Merched y Wawr ar grwydr!

MERCHED MEWN AMAETH

gan Tegwyn Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr

TRELAR IFOR WILLIAMS SYDD AR FENTHYG I FERCHED Y WAWR GYDA CRIW O GANGEN Y PARC YN EI GASGLU

TRELAR IFOR WILLIAMS SYDD AR FENTHYG I FERCHED Y WAWR GYDA CRIW O GANGEN Y PARC YN EI GASGLU

WEITHIAU mae’r dywediad “does dim digon o oriau mewn diwrnod” mor wir. ar adegau fel hyn mae yna neges fach yn dod fel atgof pell gan dewi sant “gwnewch y pethau bychain” – ac yn wir mae gwneud y gweithredoedd bychain hynny yr un mor bwysig a gwneud campweithiau enfawr. gall hyn olygu cynorthwyo cymydog gyda gweithred o garedigrwydd, cynnig help llaw i eraill neu hyd yn oed godi’r ffôn a chael sgwrs gyda rhywun sy’n mynd trwy gyfnod anodd. mae haelioni aelodau a chefnogwyr ar achlysuron fel dathliadau aur wir yn cael eu gwerthfawrogi – eitemau megis cacennau dathlu, ysgub ŷd fel gwobr arbennig, carthen wlân a gwobrau di-rifedu. gyda dathliadau merched y wawr yn eu hanterth mae prinder amser yn sicr yn elfen sy’n effeithio ar nifer o aelodau gweithgar. ond er gwaethaf y gofynion i gyd mae yna wên lydan ar wyneb y mwyafrif, gan fod cymdeithasu, dathlu a chasglu atgofion difyr yn elfennau sy’n rhoi cryn fwynhad. i mi yn bersonol cyrraedd o un pegwn o gymru i’r llall sy’n profi yn fwy o sialens o benfro i fôn, ac o gaerdydd i wrecsam. mae aberystwyth yn sicr yn ganolog, ond byddai gwella ffyrdd yn y canolbarth yn gwneud gwahaniaeth mawr i hwyluso’r daith. ond teimlaf yn freintiedig i gael gweld rhai o olygfeydd gorau’r byd tra ar fy ngwibdeithiau – paradwys ydyw gweld y tymhorau yn enwedig ar diroedd amaethyddol. caeau yn cael eu haredig, ŵyn yn prancio, caeau melyn llawn cynhaeaf a mynydd-dir cymru yn gyferbyniad i goedwigoedd llawn clychau’r gog ac erbyn hyn ambell i alpaca, byffalo ochr yn ochr â’r gwartheg duon cymreig a’r defaid penfrith. Rydym fel elusen yn ddiolchgar iawn i gwmni trelars ifor williams am fenthyg trelar i hwyluso taith ein paneli o amgylch cymru dros y misoedd nesaf. os gwelwch drelar lliwgar glas a melyn yn gwibio heibio, bydd merched y wawr ar grwydr! cofiwch alw i mewn i’n gweld yn y gwyliau cenedlaethol, cofiwch edrych allan am y goron arbennig mae John Price o fachynlleth yn paratoi ar ein cyfer hefyd gan y byddwn yn rhoi’r goron yn Eisteddfod môn eleni. ar fehefin yr 17eg fe fydd dechrau canu dechrau canmol yn recordio rhaglen am 3 y prynhawn yn yr hen gapel llanuwchllyn ac estynnir croeso cynnes i bawb. diolch am frwdfrydedd a chefnogaeth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.