Mae’n rhaid i ni gydnabod bod #AmaethAmByth

gan Glyn Roberts, llywydd UAC

Mae ymgyrch diweddaraf Undeb amaethwyr Cymru yn ennill mwy a mwy o dir ymhlith gwleidyddion, y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a’r cyhoedd. Dros yr wyth wythnos ddiwethaf mae UaC wedi cymryd mantais o bob cyfle i bwysleisio bod hyn yn fwy na dim ond ffermio. Mae hyn yn ymwneud a phwysigrwydd amaethyddiaeth i’r cadwyni cyflenwi, sut mae arian yn cylchredeg o fewn yr economi leol, lle mae pobl yn goroesi, lle caiff elw ei wneud, cymunedau’n cael eu cadw a’n diwylliant yn parhau i fynnu. Nid oes modd i ni beidio cydnabod pwysigrwydd a) bod amaeth o bwys, b) bod amaethyddiaeth yn hollbwysig i feithrin a chefnogi cynhyrchwyr o Gymru, a thrwy hynny yn diogelu a gwella ein cyflenwad o fwyd Cymreig. Rydym wedi gweld tipyn o sylw ar draws ein cyfryngau cymdeithasol a byddwn yn parhau i ledaenu’r neges bod #amaethamByth ar bob cyfle posib. Dyma pam yr ydym yn atgoffa’r rhai hynny sydd mewn grym, yn absenoldeb unrhyw gamau i sicrhau bod marchnadoedd yn darparu digon o incwm ar gyfer busnesau fferm, bod hi’n hanfodol bod yna gefnogaeth ar gyfer sectorau ar bob lefel ac sydd ddim yn cyfaddawdu’r ffermydd teuluol na’r economïau gwledig. Mae’n rhaid rhoi blaenoriaeth i amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd yn y wlad yma yn ystod yr holl drafodaethau gyda gwledydd arall a rhwystrau masnachu, fel bod modd i ni sicrhau cyflenwad bwyd ar gyfer ein marchnadoedd cartref. Felly, rydym wedi mynnu, tro ar ôl tro bod rhaid i gynnyrch Cymreig a Phrydeinig gael blaenoriaeth bob tro ymhlith cyrff y sector gyhoeddus ymhlith mesurau arall. Bydd ymgyrch UaC #amaethamByth yn parhau i bwysleisio pwysigrwydd ein heconomi wledig yn sgil y cyflenwad o fwyd, cadwyni cyflenwi, dyfodol ein plant a’n diwylliant. Mae’n rhaid i ni sicrhau bod pawb sydd mewn grym yn y Llywodraeth a’r gwrthbleidiau yn ymwybodol o’r pwysigrwydd yma. Bydd yr undeb yn parhau i drafod gyda’r gwleidyddion, cwrdd â’r rhai allweddol sy’n gwneud y penderfyniadau ac yn trefnu ymweliadau fferm gyda’n haelodau etholedig, a hynny hyd nes bydd pawb yn cydnabod y pwysigrwydd o #amaethamByth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.