Haul ar fryn dros fisoedd yr haf

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

Mae’n dymor y sioeau amaethyddol gyda bwrlwm mawr ac agosatrwydd cymunedol, rydym yn ceisio gwneud y gorau o’r tywydd cyfnewidiol a phawb a fu yn paratoi crefftau yn ddidwyll dros y gaeaf yn cael cyfle i arddangos eu campweithiau yn sioeau’r haf.

Mae yna gasglu ysbwriel ar hyd a lled y wlad, a’n cymunedau yn edrych yn llawer gwell o’r herwydd – diolch i bawb sy’n glanhau llanast y bobl anghyfrifol o fewn ein cymunedau.

Mae yna dalentau eisteddfodol hefyd ym mhob man a braf oedd gweld y bwrlwm mawr o weithgarwch yn eisteddfod yr Urdd, lle aeth Merched y Wawr â’r bwyd oedd yn weddill o CogUrdd i elusen oedd yn bwydo’r anghenus a’r digartref yn y Brifddinas.

Mae llu o baratoadau ar y gweill ar gyfer yr eisteddfod yn Llanrwst. Bydd croeso cynnes yn eich aros yno gyda chlociau ac amser a phrysurdeb merched yn ganolog i’r arddangosfa, bydd yr un croeso hefyd yn y sioe yn Llanelwedd.

Mae aelodau rhanbarth Penfro wedi bod yn creu paneli
gwerth eu gweld sy’n codi ymwybyddiaeth o beryglon plastig
ar ein glannau a thema’r arfordir yn ganolog i’r cyfan. Cofiwch
alw draw i gael sgwrs gymdeithasol a mwynhad yng nghwmni rhocesi Sir Benfro.

Mae yna gôr hwyliog newydd yn cynnwys aelodau o Benfro a Cheredigion hefyd wedi ei ffurfio er mwyn cael canu ar lwyfan y Maes yn eisteddfod 2020.

Cofiwch hefyd fod ein cylchgrawn lliwgar Y Wawr yn gyfochrog o straeon a hanesion difyr a bod modd hysbysebu eich busnesau o fewn y cloriau.

Mae yna gymaint o weithgarwch ond cofiwch hefyd ein bod yn llais i gymunedau gwledig, ac yr ydym yn dal i frwydro dros hawliau’r unigolyn ac yn tristau o weld y banc olaf wedi cau yn Llanymddyfri a Tywyn a mwy o wasanaethau ar fin diflannu. Gobeithio yn wir y daw haul ar fryn dros fisoedd yr haf.

Preparations are in full swing for the show season and those members we have been busy during the winter will have a chance to show their work at various shows over the summer. We are also a voice for rural communities and we’re saddened to see the last bank closing in Llandovery and Tywyn with more services on the verge of disappearing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.