gyfarfodydd rhanddeiliaid rheolaidd, gofynnwyd imigynrychioliUAC. Gweithiais yn agos gyda Derek Morgan, Cadeirydd y Pwylgor Tir Mynydd, a byddaiun ohonom felarfer yn teithio i Lundain igyflwyno safbwynt Cymru. Roedd pob sefydliad gwledig y galech chifeddwlamdano yn y cyfarfodydd hyn, byddwn i’n caelsesiwn friffio gan Aberystwyth ar y daith trên felbod y ffeithiau’n barod iddylanwadu ar ba bynnag weinidog y cyflwynwyd iniar y diwrnod penodolhwnnw. Byddai’r Prif Filfeddyg ac uwch weision sifilhefyd yn bresennol. I ddechrau, roedd yn anodd, ac yn ymddangos bod yr apeliadau ilacio cyfyngiadau symud am resymau les ac ariannolyn caeleu hanwybyddu. Roedd yr ymdeimlad o anghrediniaeth yn y lywodraeth at y graddau yr oedd da byw fferm yn symud o amgylch y wlad yn amlwg ac o’r herwydd yn beio am y ledaeniad cyflym. Fodd bynnag, gwnaethom ddyfalbarhau ac yn y pen draw cyflawnwyd consesiynau a oedd yn ychydig mwy dymunolwrth adrodd nôl. Niofynnais erioed aihap a damwain yr anfonodd UAC ffermwyr go iawn, a heblaw am NFU yr Alban a anfonodd eu cadeirydd Da Byw hefyd, roedd y sefydliadau erailyn caeleu cynrychioliiraddau helaeth gan swyddogion swyddfa. Datblygodd ychydig o deyrngarwch rhwng UAC a SNFU, ac yn gyffredinolroeddem yn atgyfnerthusafbwyntiaueingilyddacoherwyddeinbodynffermwyr,ynmedrusiaradgyda mwyoargyhoeddiadacangerdd.Daethynamlwg,wrthi’rcyfarfodyddbarhautrwy’rhaf,bod ychydig mwy o ffermwyr wediymddangos o amgylch y bwrdd yn Whitehal. Roedd ffermio ym mhob bwletin newyddion o’r 20fed o Chwefror am yr holresymau anghywir. Gobeithio na fyddwn byth yn profieidebyg eto ond rwy’n amau y bydd amser byth pan fydd amaethyddiaeth yn caelcymaint o fynediad a dylanwad yn y lywodraeth. This article is in English on the FUW website ‐ News ‐ Y Tir News: “Where have the last twenty years gone?”

ROEDD hi’n rhyddhad i FUW ar ôl i Gyfoeth Naturiol Cymru lwyddo i amddiffyn y Trwyddedau Cyffredinol i reoli adar gwyllt penodol yn yr Uchel Lys, ar ôl i’r corff ymgyrchu Wild Justice ddod â her gyfreithiol.

Mae’r dyfarniad yn golygu y gellir parhau i ddefnyddio’r Trwyddedau Cyffredinol a heriwyd i reoli rhai rhywogaethau penodol o adar gwyllt.

Mae’r Trwyddedau Cyffredinol ar gael at ddibenion atal difrod neu afiechyd difrifol i gnydau neu dda byw, amddiffyn iechyd y cyhoedd a gwarchod rhai rhywogaethau penodol o adar gwyllt.

Mae’n golygu y gall ffermwyr defaid wynebu’r tymor ŵyna yn gwybod y gallant amddiffyn ŵyn newydd‐anedig rhag ymosodiadau gan frain, yn yr un modd ag y gallant geisio atal colomennod coed rhag achosi difrod a cholledion economaidd hyd at £1 ,2 5 0 yr hectar mewn cnydau bresych.

Fodd bynnag, mae yna rwystr arall, gan fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu eu dull o reoleiddio saethu a thrapio adar gwyllt yng Nghymru.

Dywedodd cadeirydd Pwyllgor Defnydd Tir FUW, Tudur Parry, (g weler ar y d d e): “Mae dyfarniad yr Uchel Lys yn golygu bod hawliau ffermwyr i reoli rhywogaethau penodol o adar drwy’r Trwyddedau Cyffredinol yn medru parhau, ond mae angen synnwyr cyffredin yn ystod yr adolygiad cyfredol hwn er mwyn osgoi niweidio ymhellach gallu ffermwyr i amddiffyn eu busnesau.”

Wrth ymateb i’r adolygiad o ddull Cyfoeth Naturiol Cymru o reoleiddio saethu a thrapio adar gwyllt yng Nghymru, amlygodd yr FUW o’r blaen y dylai unrhyw alwad am dystiolaeth yn y broses adolygu werthfawrogi profiad a gwybodaeth pobl y wlad sydd wedi byw a gweithio ar y dirwedd wledig, gan fod hynny’r un mor bwysig â thystiolaeth academaidd gyhoeddedig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.