Hydref prysur i Merched y Wawr

MERCHED MEWN AMAETH

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol, Merched y Wawr

A WYDDOCH chi y bydd 70 o dylluanod yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd eleni? Nid rhai sy’n dal llygod ac yn codi ofn o frigau’r coed gyda’i synau difyr “tw hŵt ti hw”, na, creadigaethau aelodau Merched y Wawr yn dangos sgiliau a chrefftau amrywiol ein haelodau talentog, yn wir fe fydd dros 150 o geisiadau yn ymlwybro eu ffordd i Lanelwedd i’n cystadlaethau amrywiol. Cofiwch alw heibio os oes gennych atgof am y mudiad, neu os oes gennych lun o weithgaredd i rannu gyda ni, fe fyddwn yn edrych ymlaen i glywed eich hanesion difyr. Mae angen i ni gyd hefyd fod yn wyliadwrus yn sgil y lladrata sy’n digwydd yng nghefn gwlad Cymru. Flynyddoedd yn ôl fe gollom ni fel teulu nifer o ddefaid penfrith un noson o’r fferm yn Ffaldybrenin, roedd y golled yn un fawr ‐ nid yn unig yn ariannol, ac o ran gwella’r ddiadell, ond hefyd yn emosiynol. Mae’n rhaid i ni fel cymdogaeth gydweithio a bod yn sylwgar iawn gan ddatgan ein pryderon os welwn rhywbeth amheus neu symudiadau anarferol. Dwi yn cael y fraint eleni o fod yn un o feirniaid cystadleuaeth “Bara Brith y Byd” yn Llandudno, mae bywyd yn sicr yn ddiddorol ac yn cynnig cyfleoedd amrywiol iawn. Yn ystod yr hydref cefais ddiwrnod hyfryd gyda’r bechgyn yn cymryd rhan yn “FfotoAber” lle aethpwyd ati i dynnu chwe llun mewn chwe awr, a rhyfeddu at y trysorau sydd ar ein stepen drws. Mae chwilio am luniau i gyd‐fynd a phennawd arbennig yn sicr yn gwneud i rywun werthfawrogi beth sydd o fewn cymuned leol. Mae teithio Cymru dros y misoedd diwethaf hefyd wedi bod yn brofiad gwerthfawr i’w fwynhau gyda’r tirwedd godidog a’r lliwiau ysblennydd ar ein coedwigoedd a’n cloddiau. Diolch i’r amaethwyr am sicrhau sut drysor ar ein cyfer. Dwi hefyd dros y misoedd diwethaf wedi cael y fraint o weithio yn agos gyda nifer o grefftwyr ar draws Cymru, ac mae talent a chynnyrch gwych ein gwlad yn destun o falchder. Yn sicr fe fydd gennym fel elusen Merched y Wawr nwyddau Dathlu’r Aur gwerth i’w gweld yn 2017. Rwyf am ddiolch yn olaf i nawdd y Loteri Genedlaethol sydd wedi galluogi cynifer o brosiectau i weld golau dydd ym mhob pegwn daearyddol posibl, cofiwch ei bod yn werth ymgeisio os ydych am wella adeilad cymunedol, neu am ddysgu crefftau newydd, neu fynd ar wibdaith addysgiadol neu gofnodi hanes eich bro. Ymlaen fo’r nod ac yn sicr deuparth gwaith yw ei ddechrau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.