Neges Nadolig y Llywydd

Yn ôl yn 2002, roeddwn yn Salzburg ar gyfer cynhadledd ar ddatblygu gwledig. Mae gen i atgofion melys o’r daith honno, nid yn unig am ein bod ni’n trafod dyfodol Ewrop neu sut y gellir datblygu ein cymunedau gwledig, ond hefyd oherwydd ei bod hi’n amser y nadolig.

Yn aml pan fyddaf yn mynd ar fusnes swyddogol yr Undeb nid oes llawer o amser i edrych o gwmpas y dinasoedd a’r lleoliadau lle cynhelir y digwyddiadau a’r cyfarfodydd amrywiol, ond y flwyddyn honno cerddais o amgylch y farchnad nadolig yn ystod y bore cyn i’r gynhadledd gychwyn. Mae Salzburg ym mis Rhagfyr yn brydferth – gyda’r ymdeimlad cyfarwydd hwnnw o gyffro sy’n perthyn i amser hyn o’r flwyddyn. Cerddais o amgylch y farchnad a phrynu addurniadau ar gyfer y goeden.

Ac er bod dros 20 mlynedd ers i mi addurno’r goeden ddiwethaf, swydd rydw i bellach wedi’i throsglwyddo i’r merched Mirain a Beca, rwy’n edrych ar yr addurniadau hynny bob blwyddyn ac rwy’n falch eu bod yn dal i gael eu defnyddio heddiw. nid yw anghofio’r hen, a chroesawu’r newydd, bob amser yn gwella pethau ac rwy’n falch bod yr hen addurniadau hynny yn cael eu gwerthfawrogi heddiw gymaint ag yr oeddent 17 mlynedd yn ôl.

Gan fyfyrio ar y gynhadledd a’r trafodaethau a gawsom ar Ewrop bron i ddau ddegawd yn ôl ym man geni Mozart, rwy’n poeni ein bod yn edrych ar ddyfodol y tu allan i’r gerddorfa. Wrth gwrs, rwy’n parchu penderfyniad y cyhoedd, ond mae’r broses o’n tynnu allan o’n marchnad agosaf yn creu sialensiau sylweddol.

I Gymru, mae goblygiadau ‘Brexit caled’ ac felly colli mynediad rhydd i Farchnad Sengl yr UE yn ddifrifol. Mae tua dwy ran o dair o allforion Cymru yn mynd i wledydd yr UE ac o golli mynediad i’r farchnad honno ym 1996,

2001 a 2007 oherwydd afiechydon anifeiliaid, arweiniwyd at niwed trychinebus i incwm ffermydd, gyda llawer o fusnesau ddim yn ail-ffynnu.

Ers canlyniad y refferendwm yn 2016, rwyf wedi bod yn brysur yn tynnu sylw at ba mor drychinebus y gallai Brexit caled fod. Er gwaethaf y rhybuddion hynny, mae yna bobl am weld ni’n gadael yr UE yfory doed a ddelo.

Rwy’n cefnogi safbwynt FUW am yr angen i ddirymu Erthygl 50. Mae’r cyflymder a’r modd y mae’r Llywodraeth a’r Senedd yn ceisio gweithredu canlyniad Refferendwm yr UE yn unrhyw beth ond pontio esmwyth dros amserlen ddiogel.

Ac wrth i ni arafu ychydig mewn pryd ar gyfer y nadolig a gwneud paratoadau ar y fferm deuluol i allu mwynhau Dydd nadolig, rwy’n annog y Llywodraeth nesaf i wneud yr un peth. Arafu, myfyrio, dysgu o’r profiadau a’r gwersi rydyn ni wedi’u dysgu dros y blynyddoedd. Yna ailgychwyn y broses.

Yn olaf, byddwn yn eich annog i edrych ar y gwydr yn hanner llawn, nid yn hanner gwag. Rwy’n bendant, os cawn y gefnogaeth wleidyddol gywir, y gallai’n diwydiant amaeth ni fod yr un mwyaf blaenllaw yn y byd a byddwn yn parhau i dynnu sylw at hynny cyhyd ag angen.

Hoffwn ddiolch i’n holl staff am eu gwaith caled dros y flwyddyn. nid yw wedi bod yn hawdd a gobeithio bydd y seibiant dros y nadolig yn rhoi cyfle i chi fwynhau eiliad dawel i fyfyrio a mwynhau’r amser gwych hwn o’r flwyddyn. A rhaid diolch hefyd i’n haelodau. Mae eich cefnogaeth i’r Undeb hon yn golygu y gallwn barhau â’r frwydr i sicrhau bod ffermydd teuluol cynaliadwy, ffyniannus yma yng nghymru.

nadolig llawen a Blwyddyn newydd Dda i chi i gyd!

y Llywydd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.