Pwysleisio effaith cau’r banciau ar amaethwyr

CYNHALIWYD dau gyfarfod cyhoeddus ar y cyd gyda Phlaid Cymru yng Nghlwb Rygbi Llambed ar Ragfyr 21 a hefyd yn Neuadd y Dref Aberteifi ar Ionawr 18 i drafod y ffaith bod Banc Natwest Llambed ac Aberteifi yn cau ym mis Mehefin. Bwriad y cyfarfodydd oedd casglu sylwadau ar sut i weithredu.

Y siaradwyr gwadd oedd Elin Jones AC, Ben Lake AS a Mared Jones o Undeb Amaethwyr Cymru. Cadeiriwyd y cyfarfod yn Llambed gan y Cynghorydd Hag Harries a chyfarfod Aberteifi gan y Cynghorydd Clive Davies.

Soniodd Elin Jones ei bod wedi cwrdd ag uwch reolwyr y Banc yn Aberteifi yn ddiweddar, a’u bod wedi addo darparu gwasanaeth bancio mewn Fan i Lambed ac Aberteifi ond chwerthinllyd iawn oedd y ddarpariaeth, sef am 45 munud unwaith yr wythnos. Cytunwyd nad oedd 45 munud yr wythnos yn ddigonol.

Mynegodd Ben Lake ei bryder ynglŷn ag effaith hyn ar fusnesau bach lleol a chafwyd cyfraniadau tebyg gan gynrychiolwyr busnesau yn y ddwy dref. Nodwyd na fyddai Swyddfa Bost yn medru cynnig yr un gwasanaeth â banc i fusnesau lleol.

Pwysleisio effaith cau’r banciau ar amaethwyr oedd prif bwynt swyddog sirol UAC Ceredigion Mared Jones. Dywedodd bod defnyddio sieciau yn dal yn rhan bwysig o fasnachu yn yr ardal hon ac ni fyddai bancio ar lein yn addas, hefyd nid yw’r ddarpariaeth band llydan yn ddigonol mewn llawer iawn o’r ardaloedd gwledig i ystyried addasu i wneud bancio ar lein.

Nododd Mared y byddai cau banc yn cael cryn dipyn o effaith ar fudiadau megis Clybiau Ffermwyr Ifanc, Merched y Wawr, capeli ac eglwysi. Byddai’n anodd iawn iddynt drin arian gyda’r banc yn cau.

Cafwyd cyfraniadau gwerthfawr o’r llawr gan lawer o bobl. Mynegwyd consyrn o golli gwasanaeth bancio Cymraeg wrth golli banc gan nad oes gwasanaeth bancio Cymraeg ar lein yn bodoli.

Gofynnwyd am asesiad effaith gan ddylai fod cyfrifoldeb gan y bencydd i asesu effaith cau banc ar gymunedau a hefyd gwnaeth pawb gytuno y dylem alw cyfarfod cyhoeddus eto gyda chynrychiolwyr y banciau er mwyn cynllunio’r dyfodol. Cyfeiriodd y Cadeirydd bod deiseb gan Blaid Cymru ac anogodd bawb i’w harwyddo.

Daethpwyd i benderfyniad bod angen herio penderfyniad Natwest i gau bencydd Llambed ac Aberteifi a galw am barhau â’u gwasanaethau bancio yn yr ardaloedd hyn, yn ogystal â cheisio rhwystro rhagor o fencydd rhag cau.

Hefyd mi fydd angen cynllunio i’r dyfodol a gweld os ellir cydweithio rhwng cwmnïoedd bancio ar gyfer sefydlu canolfannau bancio pwrpasol i’r ardaloedd.

Cytunodd Ben Lake i edrych mewn i drwyddedu bencydd er mwyn ceisio cynnwys amod ar eu dyletswydd i wasanaethu cymunedau yn ogystal ag edrych i weld a yw Natwest wedi dilyn y camau cywir cyn cyhoeddi eu bwriad i gau banc Llambed ac Aberteifi. Dywedodd Mared Jones: “Rhaid i ni gymryd cyfrifoldeb am hyn ein hunain a cheisio gwneud gwahaniaeth er budd ein cymunedau gwledig.”

Cafwyd ymrwymiad llawn gan Elin Jones AC a Ben Lake AS felly edrychwn ymlaen at y cyfarfodydd nesaf yn fuan.

Following Natwest’s announcement to close two branches in Ceredigion, a joint meeting was recently held by Plaid Cymru and FUW in Lampeter and Cardigan to discuss a plan of action for the future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.