Pwy, pam a beth

MERCHED MEWN AMAETH

gan Tegwen Morris, Cyfarwyddwraig Cenedlaethol Merched y Wawr

TEGWEN MORRIS

TEGWEN MORRIS

PWy yn union yw’r merched gweithgar sy’n galon i amryw o gymunedau cefn gwlad Cymru? Pwy sy’n gyfrifol am drefnu dros 3,000 o weithgareddau yng Nghymru ben baladr yn flynyddol? Pwy sydd wedi gwneud casgliadau difyr i gynorthwyo elusennau eraill dros y blynyddoedd – a’r casgliadau hynny yn amrywio o ‘fras’ i sbectolau, i esgidiau a bagiau, ac eleni ategolion – digon o gliwiau dwi’n siŵr. Ie wir, elusen sydd ar fin dathlu’r 50 yn 2017 – Merched y Wawr. Mae ein haelodau, wedi gweithio’n ddiwyd a distaw dros y blynyddoedd i gynnal eu cymunedau, ac i gynnal Cymreictod eu cymunedau. Erbyn hyn, rydym yn cydweithio â sawl sefydliad arall, megis Mudiad Meithrin, CFFI, yr Urdd ac yn y blaen, gan gefnogi plant ac ieuenctid, gan mai nhw yw dyfodol ein cymunedau. Fe welwch chi ein haelodau yn stiwardio, yn gofalu am y te, (paned anhygoel gan FyW), ac yn gwerthu rafflau mewn sioeau lleol, eisteddfodau cylch a sir, ac mewn sawl digwyddiad arall. Beth sydd ddim mor weladwy efallai yw’r gefnogaeth dawel sydd yna i unigolion sydd yn mynd drwy amser anodd. Rydym yn brysur hefyd yn ymgyrchu ar lefel cenedlaethol dros faterion yr iaith a thros faterion iechyd sydd yn ein poeni, a hynny eto er lles ein cymunedau yn y pen draw. Bellach, cynhelir 278 o ganghennau a chlybiau o Fôn i’r Fenni, sydd yn golygu bod cangen neu glwb yn agos iawn atoch chi, ble bynnag yr ydych. Mae rhywbeth at ddant pawb – teithiau addysgiadol, gweithdai crefft, cefnogaeth i eraill, profiadau gwirfoddoli, siaradwyr ag adloniant gwych. Croesawir nifer fawr o ddysgwyr i ymuno yn ein gweithgareddau, ac mae sawl un wedi dod yn swyddog lleol a chenedlaethol. Eleni, derbyniwyd un o brif wobrau WCVA, yn rhoddedig gan Class Communications, sef y wobr am godi arian mewn ffordd arloesol. Gwnaed hynny drwy ymgyrch “Ategolion at y Galon”, ac eisoes, fe godwyd dros £26,000 tuag at Sefydliad y Galon yng Nghymru. Bydd yr arian yn mynd i goffr sydd yn ariannu diffibriwlyddion. yn ogystal, mae rhan helaeth o’n haelodau wedi mynychu sesiwn ar Gymorth Cyntaf a Sgiliau Achub Bywyd, ac yn sicr cafwyd cyfle i godi ymwybyddiaeth am glefyd y galon ymysg merched, hyn i gyd er budd y gymuned. daeth ein Llywydd yn un o dair ar restr fer Gwobrau Womenspire, yn y dosbarth am waith yng nghymunedau gwledig. Ein sialens nesaf, wrth ddathlu’r 50, yw cael mwy o aelodau. Cafwyd cynnydd eleni, a gobeithiwn weld y cynnydd yn parhau. Os hoffech fwy o fanylion, galwch i’n gweld yn Eisteddfod yr Urdd, Sioe Llanelwedd, neu’r Eisteddfod Genedlaethol – fe fyddwn yno! Cewch groeso twymgalon, a diod i dorri syched. dilynwch ni ar drydar, gweplyfr, neu ar ein gwefannau – www.merchedywawr.cymru neu wwwclybiaugwawr.cymru neu codwch y ffôn 01970 611661.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.