Mae’n bryd parchu ac edmygu’r fferm deuluol yn iawn

gan Glyn roberts, llywydd FUW

Mwynhawyd wythnos Brecwast Ffermdy llwyddiannus iawn mis diwethaf, gyda nifer o geginau ledled Cymru yn cymryd rhan yn ymgyrch flynyddol yr FUw. Rhaid i mi ddiolch i bawb fu’n helpu er mwyn sicrhau ymgyrch tu hwnt o lwyddiannus unwaith eto.

Mi wnaethon ni hefyd gynnal ein brecwast yn adeilad y Pierhead yng nghaerdydd unwaith eto, sydd bellach yn ei ugeinfed flwyddyn. Rhoddwyd cyfle gwych i ni atgoffa aelodau’r Cynulliad ei bod hi’n hen bryd sefyll lan dros amaethyddiaeth Cymru, swyddi yng nghymru ac economi Cymru wrth i’r wlad baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae’n hen bryd ein bod ni, fel
cenedl, yn dechrau parchu, edmygu a
dathlu ffermydd teuluol sydd wedi
gweithio ar ein tir ers miloedd o flynyddoedd, ac sy’n asgwrn cefn ein heconomïau a’n diwylliant gwledig.

Mae sefyll lan dros amaethyddiaeth Cymru yn golygu cydnabod a gweithredu yn sgil y bygythiadau sy’n wynebu’r diwydiant. ar hyn o bryd, nid oes mwy o fygythiad na’r un ein bod yn mynd i chwalu allan o’r UE ymhen ychydig o dan naw wythnos.

nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw reolaeth dros y broses Brexit, ond fe wnaethom atgoffa aelodau’r Cynulliad fod yna bethau o fewn eu pŵer i liniaru effeithiau’r hyn a all ddigwydd dros yr wythnosau nesaf.

ailadroddwyd ein galwad i gynyddu’r pwysau am gynllunio wrth gefn ar gyfer Brexit – a galw ar Lywodraeth Cymru i weithio ochr yn ochr â Llywodraethau eraill y dU i sicrhau y gellir cymryd camau ar fyr rybudd i amddiffyn ein ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd rhag y math o drychineb a welwyd yn ystod achosion o glefyd y Traed a’r Genau.

Cytunodd FUw a nFU Cymru llynedd mae prif flaenoriaeth Llywodraeth Cymru, ac yn fwy pwysig na dim byd arall, yw darparu sefydlogrwydd. nid yw sefydlogrwydd yn golygu cynyddu’r baich na chostau ar gyfer diwydiant sydd eisoes yn wynebu bygythiadau mawr oherwydd Brexit.

nid yw sefydlogrwydd hefyd yn golygu cyflwyno diwygiadau radical i bolisïau gwledig a chyllid heb ddealltwriaeth lawn o’u heffeithiau tebygol neu posib ar y cannoedd o filoedd o bobl sydd â bywoliaeth yn dibynnu ar amaethyddiaeth neu’n diwydiannau bwyd.

I ni, does dim amheuaeth y bydd newidiadau yn gorfodi pobl i gymryd sylw ac yn ysgogi ein cymunedau gwledig i ymladd dros ein dyfodol, fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol – a bydd yr FUw wrth lyw’r frwydr honno.

This article is in English on page 2: “Time to properly respect and admire the family farms.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.