Nefi Bananas!

Pleser pur yn ddiweddar oedd cael eistedd mewn theatr dan ei sang a chlywed chwerthin braf. Ond beth oedd y rheswm tu ôl i’r difyrrwch rwy’n clywed chi’n gofyn?! roedd y noson yn rhan o Ŵyl Ddrama (Theatr Felinfach/Theatr Gydweithredol Troedyrhiw) er mwyn nodi bod 30 mlynedd wedi gwibio heibio ers i’r comedi sefyllfa unigryw, Nyth Cacwn ddod i’n sylw ni am y tro cyntaf.

Gwaith dychymyg y digrifwr a’r ffermwr o Dregaron Ifan Gruffydd ac euros lewis oedd Nyth Cacwn, a oedd wedi’i lleoli ar fferm ddychmygol yng ngorllewin Cymru. Yn ystod y noson arbennig hon yn Felinfach, profwyd bod Nyth Cacwn yr un mor apelgar nawr ag yr oedd hi 30 mlynedd yn ôl, ac yn taro deuddeg gyda phob oedran, wrth i ddwy bennod o’r gomedi gael eu dangos a cyfle hefyd i glywed sgwrs Cennydd Jones, bachgen lleol o Bontsian gyda dau o’r prif gymeriadau sef Wiliam a Delyth.

roedd y gyfres yn seiliedig ar hynt a helynt Wiliam (Ifan Gruffydd), y gwas newydd a oedd wedi dod i weithio ar fferm gwraig weddw o’r enw Gwyneth (Grett Jenkins) a’i merch Delyth (Gwyneth Hopkins). Henry (Dafydd Aeron) oedd enw cariad Delyth ac yn gweithio yn y banc, ac roedd einon (John Phillips) yn hen was direidus a chyfrwys. roedd y cymydog Herbert Thomas (William Vaughan) hefyd yn rhan o’r stori, gŵr parchus ag acen ogleddol a chanddo ‘un llygad ar y fferm a’r llall ar Gwyneth’.

Canolbwynt bron iawn pob rhaglen oedd bwrdd y gegin a dyma le fyddai’r gwahanol genedlaethau’n dod at ei gilydd i drin a thrafod helyntion y dydd a gwaith dyddiol y fferm.

roedd yna dipyn o dynnu coes, ond roedd yna hefyd densiwn rhwng y cymeriadau yn enwedig pan fyddai’r sgwrs yn troi at Herbert Thomas gan fod Delyth yn ei weld fel bygythiad i’r fferm ac yn ceisio llanw esgidiau ei thad. Ac yna dyna chi’r ddau was, yr un ifanc newydd, a’r hen un.

sefyllfa unigryw deg mlynedd ar hugain yn ôl oedd bod y ddau was yn byw ar y fferm. Yn aml iawn byddai’r hen was yn ymddeol ond yn parhau i fyw ar yr aelwyd fel aelod ychwanegol o’r teulu.

Dim ond un gyfres o Nyth Cacwn cafodd ei darlledu ar s4C, ac er i sgript yr ail gyfres gael ei pharatoi, ni chafodd ei chomisiynu gan y sianel.

A oedd hyn yn arwydd bod dim lle i hiwmor cefn gwlad ar y teledu bellach? Nid yw’r hiwmor wedi cael ei golli’n llwyr wrth gwrs, a hynny’n

ddiolch i’n clybiau ffermwyr ifanc a braf yw cael profi talentau ein pobl ifanc wrth i eisteddfod y Ffermwyr Ifanc gael ei darlledu’n flynyddol ar y teledu. Ond a oes yna fwlch ar gyfer gweld rhagor o’r math yma o adloniant? A fyddai’n werth ceisio dod o hyd i adloniant diniwed a meithrin talentau’r bobl ifanc cyn eu colli i sianelau arall?!

er fy mod yn yr ysgol gynradd pan ddaeth Nyth Cacwn ar y teledu am y tro cyntaf, mae ladi Fach Tŷ Ni bellach hefyd yn cael mwynhad o wylio’r gyfres ar DVD ac yn aml iawn rwy’n clywed hi’n adrodd ‘one liners’ Wiliam neu einion.

Dewch mlân s4C, gwrandewch ar y bobl, beth am feithrin talent ein pobl ifanc a chwilio’r Wiliam a’r einion nesaf?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.