awyddus i godi ymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl yn y gymuned amaethyddol. Bu Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones yn bresennol am dros awr o amser yn trafod plismona gwledig gyda swyddogion ac aelodau’r undeb, ac roedd nifer o gynrychiolwyr tîm Cefn Gwlad yr Heddlu yn bresennol. Rhoddwyd cornel o’n pabell i gynrychiolwyr Cyfoeth Naturiol Cymru i ddarparu y gwybodaeth ddiweddaraf am ardaloedd traenio mewnol Tywyn a Dysynni. Bu’n gyfle gwych i ddangos mapiau ac i drafod materion ar bryder gyda’r aelodau. Hefyd rhoddwyd cornel o’n pabell i Tom Jones, Plas Coch, Dolannog i arwyddo copiau o’i lyfr ‘Rhwng dau glawdd’. Mae holl elw llyfr Tom yn cael ei rannu i elusennau ac yn ystod y Sioe rhoddwyd siec o £250 i’r RABI. Cafwyd trafodaeth fywiog gyda Liz Saville Roberts AS a Dafydd Elis Thomas AC ar ddyfodol y diwydiant amaeth yn dilyn y bleidlais i adael Ewrop, a oedd yn cynnwys yr amserlen posibl i adael Ewrop ac oblygiadau hyn i ffermydd teuluol a’r economi wledig. Codwyd nifer o gwestiynau ar y fframwaith ddeddfwriaethol a chyfansoddiadol i’r dyfodol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.