Pre-Movement (PrMT) and Post-Movement (PoMT) Testing Rules for Bovine TB

All cattle in Wales must have a PrMT unless they are moving from or within the Low TB Area. However, it is important to note that, in the Low TB Area, certain high risk herds i.e. those herds which have recently had a TB breakdown and those subject to Contiguous Testing, will still need to PrMT until they return to normal surveillance testing.

Cattle in Wales only need a PoMT when they are moved from an intermediate TB Area or High TB Area in Wales (or from England’s Edge Area, High Risk Area, or Northern Ireland) into the Low TB Area.

The PoMT is only required for moves from a higher disease area into the Low TB Area. A table highlighting the different tests needed under different scenarios has been provided below. It is important to note that there may be some exceptions to the rules below and keepers should ensure that they understand all current testing requirements before moving cattle.

Rhaid profi gwartheg yng Nghymru cyn symud oni bai eu bod yn symud o neu o fewn yr Ardal TB Isel. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi, yn yr Ardal TB Isel, mae’n rhaid i fuchesi risg uchel penodol, hynny yw, y buchesi hynny sydd wedi cael TB yn ddiweddar a’r rhai sy’n gorfod cael Profion Cysylltiol, gael prawf cyn symud nes iddynt ddychwelyd i’r system profi gwyliadwriaeth arferol.

Mae angen prawf ôl-symud ar wartheg pan fyddant yn cael eu symud o Ardal TB ganolradd neu Ardal TB Uchel yng Nghymru (neu o Ardal Ymylol Lloegr, Ardal Risg Uchel, neu Ogledd Iwerddon) i Ardal Risg Isel.

Dim ond ar gyfer symud o ardal clefyd uwch i’r Ardal TB Isel y mae’n ofynnol i brofi ar ôl-symud. Mae’r tabl isod yn amlygu’r gwahanol brofion sydd eu hangen o dan wahanol senarios.

Mae’n bwysig nodi y gall fod rhai eithriadau i’r rheolau isod a dylai ffermwyr sicrhau eu bod yn deall yr holl ofynion profi cyfredol cyn symud gwartheg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.