O am gael rhagweld beth sydd ar y gorwel!

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr

Mae yna gymaint o ansicrwydd wedi bod dros y misoedd diwethaf am ddyfodol ein gwlad, mae nifer yn cwestiynu beth fydd y flwyddyn nesaf yn ei gynnig heb sôn am y ddegawd neu’r ganrif nesaf!

O ran y newidiadau technolegol mae’r hanner canrif ddiwethaf wedi bod yn syfrdanol. Hanner can mlynedd yn ôl cychwynnodd Cwmni SaIN a dwi’n sicr eich bod fel fi wedi mwynhau’r gerddoriaeth ar hyd y daith. Yr archdderwydd oedd Dyfed sef efan Rees yn 1919, ac fe gynhaliwyd yr eisteddfod Genedlaethol yng Nghorwen gyda D. Cledlyn Davies yn ennill y gadair a William Williams (Crwys) yn ennill y Goron.

Felly beth fydd yn digwydd eleni? Mae eisteddfod yr Urdd yn ôl ym Mae Caerdydd, Penfro yn noddi Sioe amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd a chynhelir yr eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst.

Mae un peth yn sicr, fe fydd parhad i weithgaredd cymunedol o fewn ein cymunedau a byddwn yn parhau i hyrwyddo’r Gymraeg. Mae cael cyfle i ddysgu sgiliau newydd, i gyfarfod pobl newydd ac i gymdeithasu o fewn ein bro mor bwysig.

Os ydych chi fel ni awydd gwneud mwy – beth am godi’r ysbwriel mae rhyw sbwrgi wedi ei daflu. Beth am ymuno gyda chlwb neu gymdeithas newydd a beth am gynorthwyo rhywun sy’n ceisio dysgu ein hiaith trwy sgwrs anffurfiol dros baned.

Mae bod yn glust i wrando hefyd yn bwysig ac efallai ei bod yn fwy pwysig nag erioed i wneud hynny gan fod pryderon a gofidiau gan nifer fawr am beth ydyw’r dyfodol! O am gael rhagweld beth sydd o’n blaen neu ar y gorwel!

With so much uncertainty about our future during the coming months, one thing will remain certain, community spirit will continue to thrive and that in turn will ensure that the Welsh language will be promoted at every given opportunity. A crystal ball would be handy sometimes to predict what lies ahead!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.